LED Motýľ 3 x 3W RGB + SMD Prerušované svetlo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "LED Motýľ 3 x 3W RGB + SMD Prerušované svetlo"

Prepis

1 LED Motýľ 3 x 3W RGB + SMD Prerušované svetlo Ref. č.: NÁVOD NA POUŽITIE V1.0

2 Pred použitím výrobku si prečítajte príručku. Postupujte podľa pokynov, aby ste neohrozili záruku. Vykonajte všetky opatrenia, aby ste predišli vzniku požiaru a / alebo úrazu elektrickým prúdom. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Uchovávajte si príručku pre budúce použitie. - Pred použitím produktu požiadajte o radu odborníka. Pri prvom zapnutí zariadenia sa môže vyskytnúť nejaká vôňa. To je normálne a po chvíli zmizne. - Zariadenie obsahuje časti prenášajúce napätie. NEOTVÁRAJTE kryt. - Neklaďte kovové predmety a nenalejte žiadne kvapaliny do výrobku. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poruchu. - Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a pod. Neumiestňujte zariadenie na vibrujúci povrch. Nezakrývajte vetracie otvory. - Výrobok nie je vhodný na nepretržité používanie. - Dávajte pozor na sieťový kábel a nepoškodzujte ho. Chybný alebo poškodený sieťový kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poruchu. - Keď odpojíte výrobok zo sieťovej zásuvky, vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel. - Nepripájajte a neodpojujte zariadenie mokrými rukami. - Ak je zástrčka a / alebo sieťový kábel poškodený, musia byť vymenené kvalifikovaným technikom. - Ak je výrobok poškodený do takej miery, že sú viditeľné vnútorné časti, NEZAPÁJAJTE ho do sieťovej zásuvky a NEZAPÍNAJTE ho. Obráťte sa na svojho predajcu. NEPRIPÁJAJTE výrobok k reostatu alebo stmievaču. - Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok dažďu a vlhkosti. - Všetky opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik. - Pripojte výrobok do uzemnenej elektrickej zásuvky ( Vac / 50Hz) chránenej poistkou 10-16A. - Počas búrky alebo ak sa výrobok nebude používať dlhšie, odpojte ho z elektrickej siete. Pravidlo je: Keď sa výrobok nepoužíva, odpojte ho zo siete. - Ak sa produkt dlhší čas nepoužíval, môže dôjsť ku kondenzácii. Pred zapnutím prístroja nechajte prístroj dosiahnuť izbovú teplotu. - Nikdy nepoužívajte výrobok vo vlhkých miestnostiach alebo vonku. - Počas prevádzky sa kryt veľmi zahrieva. Nedotýkajte sa ho počas prevádzky a krátko po prevádzke. - Aby ste zabránili nehodám v podnikoch, musíte dodržiavať príslušné pokyny a postupovať podľa pokynov. - Zaistite výrobok s extra bezpečnostným reťazcom, ak je jednotka pre stropnú montáž. Použite zvierací systém s upevnením. Uistite sa, že v montážnej oblasti nie je nikto. Výrobok umiestnite minimálne do vzdialenosti 50 cm od horľavého materiálu a nechajte na každej strane najmenej jeden meter, aby ste zabezpečili dostatočné chladenie. - Výrobok obsahuje LED s vysokou intenzitou. Nepozerajte sa do LED svetla, aby nedošlo k poškodeniu očí. - Nezapínajte a nevypínajte výrobok opakovane. Tým sa skracuje životnosť. - Udržujte prístroj mimo dosahu detí. Nenechávajte prístroj bez dozoru. - Na čistenie spínačov nepoužívajte čistiace spreje. Zvyšky týchto sprejov spôsobujú usadeniny prachu a mastnoty. V prípade poruchy vždy vyhľadajte radu odborníka. - Výrobok ovládajte len s čistými rukami. - Nestláčajte silou ovládacie prvky. - Ak výrobok spadne, pred tým než ho opäť zapnete, skontrolujte výrobok kvalifikovaným technikom. - Na čistenie výrobku nepoužívajte chemikálie. Poškodili by lak. Výrobok čistite iba suchou handrou. - Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie. - Používajte iba originálne náhradné diely na opravu, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu a / alebo nebezpečnému žiareniu. - Vypnite zariadenie pred jeho odpojením od elektrickej siete a / alebo iného zariadenia. Pred premiestňovaním zariadenia odpojte všetky káble a vodiče. - Uistite sa, že sieťový kábel nemôže byť poškodený, ak ľudia chodia na ňom. Pred každým použitím skontrolujte sieťový kábel na poškodenie a poruchy! - Sieťové napätie je Vac / 50Hz. Skontrolujte, či sa elektrická zásuvka zhoduje. Ak cestujete, uistite sa, že sieťové napätie v krajine je vhodné pre tento produkt. - Uchovávajte originálny obalový materiál, aby ste ho mohli prepravovať v bezpečných podmienkach Táto značka priťahuje pozornosť užívateľa na vysoké napätie, ktoré je prítomné vo vnútri krytu a ktoré je dostatočne veľké na to, aby spôsobilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Táto značka priťahuje pozornosť užívateľa k dôležitým inštrukciám, ktoré sú obsiahnuté v príručke a ktoré by mal užívateľ prečítať a dodržiavať. NEPOZERAJTE PRIAMO DO OBJEKTÍVU. Môže to poškodiť Vaše oči. Osoby, ktoré sú vystavené epileptickým záchvatom, by si mali uvedomiť účinky, ktoré tento svetelný efekt môže mať na nich. Výrobok bol certifikovaný CE. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny v produkte. Zrušili by certifikát CE a ich záruku! POZNÁMKA: Aby ste sa uistili, že zariadenie funguje normálne, musí sa používať v miestnostiach s teplotou medzi 5 C a 35 C. Nepokúšajte sa vykonať opravu zariadenia. Tým by bola záruka neplatná. Nevykonajte žiadne zmeny na zariadení. To by tiež znamenalo zánik záruky. Záruka sa nevzťahuje na nehody alebo škody spôsobené nevhodným používaním alebo nedodržaním upozornení obsiahnutých v tejto príručke. Spoločnosť Beamz nemôže byť zodpovedná za úrazy spôsobené nerešpektovaním bezpečnostných odporúčaní a upozornení. To platí aj pre všetky škody v akejkoľvek forme Elektrické výrobky musia byť vložené do domového odpadu. Priveďte ich do recyklačného centra. Požiadajte miestne orgány o radu, ako pokračovať. Špecifikácie sú typické. Aktuálne hodnoty je možné meniť z jednej jednotky na druhú. Špecifikácie je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 2

