Záverečný účet obce. Helcmanovce

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Záverečný účet obce. Helcmanovce"

Prepis

1 O B E C Helcmanovce, Helcmanovce 161 Záverečný účet obce Helcmanovce za rok 2016 V Helcmanovciach, jún 2017 Návrh Záverečného účtu obce ya rok 2016: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : zverejnený na internetovej adrese obce dňa : Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do (včítane): Doručené pripomienky (počet) : Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa... Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa... schválený Obecným zastupiteľstvom v Helcmanovciach dňa... č. uznesenia 1

2 Obsah: 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor plnenia výdavkov za rok Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 2

3 Názov účtovnej jednotky: Obec Helcmanovce Sídlo účtovnej jednotky: Obec Helcmanovce, Helcmanovce č. 161 IČO: DIČ: Kód obce: Právna forma účtovnej jednotky: právnická osoba samostatný územný samosprávny celok, ktorý vznikol zo zákona o obecnom zriadení. Dátum, ku ktorému sa zostavuje: Obdobie, za ktoré sa zostavuje: od do V zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov spracovala obec Helcmanovce záverečný účet obce za kalendárny rok Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Od sa účtovníctvo vedie na akruálnom princípe a rozpočet obce sa zostavuje a sleduje na hotovostnom princípe. V minulosti bolo účtovníctvo priamo prepojené s rozpočtom, potom sa oddelilo od rozpočtovníctva a teraz sa už v účtovníctve nenachádza. Účtovníctvo sa vedie na báze nákladov a výnosov a rozpočet na báze príjmov a výdavkov. Týmto v samospráve, t.j. obci vznikajú dva druhy výsledkov hospodárenia, a to účtovný a rozpočtový, pričom obecné zastupiteľstvo hodnotí hospodárenie obce na základe príjmov a výdavkov na základe rozpočtovej klasifikácie. 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Helcmanovce hospodárila od na základe rozpočtu schváleného Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23 a č. 24/2016 zo dňa Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný. Príjmy rozpočtu na rok 2016 boli schválené vo výške ,- Eur a výdavky boli schválené vo výške ,- Eur. Rozpočet bol upravený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Helcmanovce č. 136/2016, zo dňa Upravený rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný. Príjmy upraveného rozpočtu na rok 2015 boli schválené vo výške ,26 Eur a výdavky boli schválené vo výške ,26 Eur. 3

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v Eur Údaje sú spracované v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, ktorá v zmysle opatrenia MF SR obsahuje označenie druhu rozpočtu, organizačnú klasifikáciu, funkčnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu. V zmysle 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočtová klasifikácia sa uplatňuje pri rozpočte bežných príjmov a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov a finančných operácií. Z podielových daní okrem iných oblastí je zabezpečované financovanie ZŠ s MŠ (originálne kompetencie). Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku preneseného výkonu školstva sú na účet obce poskytované prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach. Komentár k plneniu rozpočtu obce Helcmanovce za rok 2016 Príjmová i výdavková časť rozpočtu a jeho plnenia sú v rámci funkčnej klasifikácie rozlíšené kódmi zdroja financovania. V rozpočte sú uplatnené nasledovné kódy zdroja : 41 vlastné zdroje 111 transfery zo ŠR 11S1 Európsky fond regionálneho obdobia prostriedky EÚ 11S2 Európsky fond regionálneho obdobia spolufinancovanie zo ŠR 13U1 Kohézny fond 13U2 Štátny rozpočet 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy spolu v eurách ,49 Z toho: Výnos dane z príjmov ,13 daňové príjmy ,12 nedaňové príjmy ,00 transfery ,39 príjmy RO ,85 Bežné príjmy tvoria rozhodujúcu časť celkového rozpočtu a sú tvorené nasledujúcimi položkami príjmovej časti rozpočtu: Položka Popis položky Rozpočet Skutočnosť Plnenie rozpočtu v EUR v EUR % Výnos dane z príjmov ,13 106,19 % poukázaný samospráve Daň zo stavieb ,06 95,38 % v 4

