Konkurzy a reštrukturalizácie. Piaristická 44, Trenčín 28K/46/2011 S 1369

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Konkurzy a reštrukturalizácie. Piaristická 44, Trenčín 28K/46/2011 S 1369"

Prepis

1 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Štefan Rajčan Malé Kršteňany 90, Partizánske Ing. Roderová Katarína Piaristická 44, Trenčín 28K/46/2011 S K/46/2011 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 34: peňažná hotovosť vo výške 76,45 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od spoločnosti Aeolus Real Trans s.r.o. za mesiace 09/2013. Deň zápisu K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Mária Vavríková Trenčianska 293/38, Beluša Ing. Roderová Katarína Piaristická 44, Trenčín 28K/21/2013 S K/21/2013 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 6: iná majetková hodnota vo výške 60,95 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu za mesiac 09/2013. Deň zápisu K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Ing. Ľubomír Daňko Halalovka 2879/40, Trenčín Ing. Roderová Katarína Piaristická 44, Trenčín 28K/4/2011 S K/4/2011 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpise majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 46 peňažná hotovosť v sume 399,49 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu

2 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: PEKA s.r.o Hliny 1412/4, Považská Bystrica JUDr. Karol Porubčin Centrum 27/32, Považská Bystrica 28K 60/2012-S297 28K 60/2012 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru PEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Hliny 1412/4, Považská Bystrica IČO: , č.k. 28K 60/2012 Deň a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: (písomné hlasovanie) Program: 1) Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty zapísaného v Obchodnom vestníku č. 94/2013 zo dňa (K008685) Prítomní: 1) Daňový úrad Trenčín (predseda VV), v zast. SK, a.s. na Splnomocnenia zo dňa písomné hlasovanie 2) SP (člen VV), v zast. SK, a.s. na základe Splnomocnenia zo dňa písomné hlasovanie 3) VšZP, a.s. JUDr. Veselá - písomné hlasovanie K bodu 1) Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty zapísaného v Obchodnom vestníku č. 94/2013 zo dňa (K008685). Uznesenie veriteľského výboru č.1 Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi - JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie: Centrum 27/32, Považská Bystrica, speňažiť predmet všeobecnej podstaty úpadcu PEKA spoločnosť s ručením obmedzeným, Hliny 1412/4, Považská Bystrica, IČO: , č.k. 28 K 60/2012, zapísaný v Obchodnom vestníku č. 94/2013 zo dňa (K008685) podľa záväzného pokynu navrhnutého správcom konkurznej podstaty a doplnený o nasledovné: 1) Speňaženie hnuteľných vecí priamym predajom vopred určenému záujemcovi s prihliadnutím na osobitosti predávaného majetku ( 92 ods. 1 písm. e) ZoKR) a za nasledovných podmienok: 2

3 - k ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor - SKP písomne požiada veriteľský výbor o odsúhlasenie predaja hnuteľného majetku (motorové vozidlo Peugeot Partner a Škoda Pick-up) konkrétnym záujemcom 2) Pohľadávky pokúsiť sa vymôcť mimosúdne v prípade potreby podať žalobu, aby nedošlo k premlčaniu. Ak sa do 60 dní nepodarí pohľadávky vymôcť, požiada správca veriteľský výbor o nový záväzný pokyn na ich speňaženie, aby sa nepredlžovalo konkurzné konanie. Hlasovanie: ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL: 0 Uznesenie: prijaté V zmysle 38 ods. 2) tretia veta ZKR, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V Bratislave, dňa Zápisnicu vyhotovil: Daňový úrad Trenčín v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. predseda veriteľského výboru K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: VPP, s.r.o. Ul.Červenej armády 1, Martin Ing. Jaroslav Veréb Mudroňova 43, Martin 1K/5/2013 S1342 1K/5/2013 Iné zverejnenie Oprava súpisovej hodnoty zverejneného majetku úpadcu VPP,s.r.o.: Všeobecná hodnota peniaze v pokladni miesto zverejnenej súpisovej hodnoty 19,60 opravujem na 19,16,. 3

4 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA Trávnik 403, Trávnik B.F.B. správcovská, v.o.s. Iné zverejnenie VL-MONTEX, s.r.o., v konkurze Radlinského 50, Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, Nitra Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje VI. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, VL MONTEX, s.r.o., v konkurze, Trávnik 403, IČO: , každú súpisovú zložku samostatne. Ponúkaný majetok tvoria tieto súpisové zložky majetku: č. súp. súpisová popis súpisovej zložky majetku a jej stav zložky hodnota 2 motorové vozidlo Ford Transit 2.5 D, EČV: KN 469BS, karoséria AC kombi, farba modrá, kategória 505,00 M1, r. v. 1999, dočasne vyradené z CP, nepojazdné, počet najazdených km motorové vozidlo Renault Rapid D55, EČV: KN 068BU, karoséria AC kombi, farba žltá, kategória 240,00 M1, r. v. 1996, dočasne vyradené z CP, nepojazdné, počet najazdených km vysokozdvižný vozík benzínový, nepojazdný 800,00 Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa do 12:00 hod. na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, Nitra. Otváranie obálok sa uskutoční dňa o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie do Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam majetku požiadať písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle alebo mailom na Záujemca sa môže dohodnúť so správcom na obhliadke majetku tak, aby sa obhliadka uskutočnila najneskôr dva dni pred termínom na predkladanie ponúk. Náležitosti ponuky: 1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 31K/7/2012, NEOTVÁRAŤ". 2. Ponuka musí obsahovať: - návrh cenovej ponuky, 31K/7/2012 S K/7/ nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje, - pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené, - pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, - doklad o tom, že minimálne 10% z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu správcu, - označenie čísla účtu záujemcu, na ktorý má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená záloha. 4