3

4 INŠTRUKCIE K ROZBALENIU POZOR! Ihneď po prijatí výrobku opatrne rozbaľte obal a skontrolujte obsah, aby ste sa ubezpečili, že všetky súčasti zariadenia sú prítomné a boli prijaté v dobrom stave. Ak sa u niektorých častí objavia škody spôsobené prepravou, alebo samotný obal vykazuje známky nesprávnej manipulácie, okamžite upovedomte odosielateľa a uchovávajte obalový materiál na kontrolu. Uložte obal a všetky baliace materiály. V prípade, že výrobok musí byť vrátený do továrne, je dôležité, aby bol výrobok vrátený do originálneho balenia a obalu. Ak zariadenie bolo vystavené extrémnym teplotným výkyvom (napríklad po preprave), nezapínajte ho ihneď. Vznikajúca kondenzovaná voda môže poškodiť prístroj. Nechajte prístroj vypnutý, kým nedosiahne izbovú teplotu.. ZDROJ NAPÁJANIA Na štítku na zadnej strane výrobku je uvedený typ napájacieho zdroja, ku ktorému musí byť pripojený. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá požadovanej hodnote. Aktuálne hodnoty predstavujú priemernú hodnotu v priebehu normálnej prevádzky. Výrobok musí byť pripojený priamo k elektrickej sieti a nesmie byť prepojený cez stmievače. Prístroj vždy pripojte k chránenému obvodu (ističom alebo poistke). Uistite sa, či je zariadenie elektricky uzemnené, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. INŠTALÁCIA UPOZORNENIE: Pri inštalácii dbajte na príslušné národné normy! Inštaláciu smie vykonávať len oprávnený zamestnanec alebo predajcovia! POZOR: Inštalácia zariadenia musí byť postavená a skonštruovaná tak, aby udržala 10-násobnú hmotnosť na 1 hodinu bez poškodenia deformácie. Inštalácia musí byť vždy zaistená sekundárnym bezpečnostným upevnením, napr. vhodná ochranná sieť. Sekundárne bezpečnostné zariadenie musí byť skonštruované tak, aby žiadna časť inštalácie nemohla spadnúť, ak dôjde k zlyhaniu hlavného nástavca. Uistite sa, že v oblasti pod miestom inštalácie sa nenachádzajú žiadne osoby počas manipulácie, demontáže a údržby. Prevádzkovateľ musí pred prvým uvedením do prevádzky a po zmenách pred uvedením do prevádzky zabezpečiť, aby boli bezpečnostné a strojno-technické inštalácie schválené odborníkom. Prevádzkovateľ sa musí ubezpečiť, že bezpečnostné a strojno-technické zariadenia sú schválené kvalifikovanou osobou raz za rok. Prístroj by mal byť inštalovaný v polohe, kde sa nemôžu dostať osoby a kde môžu chodiť alebo sedieť. UPOZORNENIE: Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že nie je prítomný žiadny horľavý materiál (dekoratívne predmety a pod.) vo vzdialenosti minimálne 0,5 metra. zverák nosný držiak bezpečnostný kábel 4

