Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky"

Prepis

1 Rozpočet OBCE HORNÁ SÚČA vrátane programov na roky Bežné príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 kategória položka podpoložka príjem v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Domáce dane a poplatky daň za psa daň za užívanie verejného priestranstva poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva nájom za hrobové miesta, prenájom pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov prenájom budov prenájom bytových a nebytových priestorov prenájom KD FO prenajom KD PO Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky - ostatné ostatné poplatky, správne poplatky pokuty a penále za porušenie predpisov poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb za vodu za služby domu nádeje za relácie v miestnom rozhlase za kopírovacie práce za zápisné v knižnici za opatrovateľskú službu prijmy stavebnej činnosti z kultúrnych podujatí za zberné suroviny za poskytovanie služieb poisťovni za výtlačky z PC príjmy z recyklačného fondu za prípojku vody za vrecia na komunálny odpad za knihu História farnosti 5 48 za poškodenie majetku, za stratené knihy-obec.knižnica za HLÁSNIK za verejnú súťaž Za predaj výrob.,tovarov a služieb -URBARIÁT poplatok za znečisťovanie ovzdušia Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia z výťažkov z lotérií a iných podobných hier z dobropisov iné ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA REŠETKU HORNÁ SÚČA Administratívne a iné poplatky a platby poplatky za školský klub poplatky za materskú školu poplatky za stravovanie ZŠ vlastné príjmy, dobropisy úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov darovacia zmluva dotácia na projekt

2 Bežné príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 kategória položka podpoložka príjem v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR GRANTY A TRANSFERY Granty Transfery v rámci verejnej správy Zo štátneho rozpočtu dotácia na voľby aktivačné práce, dotácia na podporu reg.zam hmotná núdza - strava hmotná núdza-školské potreby rodinné prídavky osobitný príjemca dotácia na miest.reg.zam. 50j dotácia na aktivačnú činnosť úhrada DPH projekt Úpravy OcÚ dotácia na sčítanie ROEP 2 89 obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča doplněnení dopravnej infrastruktury riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky rozvoj dopravnej infraštruktúry kultúrou rozdielni myslením rovnakí - Stary Hrozenkov dotácia na originálne školstvo - zvýšenie platov dotácia na cestnú infraštruktúru Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon dotácia na matriku hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie ochrana životného prostredia dotácia na miestne komunikácie dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostl.(normatív) vzdelávacie poukazy dotácia pre materskú školu nenormatívne prostriedky na odchodné dotácia pre žiakov zo soc. znevýh.prostredia dotácia za mimoriadne výsledky žiakov Zo štátneho účelového fondu ŠFRB Poplatky za stravovanie - školská jedáleň Pohľadávky BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

3 Kapitálové príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 kategória položka podpoložka príjem v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy príjem z predaja kapitálových aktív budov byty Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív pozemkov GRANTY A TRANSFERY Tuzemské kapitálové granty a transfery Rekonštrukcia ZŠ 0 17 Kultúrou rozdielni, myslením rovnakí - Starý Hrozenkov Rozvoj dopravnej infraštruktúry Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov Regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky Rekonštrukcia obecného úradu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča IT systém na hranici "Rek.povrch.MK Závrská a mostu v km 0,032" "Oddychová zóna Areál kyselky" "Kultúrno-spoločenské centrum-kotolňa" KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 kategória položka podpoložk príjem v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU: a