5 3. Záujemca je povinný minimálne 10% z ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu správcu č / Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť. 5. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi. Vyhodnotenie ponúk: 1. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku. Prednosť má pri prelínaní ponúk ten záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie vecí vcelku alebo ponúkne odkúpenie väčšieho množstva súpisových zložiek majetku. 2. Zvyšok odplaty je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace s uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku znáša úspešný záujemca. 3. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, prepadne zložená zábezpeka do všeobecnej podstaty a správca je oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu, pokiaľ existuje. 4. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom. Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Šulek, nar Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Hlavná 807/44, Šamorín Obchodné meno správcu: BMK Konkurz, k. s. Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Vajanského 23/B, Trnava 25K/32/ S K/32/2013 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Súpis všeobecnej podstaty Peňažná pohľadávka Popis peňažnej pohľadávky: pohľadávky zo mzdy z pracovného pomeru za mesiac 09/12, dlžník: Ervín Šulek, nar , Hlavná 807/44, Šamorín, dátum splatnosti: , menovitá hodnota pohľadávky: 178,31 EUR, súpisová hodnota: 178,31 EUR 5

6 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Číslo súpisovej položky majektu Typ súpisovej položky majektu Peňažná pohľadávka Peňažná pohľadávka Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Daňový úrad Daňový Záhorácka bonus, DzP 5249/17 FO zo ZČ Malacky Daňový úrad Záhorácka 5249/ Malacky JUDr. Oliver Korec, správca Daňový bonus, DzP FO zo ZČ Továrenská 2, Malacky JUDr. Oliver Korec Súpis oddelenej podstaty ELÁN - M, spol. s r.o. Záhradnícka 9, Bratislava 3R/3/2012 S322 3R/3/2012 Podielové spoluvlastníctvo Súpisová Mena hodnota majetku 1/1 EUR 150,33 1/1 EUR 151,58 Zabezpečený veriteľ Tatra banka, akciová spoločnosť Tatra banka, akciová spoločnosť Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok 182, , 183 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Nadežda Benešová K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou Ing. Roderová Katarína Piaristická 44, Trenčín Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 30: peňažná hotovosť vo výške 81,07 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou za odobie 09/2013; č. 31: peňažná hotovosť vo výške 996,04 EUR predstavujúca ku dňu zániku zostatok na poistnej zmluve č uzatvorenej pre produkt: Kapitálové životné poistenie s platnosťou poistenia od medzi Úpadcom na strane poisteného a poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., sídlo: Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: ; Deň zápisu K/3/2011 S K/3/2011 6

7 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Marián Eliáš Štúrova 1349/37, Liptovský Mikuláš Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová Jesenského 29, Martin 1K/3/2013 S1162 1K/3/2013 Pripísanie poznámky o spornom zápise Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu : Marián Eliáš, " v konkuzre" so sídlom Štúrova 1349/37, Liptovský Mikuláš oznamuje, že v zmysle 78 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, došlo k zapísaniu poznámky o spornom zápise k majetku zverejneného v OV pod č. 94/2013 zo dňa 17. mája hnuteľné veci v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to pod položkami : 12,13,14. Dôvodom sporného zápisu je poskyntutie informácie v konkurznom konaní Marián Eliáš " v konkurze", Štúrova 1349/37, Liptovský Mikuláš pod zn. č. ZL 1-7/13, č.k. 1K/3/2013. Osoba v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu : Ing. Lengyel Zoltán, ul. Dr. Gašperíka 600, Liptovský Mikuláš. V Martine dňa Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Valaská Belá 87, Valaská Belá Ing. Beata Krausova CRYSTAL BELA a.s. v konkurze Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom 28K/54/2009 S K/54/2009 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru V súlade s 38 ods. 6 ZKR zverejňujem uznesenie veriteľského výboru úpadcu CRYSTAL BELA a.s., Valaská Belá 87, IČO Na základe písomnej žiadosti správcu zo dňa o uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia podniku úpadcu veriteľovi prihlásenej pohľadávky veriteľský výbor písomným hlasovaním jednohlasne (za 3, proti 0, zdržal sa 0) udelil súhlas s predajom majetku úpadcu CRYSTAL BELA a.s. so sídlom: Valaská Belá 87, IČO , formou zmluvy o predaji podniku jedinému záujemcovi BREVIA, a.s. so sídlom Panenská 13, Bratislava, IČO za navrhnutú čiastku eur. Podľa 38 ods. 7 ZKR každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie veriteľského výboru v rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie veriteľského výboru do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť. 7