5 Daň z pozemkov ,80 94,35 % Poplatok za psa ,00 100,00 % Poplatok za hracie automaty, ,08 124,29 % overenia písomností, cintorínske poplatky Ostatné príjmy, ostatné subjekty verejn.správy Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ,19 90,00 % ,17 99,39 % Za užívanie verejn. priestran ,00 80,00 % ,03 91,04 % Nájom z prenajatých budov 7 bytová jednotka Nájom za prenájom priestorov Ocú (lekárka, Urbárska spoločnosť, kaderníctvo, Potraviny Milk Agro) Prenájom majetku obce -garáž ,70 325,00 110,52 % 100,00 % Za predaj výrobkov a služieb ,60 78,35 % Príjem zo ZŠ a MŠ ,82 187,87 % (príspevky rodičov) Príjem zo ZŠ a MŠ ,46 113,76 % (stravné) 242 Úroky z vkladov 65 61,00 93,84 % Iné ostatné príjmy ,59 389,64% Aktivačná činnosť ,47 69,58 % Transféry zo štátneho rozpočtu KŠU, ZŠ s MŠ + hmotná núdza ,39 98,93 % Spolu , ,49 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,-. Eur z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,13 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,19 %. Daň z nehnuteľností a KO: z rozpočtovaných ,- Eur bol skutočný príjem k v sume ,86 Eur, príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.558,80 Eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume ,06 Eur. Poplatok za psa bol naplnený na 750,00 Eur, t. j. na 100,00 % Správne poplatky sú za overovanie, cintorínske poplatky, stavebné konania, rybárske lístky Poplatok za užívanie verejného priestranstva, t. j. príjmy z užívania verejného priestranstva sú za predaj na trhovom mieste Poplatok za komunálny odpad problémy so zaplatením tohto poplatku pretrvávajú u istých občanov. V roku 2016 bol naplnený na ,17 Eur, t. j. 99,39 % (aj cez exekučné konania) Ostatné príjmy, t.j. dotácie životné prostredie, obyvatelia matrika REGOB, Ministerstvo dopravy SR cestná infraštruktúra 5

6 Príjmy za predaj výrobkov a služieb, t.j. príjmy za kopírovacie práce a relácie v miestnom rozhlase Iné ostatné príjmy zahŕňajú: príjem z akcií kuchyňa, transfer na voľby, odvod pokút na obce, poistné plnenie z poisťovní ( Ekodvor, KIA), aktivačná činnosť ( par. 52 a par. 54/ Obec prijala nasledovné bežné transfery : REGOB Voľby Ministerstvo ŽP SR 476,85 Eur 880,32 Eur 135,00 Eur Transfery, ktoré obec prijala v roku 2016 boli určené na evidenciu obyvateľstva Regob v sume 476,85 Eur, na voľby 880,32 Eur, Ministerstvo ŽP SR v sume 135,00 Eur. Transfer na školstvo: Obec Helcmanovce v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v kompetenciách v oblasti školstva riadi jeden právny subjekt : Základnú školu s materskou školou Helcmanovce ( Základná škola, Materská škola, školský klub, školská jedáleň) Základná škola bola financovaná transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa v sume ,- Eur a originálnymi kompetenciami z rozpočtu obce v sume ,- Eur, ktoré boli použité na financovanie školských zariadení, t. j. materskej školy, školskej jedálne a školského klubu. Obec ako zriaďovateľ základnej školy v roku 2016 dostala transfery na prenesené kompetencie školstva v sume ,00 Eur v nasledovnej špecifikácii: - v tom normatívne ,00 Eur - materské školy 2.441,00 Eur - vzdelávacia poukazy 3.546,00 Eur - sociál. znevýhod. prostredie 1.743,00 Eur - príspevok na učebnice 626,00 Eur Rozpis príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Helcmanovce Bežné príjmy rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Helcmanovce za rok 2016 Položka Popis položky Rozpočet v Eur Skutočnosť v Plnenie v % rozpočtu Eur Poplatky za MŠ 1.680, ,00 92,61% a šk. zariadenia Poplatky za 7.960, ,46 102,46% stravné Spolu príjmy 9.640, ,46 6

7 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Helcmanovce za rok 2016: Položka Popis položky rozpočtu Rozpočet v Eur Skutočnosť v Eur 611 Mzdy , , Energie , , Knihy,časopisy 3.799, , Údržba 275,00 275,00 výpočt.techniky Príplatky , , Odmeny , ,79 621,623,625,627 Odvody , , Poštovné a 1.618, ,96 telekom. služby Cestovné náhr , , Interiér.vybav , , Prevádzk.stroje 551,86 551, Všeobec.mater , , Prac.odevy,obuv 574,70 574, , , Nehmot.majet , , ,74 257, Reprezentačné 229,18 229, Poistenie 893,02 893, , Prepravné 27,50 27, Údržba 3.752, , Služby , , Transfery 0,00 0,00 Spolu výdavky , ,97 2. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy spolu transfery zo ŠR v eurách ,63 Eur ,63 Eur V roku 2016 bola zrealizovaná investičná akcia Ekodvor Helcmanovce, t. j. stavebná časť projektu v objeme ,63 Eur. 3. Finančné operácie Finančné operácie spolu v eurách ,00 Eur Z ostatných úverov ,00 Eur Príjmové finančné operácie ( úver ) bol v roku 2016 naplánovaný v objeme ,00 Eur, t. j. 5,00 % vlastné zdroje obce v projekte Ekodvor a 0,53 % neoprávnené náklady projektu Ekodvor Helcmanovce. 7