4 - príjmy Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2013 Rozpočet na rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 kategória položka podpoložka príjem v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 príjem z úverov Krátkodobý úver na projekt "Obecná kompostáreň" Dlhodobý úver na projekt "Obecná kompostáreň" Krátkodobý úver na projekt"riešenie kvality ovzdušia" Dlhodobý úver na projekt"riešenie kvality ovzdušia" Krátkodobý úver na projekt"prístavba ZŠ a rek.mš" Dlhodobý úver na projekt"prístavba ZŠ a rek.mš" Krátkodobý úver na priojekt "Regenerácia cent.zóny" Dlhodobý úver na projekt "Regenerácia cent.zóny" Dlhodobý úver na projekt "Rozvoj dopr. infraštruktúry Úver Krátkodobý úver na proj."úpravy bud.ocú" Dlhodobý úver na proj."úpravy bud.ocú" Krátkodobý úver na proj."it system na hranici" Krátkodobý úver na proj."rek.mk Závrská a mostu..."" Krátkodobý úver na proj."rekonštrukcia VO Horná Súča" Dlhodobý úver na proj."rekonštrukcia VO Horná Súča" zostatok z predchádzajucích období Zostatok FP z pred.rokov-normatív ZŠ prevod z fondu opráv Prevod z fondu opráv b.j prevod z rezervného fondu obce Prevod z rezervného fondu FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY SPOLU:

5 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING Skutočné plnenie za rok Skutočné plnenie za rok Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok BV KV FO Spolu 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Manažment obce Výkon funkcie starostu Zasadnutia orgánov obce Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie Plánovanie Strategické a územné plánovanie Vnútorná kontrola Vonkajšie a vnútorné kontroly Finančná a rozpočtová politika Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Propagácia a prezentácia obce Horná Súča Prezentácia obce Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci Cestovný ruch Informačný systém obce Web stránka obce Obecné noviny Hlásnik Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce Obce Podporná činnosť - správa obce Obec Transakcie verejného dlhu Finančná a rozpočtová oblasť

6 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť Skutočné plnenie za rok 2013 Skutočné plnenie za rok 2013 Skutočné plnenie za Skutočné plnenie za rok 2013 rok BV KV FO Spolu

7 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť 610 Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

8 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť Očakávaná skutočnosť za rok Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Očakávaná Očakávaná skutočnosť za rok 2014 skutočnosť za rok BV KV FO Spolu

9 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

10 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2016 BV KV FO Spolu

11 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 2 1 Manažment obce 3 Výkon funkcie starostu 12 2 Zasadnutia orgánov obce 13 Obecné zastupiteľstvo, rada, komisie 22 3 Plánovanie 23 Strategické a územné plánovanie 31 4 Vnútorná kontrola 32 Vonkajšie a vnútorné kontroly 42 5 Finančná a rozpočtová politika 43 Daňová, mzdová politika, uctovnictvo, audit a rating 55 6 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 56 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 58 7 Propagácia a prezentácia obce Horná Súča 59 Prezentácia obce 63 Ostatné kultúrne služby 65 8 Podpora rozvoja turistického ruchu v obci 66 Cestovný ruch 70 9 Informačný systém obce 71 Web stránka obce 73 Obecné noviny Hlásnik 75 Miestny rozhlas Kronika obce Horná Súča 79 Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky Medzinárodná spolupráca - partnerské obce 82 Obce Podporná činnosť - správa obce 86 Obec 123 Transakcie verejného dlhu 125 Finančná a rozpočtová oblasť Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

12 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok 2012 Skutočné plnenie za rok BV KV 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Voľby Hospodárska správa a evidencia majetku Hnuteľný a nehnuteľný majetok Prevádzka a údržba budov Budovy obce Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif Zdravotné stredisko Kultúrne domy Náboženské a iné spoločenské služby Vzdelávanie zamestnancov obce Školenia Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém Obce Autodoprava Obce Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru Rekreačné a šport.služby Umelecké súbory Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica Knižnica FO Spolu

13 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom 2 1 Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 5 Voľby 7 3 Hospodárska správa a evidencia majetku 8 Hnuteľný a nehnuteľný majetok 18 4 Prevádzka a údržba budov 19 Budovy obce 39 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 51 Zdravotné stredisko 57 Kultúrne domy 72 Náboženské a iné spoločenské služby 79 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 80 Školenia 82 Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém 87 Obce 96 7 Autodoprava 97 Obce Činnosť matriky 102 Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva 119 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby 128 Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou 133 Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 157 Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca 161 Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov 165 Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana 171 Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít 179 Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí 215 Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru 222 Rekreačné a šport.služby 225 Umelecké súbory 228 Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov 231 Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica 236 Knižnica Skutočné plnenie za rok 2013 Skutočné plnenie za rok 2013 Skutočné plnenie za Skutočné plnenie za rok 2013 rok BV KV FO Spolu