8 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Karadžičova 8/A, Bratislava Mgr. Ľubomír Bugáň Bajkalská 25/A, Bratislava 3K/7/2013 S K/7/2013 Iné zverejnenie IDS SLOVMONT LEVICE, a.s. Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Veriteľ: Štefan Psota, IČO: , miesto podnikania Mierová 20/33, Želiezovce Prihlásená suma spolu: 1.142,25 Zapísaná pod č.: 344 Veriteľ: Štefan Psota, IČO: , miesto podnikania Mierová 20/33, Želiezovce Prihlásená suma spolu: 1.718,15 Zapísaná pod č.: 345 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Vladimír Javorský Školská 550/71, Veľký Biel Mgr. Ľubomír Bugáň Bajkalská 25/A, Bratislava 2K/67/2012 S K/67/2012 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 9/2013 Súpisová hodnota: 58,53 Eur Deň zaradenia

9 Číslo súpisovej zložky: 62 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Michaela Karlíková Sokolíková 13, Bratislava Mgr. Ľubomír Bugáň Bajkalská 25/A, Bratislava 4K/49/2012 S K/49/2012 Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 9/2013 Súpisová hodnota: 489,79 Eur Deň zaradenia Číslo súpisovej zložky: 20 K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Vlčie Hrdlo 76, Bratislava Mgr. Peter Podolský Nám. SNP 13, Bratislava 2K/43/2012-S1230 2K/43/2012 Iné zverejnenie BUSINES INTERNATIONAL CONSULTING, s.r.o. Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu BUSINES INTERNATIONAL CONSULTING, s.r.o. so sídlom Vlčie Hrdlo 76, Bratislava, IČO: v zmysle ustanovenia 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej 45 - dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledujúca pohľadávka: Veriteľ: Slovenská republika Daňový úrad Bratislava, sídlo: Ševčenkova 32, Bratislava 9

10 Prihlásená suma: ,10 Právny dôvod: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie od do zo dňa K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Gabriela Drugdová Bartošova Lehôtka 78, Kremnica Vladimír Vanko Lazovná 38, Banská Bystrica 1K/51/2013 S1414 1K/51/2013 Iné zverejnenie Vladimír Vanko, správca úpadcu Gabriela Drugdová, trvale bytom Bartošova Lehôtka 78, Kremnica, dátum narodenia , v súlade s ustanovením 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: /0200, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Vladimír Vanko, správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: GAMASTAV SK s.r.o. v konkurze Dobšinského 4, Ivanka pri Dunaji JUDr. Margita Hrivňáková Májkova 3, P.O.Box 76, Bratislava 2K/25/2012/S1136 2K/25/2012 Iné zverejnenie V konkurznej veci úpadcu, GAMASTAV SK s.r.o. v konkurze, IČO: , so sídlom Dobšinského, Ivanka pri Dunaji, sp. zn. 2K/25/2012, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková oznamuje v zmysle 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zapísanie prihlásenej pohľadávky veriteľa, Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, v celkovej prihlásenej sume 30,00 Eur do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. V Bratislave, dňa JUDr. Margita Hrivňáková, správca K

11 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Hudáková v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sov. Hrdinov 373/11, Svidník IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gábor Száraz Sídlo správcu: Garbiarska 20, Stará Ľubovňa Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2013 S1179 Spisová značka súdneho spisu: 1K/19/2013 Druh podania: Iné zverejnenie Zápisnica zo zasadnutia 1. schôdze veriteľov úpadcu Dana Hudáková, nar v konkurze, bytom Sov. Hrdinov 373/11, Svidník, č.k. 1K/19/2013 Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu Dana Hudáková, nar , v konkurze, bytom Sov. Hrdinov 373/11, Svidník, sp. zn. 1K/19/2013 Správca: JUDr. Gábor Száraz Dátum konania: Miesto konania: Kancelária správcu, Garbiarska 20, Stará Ľubovňa Doba konania: hod hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny 11