8 Úver v objeme ,00 bol poskytnutý Prima bankou a. s. Bratislava dňa Z úverových prostriedkov bola dňa refundovaná záverečná platba z fondov EU stavebná časť Ekodvor Helcmanovce vo výške ,00 Eur. Rekapitulácia príjmov: 1. Bežný rozpočet ,49 Eur 2. Kapitálový rozpočet ,63 Eur Príjmy spolu: ,12 Eur 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v Eur Výdavky sú sledované v bežnom i kapitálovom rozpočte v rámci funkčnej klasifikácie. 1.Bežný rozpočet Vo väčšine položiek bolo plnenie rozpočtu vyrovnané, resp. nedočerpané. Vzhľadom na rozsah rozpočtovaných položiek, uplatňovaných v súlade s rozpočtovou skladbou, možno konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov bolo realizované v súlade so schváleným rozpočtom. Výdavky bežného rozpočtu v eurách podľa funkčnej klasifikácie: Bežné výdavky tvoria rozhodujúcu časť celkového rozpočtu a sú tvorené nasledujúcimi položkami výdavkovej časti rozpočtu: Ocú - Mzdy ,00 99,73% Odvody ,00 Odvody ,69 Cestovné náhrady ,98 28,37% Energie ,00 99,54% Pošt. a telekom.služby ,00 94,71% Materiál ,33 97, ,63 Eur % Dopravné ,06 83,86% Rutinná a štand.údržba ,42 99,47% Služby ,43 99,94% NÚP ,09 75,15% Úroky úvery Poplatky banka , ,00 72,06% 75,30% Požiarna ochrana ,632,633, ,13 47,91% Doprava ,634, ,36 94,02% Nakladanie ,22 86,83% 8

9 s odpadmi ,42 98,81% Rozvoj obce , ,55 59,39% Výstavba ,10 46,36% Bývanie ,633,635, ,50 98,98% Verejné osvetlenie , ,25 96,11% Športové služby ,00 100,00% Kultúrne služby ,635, ,76 77,74% Vys.a vyd.služby Ost.kult.služby Iné spol.služby Semináre , , , ,58 796,00 95,27% 96,42% 99,99% 99,50% Rodina-deti, soc. dávky ,00 82,60% Spolu ,32 Položka 611 zahŕňa tarifné platy zamestnancov obecného úradu. Položka 623,625 predstavuje odvody z vyplatených miezd zamestnancov do jednotlivých zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, taktiež dohody o vykonaní práce obec, dohody o vykonaní práce kuchyňa a dohody o vykonaní práce požiarnici. Položka 631,632,633,634,635,637 odzrkadľuje tovary a služby, t.j. (energie, komunikácie, cestovné náhrady, materiálové výdavky, dopravné výdavky, rutinnú a štandardnú údržbu, všeobecné služby). Položka 810 obsahuje transfery pre športové kluby. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu Rozvoj obce ,63 Eur Spolu ,63 Eur Výdavok v objeme ,63 Eur bol použitý na realizáciu investičnej akcie Ekodvor Helcmanovce stavebná časť. 3. Finančné operácie Transakcie verejného dlhu, t.j. splátky úverov ,45 Eur Obec použila z rozpočtovaných výdavkov na splátku istiny úveru k sumu v objeme 6.753,13 Eur, ide o úver zo ŠFRB poskytnutý obci Prima bankou a.s., Bratislava na výstavbu 7 b. j. v obci Helcmanovce. Suma v objeme 4.368,32 Eur bola použitá na leasingové splátky na služobný automobil Kia Ceed. Suma v objeme ,00 Eur bola použitá na splátky úveru na investičnú akciu Ekodvor Helcmanovce. Suma v objeme 4.000,00 Eur bola použitá na zaplatenie splátky municipálneho úveru, poskytnutého Prima bankou Slovensko a. s., Bratislava. 9

