v role ora pree Spôsob

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "v role ora pree Spôsob"

Prepis

1 Centrálny depozitár cenných papierov v role lokálneho operáto ora pree poskytovanie LEI (Pre-LEI) Spôsob poskytovania služby 11/2014

2 Centrálny depozitár prideľuje LEI Centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (ďalej len CDCP) týmto oznamuje, že plní úlohu lokálneho operátora (tzv. pre-lou) a prideľuje právnickým osobám o Legal Entity Identifier I (LEI), tak aby tieto osoby mohli tentoo pridelený identifikátor použiť v súlade s novou európskou reguláciou (EMIR) a tiež naa ďalšie účely jednoznačnej identifikácie právnickej osoby. Čo je LEI? Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20-miestny kód, ktorýý je pridelený podľa štandardu ISO Financial Services Legal Entity Identifier (LEI). Každý LEI definuje jednu právnickú osobu alebo štruktúru, ktorá jee organizovaná podľa práva akejkoľvek jurisdikcie a nejde o fyzické osoby. Zámerom LEII je unikátne identifikovať právnické osoby, a to celosvetovo. Čo znamená, že žiadne dvee entity nemôžu mať rovnaký identifikátor. Pre začiatok to bude povinný identifikátor pre spoločnosti obchodujúce naa finančných trhoch, no do budúcnosti je možné očakávať omnoho širšie využitie. Aký je rozdiel medzi LEI a pre-lei?? Keďže ešte nie je plne implementovaný globálny LEI systém vrátane v Central Operating Unit (COU), tak zatiaľ nemôžu byť lokálni operátori (napr. CDCP) menovaní ako LOU a prideľovať LEI, ale na prechodné obdobie budú vykonávať činnosť ako tzv. t pre-louu a prideľovať pre- pre- LEI. Hneď ako však bude všetko implementované, tak sa pre-loidentifikátory zmenili. stanú LOU a všetky LEI sa automaticky stanú LEI bez toho, aby sa tieto Podstatné je, že pre-lei bude možné použiť ako LEI na účelyy reportinguu podľa EMIR, a to hneď od dátumu povinnosti ( ) ). Prideľovanie LEI (Pre-LEI) V súlade s odporúčaniami CDCP umožňuje pre prideleniee LEI predovšetkým vlastnú registráciu, ktorá je pre žiadajúce osoby veľmi jednoduchá a rýchla. Oprávnenáá osoba (zamestnanec danej spoločnosti) žiadaa o LEI (pre-lei) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný vo verejnej časti internetových stránok CDCP P ( Oprávnená osoba vyplní všetky povinné údaje a prípadne ďalšie nepovinné údaje. Pri tuzemských právnických osobách prebehne automaticky na základe vyplneného