12 Program: 1. Otvorenie schôdze 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa 36 ods. 5 ZoKR 5. Rôzne, záver Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomného veriteľa, pričom prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ správca úpadcu. K bodu 1 Otvorenie schôdze Správca úpadcu JUDr. Gábor Száraz predseda privítal prítomného veriteľa na 1. schôdzi veriteľov. Správca skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom 1. schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č. 159/2013 zo dňa Správca konkurznej podstaty po vyhotovení prezenčnej listiny skonštatoval, že zo 14 veriteľov, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky do predmetného konkurzného konania v zákonom stanovenej lehote 45 dní, je prítomný 1 veriteľ, a to veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO , zastúpený na základe udeleného poverenia zo dňa Ing. Adrianou Ďurigovou. Teda na predmetnej prvej schôdzi veriteľov je prítomný 1 veriteľ s počtom hlasov. Správca ďalej oboznámil prítomného zástupcu veriteľa s rozsahom hlasovacích práv jednotlivých veriteľov a zároveň skonštatoval, že prvá schôdza veriteľov je v zmysle ust. 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZoKR ) uznášania schopná. Správca vyhodnotil prihlášky veriteľov a oboznámil prítomného zástupcu veriteľa s tým, že v zákonom stanovenej lehote 45 dní si do konkurzného konania prihlásilo svoje pohľadávky 14 veriteľov, pričom oboznámil prítomných veriteľov, že do konkurzného konania si v zmysle ust. 28 ods. 5 ZoKR prihlásili 2 veritelia svoje pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, t.j. podmienené pohľadávky, a to veriteľ Kaplan Norbert, bytom Rovné 53, ktorého podmienená pohľadávka vo výške 8.888,85 eur je zapísaná v zozname pohľadávok po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok pod č. 8 a veriteľ Alena Šimcová, bytom Vyšná Jedľová 39, ktorého podmienená pohľadávky vo výške 9.958,18 eur je zapísaná v zozname pohľadávok po uplynutí lehoty na popieranie pod č. 33. Zároveň správca konštatoval, že v zmysle ust. 32 ZoKR nepoprel žiadnu z prihlásených pohľadávok veriteľov, a teda všetky pohľadávky veriteľov prihlásené do konkurzného konania správca považoval v celom rozsahu za zistené. Správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľa s tým, že do predmetného konkurzného konania bolo 12

13 prihlásených celkom 43 pohľadávok 14 - tich veriteľov spolu vo výške ,99 eur, z ktorých sa za zistené považujú pohľadávky v sume ,99 eur. Správca taktiež oboznámil prítomného zástupcu veriteľa s tým, že na 1. schôdzi veriteľov by v zmysle ust. 35 ods. 4 ZoKR nemal hlasovacie právo veriteľ podmienenej pohľadávky Kaplan Norbert, bytom Rovné 53, v počte 8888 hlasov a veriteľ podmienenej pohľadávky Alena Šimcová, bytom Vyšná Jedľová 39, v počte 9958 hlasov; teda na 1. schôdzi veriteľov by mali hlasovacie práva 12-ti veritelia s počtom hlasov Správca v zmysle ustanovenia 35 ods. 4 ZoKR oboznámil prítomného zástupcu veriteľa s výškou hlasovacích práv veriteľa na prvej schôdzi veriteľov a to, že veriteľ má hlasovacie právo podľa výšky zistenej pohľadávky, a to na každé jedno zistené euro zistenej sumy pohľadávky má jeden hlas. Teda prítomný veritelia majú na dnešnej prvej schôdzi nasledovné hlasovacie práva: 1. veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO zistená suma pohľadávky podľa 35 ods. 4 ZoKR hlasov K bodu 2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania Správca oboznámil prítomného zástupcu veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania 1. schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu, záväzkov úpadcu, vypracovania prvého a druhého konečného zoznamu pohľadávok veriteľov, ako aj ďalších úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konania s poukazom na 4 (štyri) písomné správy priebežne podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Prešov. Hlasovanie: Za: veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO hlasov Proti: Zdržal sa: 0 hlasov 0 hlasov Uznesenie č. 1: Na základe výsledkov hlasovania prítomný veriteľ berie na vedomie správcom prednesenú správu o jeho činnosti a o stave konkurzného konania. K bodu 3 Voľba zástupcu veriteľov 13

14 Predseda schôdze podľa ustanovenia 37 ods. 1 k 107 ods. 2 ZoKR informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave spôsobu voľby zástupcu veriteľov. V súlade s ust. 37 ods. 1 k 107 ods. 2 ZoKR správca navrhol za zástupcu veriteľov prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasov (t.j. prítomného veriteľa s najvyššou sumou zistených prihlásených pohľadávok do konkurzného konania), a to veriteľa OTP Banka, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO Hlasovanie: Za: veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO hlasov Proti: Zdržal sa: 0 hlasov 0 hlasov Uznesenie č. 2: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa úpadcu OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO K bodu 4 Rozhodovanie o výmene správcu podľa 36 ZoKR Predseda schôdze v súlade s ust. 36 ZoKR vyzval prítomného veriteľa oprávneného na schôdzi hlasovať, aby podal návrh na výmenu správcu. Prítomný veriteľ uviedol, že navrhuje, aby správcom konkurznej podstaty úpadcu Dana Hudáková, nar v konkurze, bytom Sov. Hrdinov 373/11, Svidník, sp. zn. 1K/19/2013, zostáva doterajší správca JUDr. Gábor Száraz, so sídlom Kancelárie Garbiarska 20, Stará Ľubovňa, správca zapísaný v zozname správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S Hlasovanie: Za: veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO hlasov Proti: Zdržal sa: 0 hlasov 0 hlasov 14