10 Rekapitulácia výdavkov: 1. Bežný rozpočet ,32 Eur 2. Kapitálový rozpočet ,63 Eur 3. ZŠ s MŠ ,79 Eur Výdavky spolu: ,74 Eur 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016 V rozpočte príjmov sú zahrnuté i transfery na školstvo, ktoré boli prevedené do rozpočtu Základnej školy s materskou školou. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu peňažných prostriedkov. Príjmy : Obec bežné príjmy ,49 Eur kapitálové príjmy ,63 Eur Celkom: ,12 Výdaje : Obec bežné výdavky ,32 kapitálové výdavky ,63 ZŠ s MŠ ,79 Celkom: ,74 Rozpočet obce v eurách Rozpočet celkom Príjmy Výdavky Rozdiel Poznámka , , ,38 Prebytok rozpočtu Hospodárenie obce: Prebytok rozpočtu ,38 Eur Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 za rok 2016 predstavuje čiastku : ,84. 10

11 5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu Rekapitulácia tvorby a použitia sociálneho fondu: Sociálny fond Suma v Eur Počiatočný stav k ,56 Prírastky tvorba 982, ,37 Úbytky čerpanie 573,90 Konečný zostatok k ,47 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 6. Bilancia aktív a pasív k A Neobežný majetok I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku / v / a) OBSTARÁVACIA CENA Názov Účet Riadok OC Prírastky Úbytky Presuny OC súvahy k / - k Softvér Spolu b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Názov Účty Riadok súvahy Oprávky, OP k Prírastky + Úbytky - Presuny + / - Oprávky, OP k Oprávky a OP , ,73 k softvéru 091 Spolu 2.068, ,73 c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA Názov Účty Riadok súvahy Zostatková hodnota k Zostatková hodnota k ZH softvéru /013/ -/ / Spolu

12 2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v / a) OBSTARÁVACIA CENA Názov Účet Riadok súvahy OC Prírastky + Úbytky - Presuny + / - OC k k Pozemky , , ,69 Stavby , , ,90 Samostatné , , ,64 hnuteľné veci a súbory hnut. vecí Dopravné , , ,95 prostriedky Drobný DHM , , ,68 Ostatný DHM Spolu , , , ,86 b) ZOSTATKOVÁ HODNOTA Názov Účty Riadok súvahy Zostatková hodnota k Zostatková hodnota k ZH pozemkov /031/ - /092/ , ,69 ZH stavieb /021/ - / / , ,90 ZH samostatných hnuteľných /022/ - / / , ,64 veci a súborov hnuteľných. Vecí ZH dopravných prostriedkov /023/ - / / , ,95 ZH drobného DHM /028/ - / / , ,68 ZH ostatného DHM /029/ - / / Spolu , ,86 12

13 Stavy finančných prostriedkov, cenín, pohľadávok, záväzkov k v Eur Stavy finančných prostriedkov, cenín, 211-pokladňa 628, ceniny 537,95 Prehľad o zostatkoch na bežných účtoch v peňažných ústavoch a pokladni: Zostatky na účtoch: Prima banka Slovensko a.s., pobočka SNV : VÚB banka a.s, bežný účet Fondový účet ZŠ Fondový účet SF VÚB banka a. s., 06 VÚB banka a. s., 07 VÚB banka a. s, 08 Zostatok na účtoch spolu k : ,39 EUR 2.922,35 EUR 19,37 EUR 1.672,06 EUR 5.898,60 EUR ,76 EUR 2.124,17 EUR ,70 EUR Pohľadávky 318: Pohľadávky nedaňové ,61 319: Pohľadávky daňové 6.110,82 Záväzky 321: Dodávatelia 4.623,20 323: Krátkodobé rezervy 1.224,00 Záväzky so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 331: Zamestnanci 5.618,48 335: Pohľadávky voči zamestnancom - 336: Zúčt. s orgánmi soc.poist. a zdr. poist ,01 Zúčtovanie daní a poplatkov 342: Ostatné priame dane 838,08 Daň zo závislej činnosti 12/2010 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 355: Zúčtovanie transferov RO ,60 a vyššieho územného celku Časové rozlíšenia nákladov a výnosov 384: Výnosy budúcich období ,32 Bankové úvery 461: Bankové úvery ,16 Dlhodobé záväzky 472:Záväzky zo sociálneho fondu 1.094,47 13