3 identifikačného čísla kontrola základných údajov (názov spoločnosti a sídlo) podľa ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) a v prípade, že tieto údaje budú zmenené, tak nasleduje manuálna kontrola zamestnanca CDCP. Pre subjekty zo Slovenska prebehne automatická kontrola porovnaním so Slovenským obchodným registrom. Pri odoslaní formulára ďalej prebehne automatická kontrola, či už daný subjekt nemá pridelené LEI (pre- osoba LEI), vo verejne dostupnom zozname všetkých pridelených LEII (pre-lei). Okamžite po úspešnom odoslaní vyplneného formulára dostane oprávnenáá prostredníctvom elektronickejj pošty informáciu, ako vykonať platbu poplatku za pridelenie LEI vrátane jedinečného variabilného symbolu. Po automaticke ej kontrole a zaplatení poplatku prebehne kontrola zamestnancom CDCP, že údaje zodpovedajú verejne dostupným informáciám (predovšetkým v prípade zahraničných subjektov) a že ostatné nepovinné položky nie sú nezmyselné. Následne systém CDCP vygeneruje LEI (pre-lei) v súlade s ISO a oprávnená osoba automaticky dostane prostredníctvom elektronickej pošty informáciu o pridelenom LEI ( Pre-LEI) a tiež vystavenú a už zaplatenú faktúru. V prípade, že sa zistí, že nie je možné LEI prideliťť (napr. z dôvodu duplicity) alebo nebude možné overiť niektoré údaje, zamestnanec CDCP kontaktuje oprávnenú osobu na konzultáciu. Ak sa preukáže duplicita či iný nesúlad po pridelení LEI (Pre-LEI), potom tento LEI (pre-lei) bude označený ako neaktívny s príslušným zdôvodnením. V prípade hromadnej registrácie k LEI jednou osobou (napr. bankou) zaa viacerých klientov (niekoľko desiatok až stoviek) kontaktujte, prosím, priamo CDCP, C ktorý subjektom zašle hromadný formulárr vo formáte xls a poskytne ďalšiee informácie. Vedenie evidencie LEI (Pre-LEI) CDCP zadarmo zverejňuje databázu všetkých oprávnených h subjektov, pre ktoré vedie evidenciu LEI (Pre-LEI) na verejne prístupnej časti svojichh internetových. Databáza je dostupná na stiahnutie vo formáte xls a čoskoro aj v xml. Evidencia budee obsahovať všetky informácie požadované predpismi a odporúčaniami vydanými ROC R a FSB. Tiež je možné zistenie/overenie LEI prostredníctvom zadania IČO aleboo názvu spoločnosti priamo na svojich stránkach, tak aby nebolo nutné daný subjekt vyhľadávať v súbore všetkých LEI.

4 Evidencia pre-lei sa bude pravidelne kontrolovaťť vo verejných oficiálnych zdrojoch, a to minimálne raz ročne, tak aby sa prípadne odhalili zmeny, o ktorých oprávnenáá osoba neinformovala CDCP. Poskytovanie ďalších služieb CDCP bude ponúkať ďalšie služby súvisiace s vedením a prideľovaním LEI. Právnické osoby, ktoré už majú pridelený LEI, budúú môcť zadarmo požiadať o opravu/update vedených údajov. Samozrejme, budú musieť každúú zmenu adekvátne doložiť. Pri začatí činnosti bude oprávnená osoba kontaktovať CDCP prostredníctvom u, ktorý bude uvedený na internetových stránkach. Prostredníctvom tohto verejnosti upozorňovať na prípadné chyby. u bude b tiež umožnené širokej V priebehu roka bude možné aktualizovať údaje aj oprávnenú osobu prostredníctvom používateľského konta (dôverná oblasť). Do dôvernej oblasti bude možné pristúpiť iba prostredníctvom hesla zaslaného na ovú adresu oprávnenej osoby. Akákoľvekk zmena údajov bude zo strany CDCP najskôr overená z verejných zdrojov a až potom následne vykonaná. Poplatky za pridelenie a vedenie LEI Služba prideľovania LEI (pre-leina prevádzku a implementáciu. LOU (pre-lou) je oprávnený si stanoviť a vedenie tejto evidencie jee nezárobková činnosťť a mala by pokryť náklady poplatok za pridelenie LEI (platnosť jeden rok) a ďalej poplatok za obnovenie LEI (za ročné vedeniee evidencie) ). Poplatok je j možné platiť v CZK alebo v EUR. Poplatky CDCP: Poplatok za pridelenie: Kčč (70 ) Ročný poplatok za vedenie: Kčč (50 ) Zmena údajov alebo presun LEI (pre-lei): zadarmo Tieto poplatky sú stanovené na základee dnešných informácií, keď zatiaľ nebol stanovený poplatok, ktorý by mal platiť lokálny operátor (LOU) centrálnemu operátorovi (COU). Až bude táto suma stanovená, môže dôjsť k zmene poplatkov.

5 V prípade otázok kontaktujte CDCP na