Súťažné podmienky na výber dodávateľa zariadenia Vysokozdvižný elektrický vozík

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Súťažné podmienky na výber dodávateľa zariadenia Vysokozdvižný elektrický vozík"

Prepis

1 Súťažné podmienky na výber dodávateľa zariadenia Vysokozdvižný elektrický vozík Vyhlasovateľ : Mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 3/S IČO: Kontaktná osoba vyhlasovateľa : Meno: Renáta Hricová, investičná referentka Telefón: E mail: Typ zmluvy : Kúpna zmluva Predmet zmluvy : Dodávka Vysokozdvižný elektrický vozík so sedacou obsluhou, zaškolenie obsluhy a prenájom vysokozdvižného elektrického vozíka na dobu určitú (doba je definovaná medzi dňom podpisu zmluvy a dodávky nového VZV)

2 Technická špecifikácia : 5.1 Min. požadované parametre pre nový VZV: Základná nosnosť 2,5 t Nosnosť vo výške max. zdvihu min. 1,6 t elektrický, Pohon akumulátorový Maximálny zdvih min. 6,5 m Podjazdová výška s bremenom max. 3,6 m Dĺžka vidlíc 1150 mm Pneumatiky plno gumové, SE, Vzdušnicové, polyuretvé polyuretán Vysunutie stožiara dopredu Sklon stožiara/nosiča vidlíc, dopredu/dozadu Maximálna stúpavosť, s nákladom/bez nákladu 10%/10% Roztiahnutie vidlíc, min/max 300/720 mm Vysunutie stožiara dopredu Šírka uličky pri pravouhl. ukladaní s palet. 1000x1200mm uloženou po šírke max. Šírka uličky pri pravouhl. ukladaní s palet. 800x1200mm uloženou pozdĺžne max. Integrovaný bočný posuv vidlíc +/- 70 mm Polykarbonátová strieška nad ochranným rámom kabíny Dva centrálne (krížové) ovládacie joysticky (zdvih/naklápanie a bočný posun/dopredný výsuv) Sprístupnenie vozíka klávesnicou s PIN Technická dokumentácia v SK Centrálne plnenie destilovanej vody Premiešavanie elektrolytu Batéria min. výdrž bez nabitia Externá vysokofrekvenčná nabíjačka IBG a premiešavaním elektrolytu a nabíjacím časom do 7-h Valčekový nosič na výmenu batérií Automatické vyrovnanie vidlíc a vystredenie bočného posuvu Nastaviteľné sedadlo Indikátor výšky zdvihu mm mm 8 h 5.2. Objednávateľ požaduje, aby na čas potrebný k výrobe a dodávke nového VZV mu uchádzač zabezpečil VZV v podobných technických parametroch ako bude mať nový VZV. Vozík na prenájom musí byť popísaný v cenovej ponuke.

3 Doloženie technickej dokumentácie + zaškolenie obsluhy : 6.1. Predložiť návod pre obsluhu zariadenia vypracovaný v zmysle Prílohy č Smernice ERaP č. 42/2006/ES ( v slovenskom jazyku) 6.2. Predložiť Vyhlásenie o zhode podľa: nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z. (smernica 2006/42/ES), nariadenie vlády č. 308/2004 Z.z. (smernica 2006/95/ES) v slovenskom jazyku 6.3. Štítky - v slovenskom jazyku 6.4. Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy. 7. Záruka na zariadenie : Minimálne 24 mesiacov alebo motohodín od uvedenia do prevádzky. 8. Termín dodania: Do 2-4 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. (jedna z podmienok hodnotenia návrhov) 9. Miesto plnenia : Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Ulica Československej armády 232/99, Kremnica 10. Lehota a spôsob predloženia návrhov : Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do do 14:00 hod., osobne, kuriérom, poštovou zásielkou rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica 11. Spôsob podávanie návrhov : Návrh do súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené obchodné meno navrhovateľa a označenie "Súťaž Vysokozdvižný elektrický vozík - NEOTVÁRAŤ".

4 12. Obsah návrhu : Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote musí obsahovať všetky požadované náležitosti: Referenčný zoznam Čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Cenovú ponuku v EUR bez DPH rozdelenú na dve časti: Cenová ponuka v EUR bez DPH na nový VZV Cenová ponuka v EUR bez DPH na prenájom VZV na dobu určitú Technické parametre nového VZV a technické parametre VZV na prenájom na dobu určitú Termín dodania Súhlas s návrhom zmluvy (príloha č. 4) resp. pripomienky 13. Hodnotenie návrhov: Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude stanovenie: Cena predmetu obstarania Splnenie technických požiadaviek Termín dodávky predmetného zariadenia + prenájom náhradného vozíka 13.4 Záruka Referencie Posledné kolo výberového konania môže na základe uznesenia vlády SR 653/2010 prebiehať elektronicky. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne zmeniť rozsah predmetu obstarávania s tým, že so zmenami oboznámi súčasne všetkých účastníkov súťaže. 14. Záväzok na úhradu nákladov: neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s účasťou v súťaži. Navrhovatelia si v plnej miere hradia všetky svoje náklady spojené s účasťou v súťaži.

5 15. Obchodné podmienky: Po dodaní predmetu zmluvy bude vystavená na vyhlasovateľa faktúra v zmysle 74 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení neskorších predpisov so splatnosťou 30 dní V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa 74 odst. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení neskorších predpisov, alebo po stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vystavená, vyhlasovateľ má právo vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry V prípade uznanej reklamácie predávajúci vyhotoví doklad o oprave základu dane a oprave DPH podľa 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnotu v znení neskorších predpisov a doklad obratom zašle kupujúcemu Predávajúci, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je závažným dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy V prípade oneskorenia v platení je predávajúci oprávnený účtovať vyhlasovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý deň oneskorenia V prípade omeškania predávajúceho s riadnym termínom dodania predmetu zmluvy, dá predávajúci vyhlasovateľovi k dispozícií náhradný vysokozdvižný vozík v porovnateľnej technickej špecifikácii vhodný do interiéru do doby dodania predmetu zmluvy. Súťažné podklady sú majetkom MK. V Kremnici dňa