15 Uznesenie č. 3: Na základe výsledkov hlasovania prvá schôdza veriteľov jednohlasne navrhla a schválila, že správcom konkurznej podstaty úpadcu Dana Hudáková, nar v konkurze, bytom Sov. Hrdinov 373/11, Svidník, sp. zn. 1K/19/2013, zostáva doterajší správca JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, Stará Ľubovňa, správca zapísaný v zozname správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S K bodu 5 Rôzne, záver Správca zvolenému zástupcovi veriteľov oznámil, že zvoláva prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru na deň o hod., ktoré sa uskutoční v Kancelárii správcu so sídlom ul. Garbiarska 20, Stará Ľubovňa. Program prvého zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru bude nasledovný: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Doručenie žiadostí o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu 3. Rôzne, záver V závere schôdze jej predseda poučil prítomného veriteľa oprávneného na prvej schôdzi veriteľov hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky. Veriteľ proti uzneseniam č. 1, 2 a 3 prijatým na tejto schôdzi si námietky neuplatnil. Keďže program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľa za účasť a schôdzu o hod. ukončil. JUDr. Gábor Száraz predseda správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Dana Hudáková v konkurze Sov. Hrdinov 373/11, Svidník 15

16 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: JUDr. Gábor Száraz Garbiarska 20, Stará Ľubovňa 1K/19/2013 S1179 1K/19/2013 Iné zverejnenie Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru úpadcu Dana Hudáková, nar v konkurze, bytom Sov.Hrdinov 373/11, Svidník, č.k. 1K/19/2013 Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru úpadcu Dana Hudáková, nar , v konkurze, bytom Sov. Hrdinov 373/11, Svidník, sp. zn. 1K/19/2013 Správca: JUDr. Gábor Száraz Dátum konania: Miesto konania: Kancelária správcu, Garbiarska 20, Stará Ľubovňa Doba konania: hod hod. Prítomní: prítomných v pôsobnosti zástupca veriteľov a správca, ktorých podpisy na tejto zápisnici tvoria zároveň aj prezenčnú listinu na uvedenom zasadnutí zástupcu veriteľov veriteľského výboru Program: 1. Otvorenie zasadnutia 16

17 2. Doručenie žiadostí o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu 3. Rôzne, záver Zoznam prítomných na zasadnutí: zástupca veriteľov: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO správca: JUDr. Gábor Száraz Zasadnutie otvorené o hod. K bodu 1 Otvorenie schôdze Správca úpadcu JUDr. Gábor Száraz predseda otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru. Správca skonštatoval, že zástupca veriteľov bol zákonným spôsobom oboznámený s dátumom, časom, miestom konania a programom zasadnutia zástupcu veriteľov. K bodu 2 Doručenie žiadostí o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu a/ Správca doručil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu zapísaného pod súpisovou zložkou majetku č. 1 a 2 v celkovej súpisovej hodnote eur. Zároveň správca požiadal zástupcu veriteľov, aby mu v lehote 15 dní doručil záväzný pokyn, ako má speňažovať uvedený majetok úpadcu. Uznesenie č. 1 Zástupca veriteľov berie na vedomie správcom doručenú žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu a zároveň sa zaväzuje, že správcovi udelí záväzný pokyn v lehote 15 dní. 17

18 b/ Správca doručil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu zapísaného pod súpisovou zložkou majetku č. 3 v súpisovej hodnote eur. Zároveň správca požiadal zástupcu veriteľov, aby mu v lehote 15 dní doručil záväzný pokyn, ako má speňažovať uvedený majetok úpadcu. Uznesenie č. 2 Zástupca veriteľov berie na vedomie správcom doručenú žiadosť o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu a zároveň sa zaväzuje, že správcovi udelí záväzný pokyn v lehote 15 dní. K bodu 4 Rôzne, záver Správca požiadal zástupcu veriteľov o to, aby všetka korešpondencia medzi správcom a zástupcom veriteľov prebiehala prostredníctvom u z dôvodu hospodárnosti konkurzného konania. Zároveň správca uviedol, že žiada zástupcu veriteľov, aby mu doručoval všetky písomnosti na Zástupca veriteľov uviedol správcovi, aby mu doručoval všetky písomnosti na Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za jeho účasť na predmetnom zasadnutí. Zasadnutie ukončené o hod. V Starej Ľubovni, dňa JUDr. Gábor Száraz OTP Banka Slovensko, a.s. predseda správca zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Jazerná 1, Košice JUDr. Ján Pirč kpt. Nálepku 17, Košice ELMAX spol.s r.o. 18