14 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom 2 1 Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 5 Voľby 7 3 Hospodárska správa a evidencia majetku 8 Hnuteľný a nehnuteľný majetok 18 4 Prevádzka a údržba budov 19 Budovy obce 39 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 51 Zdravotné stredisko 57 Kultúrne domy 72 Náboženské a iné spoločenské služby 79 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 80 Školenia 82 Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém 87 Obce 96 7 Autodoprava 97 Obce Činnosť matriky 102 Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva 119 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby 128 Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou 133 Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 157 Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca 161 Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov 165 Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana 171 Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít 179 Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí 215 Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru 222 Rekreačné a šport.služby 225 Umelecké súbory 228 Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov 231 Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica 236 Knižnica Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

15 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom 2 1 Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 5 Voľby 7 3 Hospodárska správa a evidencia majetku 8 Hnuteľný a nehnuteľný majetok 18 4 Prevádzka a údržba budov 19 Budovy obce 39 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 51 Zdravotné stredisko 57 Kultúrne domy 72 Náboženské a iné spoločenské služby 79 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 80 Školenia 82 Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém 87 Obce 96 7 Autodoprava 97 Obce Činnosť matriky 102 Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva 119 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby 128 Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou 133 Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 157 Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca 161 Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov 165 Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana 171 Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít 179 Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí 215 Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru 222 Rekreačné a šport.služby 225 Umelecké súbory 228 Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov 231 Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica 236 Knižnica Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok 2014 Očakávaná skutočnosť za rok BV KV FO Spolu

16 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom 2 1 Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 5 Voľby 7 3 Hospodárska správa a evidencia majetku 8 Hnuteľný a nehnuteľný majetok 18 4 Prevádzka a údržba budov 19 Budovy obce 39 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 51 Zdravotné stredisko 57 Kultúrne domy 72 Náboženské a iné spoločenské služby 79 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 80 Školenia 82 Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém 87 Obce 96 7 Autodoprava 97 Obce Činnosť matriky 102 Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva 119 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby 128 Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou 133 Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 157 Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca 161 Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov 165 Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana 171 Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít 179 Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí 215 Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru 222 Rekreačné a šport.služby 225 Umelecké súbory 228 Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov 231 Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica 236 Knižnica 610 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

17 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM 1 PROGRAM 2: Interné služby a služby občanom 2 1 Právne služby 3 Právne služby 4 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 5 Voľby 7 3 Hospodárska správa a evidencia majetku 8 Hnuteľný a nehnuteľný majetok 18 4 Prevádzka a údržba budov 19 Budovy obce 39 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif. 51 Zdravotné stredisko 57 Kultúrne domy 72 Náboženské a iné spoločenské služby 79 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 80 Školenia 82 Vzdelávanie 84 Obce 86 6 Obecný informačný systém 87 Obce 96 7 Autodoprava 97 Obce Činnosť matriky 102 Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva 119 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv Cintorínske a pohrebné služby 128 Náboženské a iné spoločenské služby Zásobovanie vodou 133 Zásobovanie vodou Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 157 Dávky sociálnej pomoci Rodinné prídavky osobitný príjemca 161 Dávky v hmotnej núdzi Kluby dôchodcov 165 Kluby dôchodcov Opatrovateľská služba v byte občana 171 Opatrovateľská služba Organizácia kultúrnych aktivít 179 Ostatné kultúrne služby Kultúrna spolupráca 207 Ostatné kultúrne služby Starostlivosť o kult.pamiatky a pamätihodnosti 212 Pamiatková starostlivosť Podpora športových podujatí 215 Rekreačné a šport.služby Dotácie na šport a kultúru 222 Rekreačné a šport.služby 225 Umelecké súbory 228 Náboženské a iné spoločenské služby Organizácia občianskych obradov 231 Kultúrne služby - ZPOZ Obecná knižnica 236 Knižnica Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok BV KV FO Spolu