5 RUČNÉ NASTAVENIE Switch 1: Spínač 1: Zapnúť / Vypnúť Switch 2: Spínač 2: Auto / Zvuk Switch 3: Spínač 3: Automaticky so zvukovým režimom (1-3) Switch 4: Spínač 4: Nastaviteľná rýchlosť (1-9) VÝMENA POISTKY Ak je poistka chybná, vymeňte poistku za poistku rovnakého typu a hodnoty. Pred výmenou poistky odpojte sieťový kábel. Postup: Krok 1: Otvorte poistku na zadnom paneli pomocou skrutkovača. Krok 2: Odstráňte starú poistku z držiaka poistky. Krok 3: Nainštalujte novú poistku do držiaka poistky. Krok 4: Nasaďte držiak poistky do krytu. ČISTENIE ZARIADENIA Čistenie vnútorných a vonkajších optických šošoviek a / alebo zrkadiel sa musí vykonávať pravidelne, aby sa optimalizoval výkon svetla. Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie funguje: vlhké, dymové alebo obzvlášť znečistené prostredie môže spôsobiť väčšie nahromadenie nečistôt na optike jednotky. Uistite sa, že v oblasti pod miestom inštalácie sa počas údržby nenachádzajú žiadne osoby. Kryty, fixácie a inštalačné body (strop, nosník, závesy) by mali byť úplne bez akýchkoľvek deformácií Sieťové káble musia byť v bezchybnom stave a mali by byť ihneď vymenené, keď sa zistí akýkoľvek malý problém. Aby sa zabránilo prehriatiu prístroja, ventilátory (ak existujú) a ventilačné otvory by sa mali čistiť mesačne. Vnútorné časti zariadenia by sa mali čistiť ročne pomocou vysávača alebo vzduchového prúdu. Čistite mäkkou handrou a bežným čistiacim prostriedkom na sklo. Vždy starostlivo vysušte časti prístroja. Očistite vonkajšiu optiku najmenej každý mesiac. Očistite vnútornú optiku minimálne každých 30/60 dní. UPOZORNENIE: Dôrazne odporúčame, aby interné čistenie vykonával kvalifikovaný pracovník! 5

6 TECHNICKÉ ÚDAJE Menovité napätie: AC100 ~ 240V 50 / 60Hz Menovitý výkon: 18W LED: 3x3Watt RGB + 14x SMD Poistka: F1A Funkcia: Automatická a zvuková Rozmery na jednotku: 230 x 195 x 130 mm Hmotnosť (na jednotku): 1,2 kg Špecifikácie sú typické. Skutočné hodnoty sa môžu mierne meniť medzi jednotkami. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 6

7 Vyhlásenie o zhode Výrobca: TRONIOS BV Bedrijvenpark Twente KM ALMELO +31(0) (0) The Netherlands Číslo produktu: Popis výrobku: Obchodné meno: LED Butterfly BEAMZ Regulačné požiadavky: EN 55015: 2013 EN :2014;-3-3:2013;-4-2: 2009;-4-3: A1:2008+A2: 2010;-4-4: 2012;-4-5: 2014;-4-6:2014;-4-8: 2010;-4-11: 2004 EN 61547: 2009 EN : 2015;-2-17: A2: 1991 EN 62471: 2008 IEC : 2013 Týmto vyhlasujem, že výrobok spĺňa požiadavky uvedené v smerniciach 2014/35 / EÚ a 2014/30 / EÚ a je v súlade s uvedenými vyhláseniami. Almelo, Meno Podpis : M. Velders : 7

8 Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.. Copyright 2017 by TRONIOS the Netherlands 24