19 Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: 32K/18/2010 S K/18/2010 Iné zverejnenie Správca úpadcu ELMAX spol. s r.o., IČO: , Jazerná 1, Košice ponúka v 5. kole na predaj majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty, pričom sa jedná o: 1. premlčané pohľadávky úpadcu proti nižšie uvedeným dlžníkom, 2. pohľadávky úpadcu vymáhané v exekúcii proti nižšie uvedeným dlžníkom, 3. pohľadávky úpadcu proti nižšie uvedeným dlžníkom v konkurze alebo v reštrukturalizácii, Por. Obchodné meno IČO: Sídlo Právny dôvod Nezaplatená Poznámka č. vzniku suma v EUR pohľadávky 1. Premlčané pohľadávky proti týmto dlžníkom. 1. František Jánošík Hliny 1421/24-11; ,17,- premlčaná ELEKTRO, (ukončil Považská činnosť) Bystrica 2. Ján Dičer ALPINA ; Močenok 739; IFO- 2119/ ,34,- premlčaná (ukončil činnosť) Močenok 3. Juraj Végeši VM2-elektro, Végeši-Melicher; (ukončil činnosť) Biskupická 1260; Fiľakovo FO1-3530/ ,33,- premlčaná 4. NAMAT PLUS, s.r.o Slnečná 33; 040 FO1-5838/ ,22,- premlčaná Košice 5. ORAVA Retail s.r.o Seberíniho 2; ,22,- premlčaná Bratislava 6. JELINSTAV s.r.o Mája 900/3; FO1-2309/ ,51,- premlčaná Šaľa 7. Vladimír Hažlinský Nový sad 21; 085 FO1-422/2007 4,28,- premlčaná (ukončil činnosť) Bardejov 8. Zuzana Vajgelová Družstevná FO1-5292/ ,26,- premlčaná VAŠE ELEKTRO /1; (ukončil činnosť) Šenkvice 2.Pohľadávky v exekúcii proti týmto dlžníkom. 1. Alena Skorčíková Hlinené 180, 023 FO2-1755/2005, 1.120,05,- Exekúcia u JUDr. Pálffyovej, sp.zn. ELEKTRO SHOP A & V Turzovka FO2-1677/2005. EX 248/06, v nevymoženej časti. 2. MM ELEKTRO, s.r.o Elektromart, s.r.o Marta Lorenčíková MARTA; Oĺga Szabóová Malý Cetín FO1-2331/2006, 130; FO1-2332/2006, FO1-2403/2006, FO1-2707/2006, FO1-2735/2006, FO1-102/2007, Náklady z uplatnenia. Bacsákova 4, Úroky Dunajská z omeškania, Streda náklady z uplatnenia. SNP 832/34; 059 FO1-1068/2006, 01 Spišská Belá FO1-1162/2006, FO1-1163/2006, FO1-1829/2006, náklady z uplatnenia ,02,- Exekúcia u JUDr. Pálffyovej, sp.zn. 242/2008, v nevymoženej časti ,93,- Exekúcia u JUDr. Pálffyovej, sp.zn. EX 384/2008, v nevymoženej časti ,05,- Exekúcia u JUDr. Pálffyovej, sp.zn. EX 385/2008, v nevymoženej časti. Hlavná 8; FO1-214/2006, 743,34,- Právoplatný Platobný rozkaz Streda nad FO1-899/2007, s prísl. Okresného súdu Trebišov, sp.zn. Bodrogom FO1-978/2007, PF- 6/2009, PF- 7/ Rob/45/2008 (týka sa uvedených faktúr), nevymáhané v exekučnom konaní. 6. Jozef Žák SARAH novembra FO1-936/2005, 5.492,12,- Exekúcia u JUDr. Uhríkovej, sp.zn. 19

20 6. Jozef Žák SARAH ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o ELEKTRIK +, s.r.o novembra FO1-936/2005, 198; FO1-1313/2005, Prešov FO1-1315/2005, FO1-1456/ Pohľadávky v konkurze alebo reštrukturalizácii proti týmto dlžníkom. Priemyselná 9, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, Ladomerská Vieska 5.492,12,- Exekúcia u JUDr. Uhríkovej, sp.zn. EX 517/07, v nevymoženej časti. FO1-302/ ,13,- dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB FO1-373/ ,31,- dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB FO1-440/ ,94,- dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB FO1-928/ ,11,- dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB Priemyselná 9, FO1-1193/ ,21, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1208/ ,85, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1307/ ,42, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1428/ ,41, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1435/ ,21, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1511/ ,75, Ladomerská Vieska Priemyselná 9, FO1-1512/ ,86, Ladomerská Vieska dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB dlžník v konkurze 1K/21/2013, OS BB 12. ELEKTRO Slovakia, Hraničná 2, 040 FO1-1155/ ,00,- dlžník v konkurze 26K/55/2010, OS spol. s r.o Košice KE I 13. ELEKTRO Slovakia, Hraničná 2, 040 FO1-2438/ ,65,- dlžník v konkurze 26K/55/2010, OS spol. s r.o Košice KE I 14. ELEKTRO Slovakia, Hraničná 2, 040 FO1-2765/ ,59,- dlžník v konkurze 26K/55/2010, OS spol. s r.o Košice KE I 15. ELEKTRO Slovakia, Hraničná 2, 040 FO1-2983/ ,29,- dlžník v konkurze 26K/55/2010, OS spol. s r.o Košice KE I 16. M elektronika, a.s Nobelovo nám. FO1-4763/ ,16,- dlžník v konkurze 2K/9/2009, OS BA /5, Bratislava I 17. M elektronika, a.s Nobelovo nám. FO1-214/ ,80,- dlžník v konkurze 2K/9/2009, OS BA /5, Bratislava I 18. M elektronika, a.s Nobelovo nám. FO1-424/ ,75,- dlžník v konkurze 2K/9/2009, OS BA /5, Bratislava I 19. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-5464/2008 8,53,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN 20. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-1642/ ,43,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN 21. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-2268/ ,91,- dlžník v reštrukturalizácií 20