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

čerpanie rozpočtu k

čerpanie rozpočtu k Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1, 832 91 Bratislava Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy P R Í J M Y Schválený Upravený Skutočnosť % plnenia rozpočet rozpočet október

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz Rozpočet Obce Štôla na roky 2017-2019 Zdroj Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z príjmov 86

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikácia Schválený v po zmenách v v pln Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 3523261 3473577 3638915 105 Daňové príjmy spolu 1735156 1562386 1538333 98 111003 Výnos dane poukázaný územnej samospráve

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.doc

Rozpocet-Prijmy-2014.doc 929 23 (v EUR) 929 23 922 33 922 33 94 23 (v EUR) 94 23 897 33 897 33 1 DAŇOVÉ 53 1 (v EUR) 53 1 53 1 53 1 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 45 (v EUR) 45 45 45 výnos dane poukázaný územnej samospráve,

Podrobnejšie

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016-2018 Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( ) Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 543

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 Plnenie rozpočtu 100 Daňové príjmy 3 308 490 2 852 115,69 86,21 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 651 590 2 303

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Zav ucet obce za rok 2010

Zav ucet obce za rok 2010 V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010 Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za

Podrobnejšie

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r

Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie r Príloha č.1 Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2010 - ekonomická klasifikácia Príjmy - bežné r.2009 Schválený Upravený Plnenie k % zmena Plnenie rozpočet rozpočet 31.12.2010 s r.2009 Ek.kl Zdroj Popis

Podrobnejšie

Rozpočet obce Smolenice

Rozpočet obce Smolenice Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 Obec Smolenice Rozpočet pre rok 2015 Príjmy Príjmy a) Bežné príjmy: Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 852 681 878 262 904 611 111

Podrobnejšie

II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY Hl. Pol. Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie Návrh rozpočtu Roz

II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY Hl. Pol. Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie rozpočtu Plnenie Návrh rozpočtu Roz II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY 2014-2016 DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom 543 921 635 237 662 391 787 463 750 085,24 95 803 564 804 200 806 200 111 Daň z príjmov fyzických osôb (podielové dane) 497

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy Skutočnosť rok 2016 Skutočnosť rok 2017 R

Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy Skutočnosť rok 2016 Skutočnosť rok 2017 R Strana 1 ROZPOČET OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM na roky 2019, 2020, 2021 B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 1 030 689 1 156 391 1 254 000 1

Podrobnejšie

Rozpočet hlavička.xls

Rozpočet hlavička.xls Rozpočet mesta Nováky na roky 2010, 2011, 2012 Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č.32 zo dňa 15.12.2009 Ing.Dušan Šimka Primátor mesta Nováky Rozpočtové príjmy strana 1 Položka 2009 2010 2011

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Rozpočet 2010 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ Bežné výdavky Kapitálové

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Rozpočet 2010 Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ Bežné výdavky Kapitálové PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Akti- funkčná 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7 085 30 700 6 350 6 450 2 1 Výkon funkcie primátora 1 015 1 000 1 000

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET   OBCE  NA  ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc

Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2018.doc PRÍJMY 3 787 339 Rozpočet (v EUR) 7 778 64 9 83 88 3 787 339 BEŽNÉ PRÍJMY 2 69 342 Rozpočet (v EUR) 4 726 634 5 377 232 2 69 342 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 12 99 Rozpočet (v EUR) 2 69 83 2 134 3 1 12 99 Daňové

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o

1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet o 1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia

Podrobnejšie

(Rozpo\350et xls)

(Rozpo\350et xls) R O Z P O Č E T O B C E T V A R O Ž N Á NA ROKY 2015-2017 Skutočné Skutočné Očakávaná plnenie plnenie Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet za rok 2012 za rok 2013 2014 za rok 2014 na rok 2015

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy Bežné príjmy

ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy Bežné príjmy ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY 2007-2009 rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy 2006 2006 2007 2008 2009 Bežné príjmy 106 294 110 961 116 851 120 958 123 860 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 55599