14 Inventarizácia majetku a záväzkov k Inventarizácia majetku a záväzkov bola prevedená jednotlivými inventarizačnými komisiami na základe Príkazu starostu obce č. 2/2016 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, vydaného dňa O prevedení inventarizácie k bola spísaná Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov Obce Helcmanovce k , zo dňa 30.januára Prehľad o stave a vývoji dlhu k Zostatok úveru ŠFRB Bratislava, poskytnutého v Prima banke Slovensko a.s., Bratislava na 7 bytovú jednotku v obci Helcmanovce, je v objeme ,22. Splátky úveru sú kryté príjmami od nájomcov bytov. Zostatok úveru v Prima banke Slovensko a.s., investičný, dlhodobý je v objeme ,57. Zostatok úveru v Prima banke Slovensko a. s., investičný, na financovanie stavebnej časti a publicity investičnej akcie Ekodvor Helcmanovce je v objeme ,59 Eur (úver bol poskytnutý dňa ). Spolu zostatok úverov v Prima banke Slovensko a.s., Bratislava je v objeme ,16 Eur. Prehľad o stave a vývoji finančných operácií, t.j. splácanie úverov, zostatky poskytnutých úverov Položka Text položky Rozpočet v Skutočnosť v EUR EUR 0170 Splácanie úveru 0,00 733, I. ( Prima banka a.s.) Splácanie úveru ŠFRB Spolu výdavky za finančné operácie Zostatky poskytnutých a splácaných úverov k : Úvery v Prima banke a.s ,57 Eur ,59 Eur Spolu: ,16 Eur Úver ŠFRB: ,22 Eur Plnenie v % 6.753, ,24 107,48 % 6.753, ,40 Obec má zriadené záložné práva na dlhodobý majetok: 1. Zmluva o zriadení záložného práva č. 18/030/05, zo dňa , na bytový dom súpisné č. 166, v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava. 14

15 8. Hospodárenie príspevkových organizácii Obec Helcmanovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Obec v roku 2016 poskytla dotácie na bežné výdavky združeniam na verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Futbalový klub , ,00 0,00 Dychová hudba 1.000, ,00 0,00 Športový klub Sánkarov 1.660, ,00 0,00 Zákl.org. SZZP 300,00 300,00 0,00 Dobrovoľný hasičs. zbor 1.700, ,00 0,00 Gréckok.cirkev Helcman. 500,00 500,00 0,00 K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté jednotlivým vyššie uvedeným združeniam. 10. Podnikateľská činnosť Kuchyňa prevádzka pod správou obce Obec poskytuje v tejto oblasti služby pre obyvateľov a to najmä oslavy jubileá, svadby, kary. Taktiež sa pripravujú knedlíky na základe objednávok obyvateľov. Nižšie sú uvedené príjmy, výdavky a hospodársky výsledok v prevádzke kuchyňa za rok Príjmy : - svadby, oslavy, kary v počte 29x : ,13 - príprava knedlíkov : 138,53 - nájom priestorov a DKP : 1.619,80 Spolu príjmy: ,46 Výdavky: (spotreba tovaru) 3.795, (čistiace, servítky, a.i.) 694, (DKP) 5.452,80 (rozpis DKP je uvedený v prílohe Kuchyňa (mzdy), 524 (odvody) 3.932, (odpisy) 1.164,70 (11.647,00 x 0,10) 502: VSE,SPP 1.126,06 zoznam DF Administr.práce mimo DoVP 1.003,36 Eur Spolu výdavky: ,27 HV = príjmy ,46 výdavky ,27 = 263,19 15

16 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným, alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciam: Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - vrátenie finančných prostriedkov v Eur použitých finančných prostriedkov v Eur , ,00 0,00 b) Finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu Poskytovateľ Účelové určenie Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel MV SR REGOB 476,85 Eur 476,85 Eur 0,00 MV SR Voľby 880,32 Eur 880,32 Eur 0,00 MV SR Ministerstvo ŽP SR 135,00 Eur 135,00 Eur 0,00 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 16

17 Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inými obcami. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VÚC. Helcmanovce, dňa Vypracovala: Mgr. Tatiana Pavuková ekonóm obce Schválila: Mgr. Blanka Vargová starostka obce prerokovaný na Obecnom zastupiteľstve dňa... uznesenie číslo:... Vyjadrenie kontrolóra obce: viď príloha 17

18 Návrh Uznesenia: Uznesenie Obecného zastupiteľstva: Obecné zastupiteľstvo prerokovalo s výsledkom: alebo - hospodárenie za rok 2016 sa schvaľuje bez výhrad - hospodárenie za rok 2016 sa schvaľuje s výhradami a prijíma tieto opatrenia na nápravu nedostatkov: 18

19 Hospodárenie obce: Prebytok rozpočtu Upravený o : sociálny fond : depozit 7.b.j. : Upravený prebytok rozpočtu: ,38 Eur ,47 Eur ,00 Eur ,91 Eur Zostatok peňažných prostriedkov na bežnom účte, t.j. upravený prebytok rozpočtu je vo výške ,91. Rezervný fond Obec v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. za rok 2016 vytvára nevytvára rezervný fond 19

20 20

21 21

22 22