21 21. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-2268/ ,91,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN 22. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-2657/ ,09,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN 23. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-3165/ ,72,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN 24. PD Vlára Nemšová Družstevná 18; FO1-3166/2009 6,01,- dlžník v reštrukturalizácií Nemšová 29R/12/2009, OS TN Predmetné pohľadávky úpadcu sa predávajú jednotlivo alebo spoločne, pričom správca uprednostní ponuku toho záujemcu, ktorý prejaví záujem o odkúpenie väčšieho počtu pohľadávok alebo všetkých pohľadávok. Pohľadávky sa predávajú za najmenej 20% percent ich nominálnej hodnoty (istiny). Záujemcovia môžu svoje podpísané ponuky doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na adresu správcu (kpt. Nálepku 17, Košice, do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. K ponuke je potrebné priložiť listiny, ktoré jednoznačne identifikujú záujemcu (t.j. výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra, štatistického registra alebo kópia občianskeho preukazu) a doklad o zaplatení zálohy minimálne vo výške 50% zo záujemcom ponúkanej ceny, na účet správcu č. ú /1100, vedný v Tatra banke a.s., VS V ponuke je potrebné presne identifikovať pohľadávku (pohľadávky), ktorých sa ponuka záujemcu týka a určiť ponúkanú cenu (min. 20% z hodnoty istiny). Správca vyhodnotí prijaté ponuky do troch pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi oznámi skutočnosť o prijatí jeho ponuky a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy o odplatnom prevode pohľadávok. Neúspešným záujemcom správca vráti uhradenú zálohu a súčasne im oznámi, že ich ponuky neprijíma. Informácie o ponúkaných pohľadávkach môžu záujemcovia získať na vyššie uvedenej ovej adrese, poštou, osobne alebo telefonicky na tel. č. 055/ JUDr. Ján Pirč, správa S 714. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parts & Components Slovakia s.r.o. "v konkurze" Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Kpt. Nálepku 11, Lipany I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Šoltésovej 2, Bratislava 2K/19/2013 S1436 2K/19/2013 Iné zverejnenie Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok 21

22 Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok : 1. pohľadávky veriteľa AMP WELD, a.s., so sídlom č. 568, Konská, IČO: , prihlásené samostatnými prihláškami pohľadávok č. 1 - č. 7: pohľadávka č. 1 - v celkovej sume 2.353,27 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej sume 70,02 EUR; pohľadávka č. 3 v celkovej sume 875,39 EUR; pohľadávka č. 4 v celkovej sume 780,- EUR; pohľadávka č. 5 v celkovej sume 97,93 EUR; pohľadávka č. 6 v celkovej sume 141,55 EUR; pohľadávka č. 7 v celkovej sume 375,- EUR; I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského spisu: Spisová značka súdneho spisu: Druh podania: Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou v konkurze Obrancov mieru 9, Moldava nad Bodvou JUDr. Milan Okajček Žriedlová 3, Košice Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie o vylúčení súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/7/ zo dňa som bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou, sídlom Obrancov mieru č. 9, Moldava nad Bodvou, IČO: (ďalej len úpadca ), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 16. marca 2011 v čiastke 52B a účinným sa stalo dňa 17. marca Dňa 10. septembra 2013 v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 174/2013 bola zverejnená zápisnica z 15. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu, ktorý prostredníctvom prijatia Uznesenia č. 4 udelil správcovi súhlas na vylúčenie majetku hnuteľného majetku zo súpisu všeobecnej podstaty majetku (ďalej len "Súhlas"). Týmto veriteľom oznamujem, že na základe udeleného Súhlasu vylučujem 31K/7/2011 S859 31K/7/2011 z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu nasledujúce súpisové zložky majetku: Karta HS Názov DHIM Typ Invent.číslo Cena za kus Počet ksuov Celková súpisová hodnota Krabica ks Elektromotor EZE-63-A ks Zatka UCP ks Skrina aku 12 d 150 ks Vicko 55 AH ks Vicko e 9 ks Viko baterie 12d150 ks

23 54080 Zatka e ks Aku skrina 12 M40 ks Nadoba baterie kompl 150/6V ks Kryt vyvodu ks Kotuc brusny 350X100X ks Kotuc brusny 350X100X ks Kotuc brusny 200X70X ks Kotuc brusny 225X50X ks Kotuc brusny 350X70X ks Kotuc brusny 500X50X ks Kotuc brusny 500X63X ks Kotuc brusny kov 230X6 ks Ziarovka 12V 18W sulf.15x ks Ziarovka 12V 21/5W Bay15d ks Ziarovka 12V 21/5W ks Ziarovka 12V 21/5W Bay 15d P21/5W ks Ziarovka 12V 21W ks Ziarovka 12V 2W Ba9s ks Ziarovka 12V 45/40W ks Ziarovka 12V 4W ks Ziarovka 12V 4W Ba9s T4W ks Ziarovka 12V 4W Ba9s T4W ks Ziarovka 12V 4W ks Ziarovka 12V 5/40W P45 ks Ziarovka 12V 55W H1 P14,5S HALOGEN ks Ziarovka 12V 55W H1 OSRAM ks Ziarovka 12V 55W H3 Pk22s ks Ziarovka 12V 5W SV8-8,5 11X35 mm ks Ziarovka 12V 5W SULF ks Ziarovka 12V 5W ks Ziarovka 12V 5W ks Ziarovka 12V 60/55W H4 ks Ziarovka 12V R2 ks Ziarovka 2,5V 0,1A ks Ziarovka 2,5V 0,5A ks Ziarovka 24V 10W VA 15S ks Ziarovka 24V 15W B15s ks Ziarovka 24V 20-7W Bay15d ks Ziarovka 24V 25W E14 NS ks Ziarovka 24V 4W Ba9s ks Ziarovka 24V 4W Ba9s ks Ziarovka 24V 55/50W ks Ziarovka 24V 70W H3 Pk22s ks Ziarovka 24V 75/70W H4 ks Ziarovka 24V 75/70W H4 ks Ziarovka 24V H4 ks Ziarovka 24V45/40W Ba20d ks Ziarovka 24V70W H3 P14,5S ks Ziarovka 3,8V 0,3A E10/13 ks Ziarovka 3V 0,2A SM 36 ks Ziarovka sufitova 12V 5W SV8.5 ks Ziarovka trpasl. 24V 0,1A E10/13 ks Trubica ziarivkova A ks Rezivo buk susene m Plachtovina plastel biela TE š. 204 cm m Platno azbestove m Triedeny textil kg Popruh bavlneny 30 MM m Popruh bavlneny biely 20 MM m Popruh bavlneny biely 35 MM m Popruh bavlneny khaki 80 MM m Popruh cierny 48 m Popruh hranovy 35 m Popruh hranovy 45 MM m Popruh hranovy 50 MM m Popruh khaki 40 MM m Popruh lanovy biely 20 MM m

24 41977 Popruh lanovy khaki 30 MM m Popruh pop biely 30 MM m Popruh pruzny sedy 20 MM m Popruh pruzny sedy m Popruh pruzny sivy 45 MM m Popruh silonovy 70 MM m Popruh zeleny 80:ba 25 mm VRUB m Popruh, snura, guma m Snura osin.tc 5 MM kg Stuha priz. seda 18 MM m Lano placht. sisal bm Hadica mazacia 500 ks Hadica nizkotlakova 6X2000 ks Hadica nizkotlakova 6X710 ks Hadica nizkotlakova 6X750 TYP 710 ks Hadica nizkotlakova ks Hadica tu dn8x400 dkl/dkl ks Hadica vysokotlakova 8X ks Hadica vysokotlakova 8X ks Hadica vysokotlakova 8X710 HB2 ks Hadicka maz. spoj. 50 cm ks Manzeta UH ks Manzeta 160X ks Manzeta 28X12X10,5 ks Manzeta 32X40 ks Manzeta 40X50X ks Manzeta 40X50X5 ks Manzeta 50X60 ks Manzeta 55X65X ks Manzeta 80X90X ks Manzeta 90X100X5 ks Manzeta 90X100X5 ks Manzeta gul. capu ks Manzeta gul. capu ks Klingerit HD100/1 ks Klingerit temasil kg Koncove gumove tesn ks Kruzok "o" 15X2 ks Kruzok "o" 180X165 ks Kruzok "o" 280X5 SI ks Kruzok "o" 85X75 ks Kruzok "o" 48X2 ks Kruzok "o" 34X4,5 ks Kruzok "o" 100X2 ks Kruzok "o" 180X165 ks Kruzok "o" 250X3 ks Kruzok "o" 85X75-74,1 X5,8 ks Kruzok "o" 95X85-84,1 X5,8 ks Kruzok "o" 22X18 ks Kruzok "o" 250X3 ks Kruzok "o" 60X2 ks Kruzok "o" 50X2 ks Kruzok "o" 38X30 ks Kruzok "o" 82X3 ks Kruzok "o" 175X3 ks Kruzok "o" 56X3 ks Kruzok "o" 140X5 SI ks Kruzok "o" 100X2 ks Kruzok "o" 32X24 SI ks Kruzok "o" 65X55 ks Kruzok "o" 124,2X3 SI ks Kruzok "o" 46X38-37,3 X4,6 SI ks Kruzok "o" 11X7-6,6X 2,3 ks Kruzok "o" 15X4 ks Kruzok "o" 20X16 ks Kruzok "o" 16X12 SI ks Kruzok "o" 50X6 ks