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

(Vyhod.rozpoètu k xls)

(Vyhod.rozpoètu k xls) O B E C P A V L O V C E N A D U H O M V Y H O D N O T E N I E plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06. // V Pavlovciach nad Uhom, 30.07. Prekladá : Ing. Jozef Kočan starosta obce

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018

V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 V Čabe, 07.marec 2019 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2018 Záverečný účet obce za rok 2018 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2018 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Podrobnejšie

Úprava rozpočtu č 1 na r 2012.xls

Úprava rozpočtu č  1 na r 2012.xls O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 1 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 /v eur/ Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Návrh

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d

Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, d Záverečný účet Obce Malé Lednice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Lenka Jurkechová Spracoval: Lenka Jurkechová V Malých Ledniciach, dňa 16.02.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ O B E C P A V L O V C E N A D U H O M Ú P R A V A R O Z P O Č T U č. 2 Obce Pavlovce nad Uhom n a rok 2 0 1 2 Rozpočet obce na rok schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011 Úprava rozpočtu

Podrobnejšie

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť Bežný rozpočet Výdavky rozpočet 2018 Výdavky rozpočet 2018 2016 2017 schválený plnenie 2016 2017 schválený plnenie k 31.12. k 31.12. Daňové príjmy 36 189 973 38 277 546 39 401 214 40 212 062 41 913 698

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2017 Záverečný účet Obce Vysoká pri Morave a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Dana Koreničová Spracoval: Dana Koreničová Vo Vysokej pri Morave, dňa 31. 1. 2018 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc)

(Microsoft Word - VZOR-Z\341vere\350n\375-\372\350et-obce-za-rok-2013-T.doc) V Studienke, maj 2014 Záverečný účet Obce Studienka za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2015 Záverečný účet Obce Viničky a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Spracoval: Michal Takáč starosta obce Darina Nagyová referentka Vo Viničkách dňa 15.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný Plnenie rozpočtu za rok 2017 Bežný rozpočet Príjmy skutočnosť 2017 Výdavky skutočnosť 2017 schválený upravený k % schválený upravený k % 31.12.2017 Plnenia 31.12.2017 Plnenia Daňové príjmy 32 971 858 36

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh

Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa Návrh Záverečný účet Obce RIŠŇOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Schválil : Karol Laboš Spracoval: Anna Hudáková V Rišňovciach, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.04.2016

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné

Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečné Záverečný účet Obce Staré za rok 2011 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 11. júna 2012 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. júna 2012

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls 1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram:

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2017.doc

Rozpocet-Prijmy-2017.doc Návrh programového rozpočtu obce SOBLAHOV 217-219 1 z 8 PRÍJMY 1 539 69 (v EUR) 1 539 69 1 32 923 1 322 233 BEŽNÉ PRÍJMY 1 39 69 (v EUR) 1 39 69 1 32 923 1 322 233 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 784 47 (v EUR) 784 47

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa 19.03.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20.03.2019

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa 25.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen

Záverečný účet Obce Janovík za rok 2016 Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa Návrh záverečného účtu vyvesen Záverečný účet Obce Janovík za rok Predkladá : Helena Jureková Spracoval: Helena Jureková V Janovíku dňa 12.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 15.3.2017 Záverečný účet schválený

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2017 -

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 T

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 T Záverečný účet Obce Nová Dedinka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Viola Takáčová Spracoval: Eva Susková V Novej Dedinke dňa 18.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

Rozpočet text.časť + uzn. 2

Rozpočet text.časť + uzn.  2 NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU OBCE SADY NAD TORYSOU 2018 2020 Sady nad Torysou 2017 1 Návrh rozpočtu obce Sady nad Torysou na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020. I. ÚVOD Rozpočet obce Sady nad Torysou

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej

Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej Záverečný účet Obce Liptovská Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Vladimír Šimalčík Spracoval: Mgr. Eva Macková V Liptovskej Teplej dňa 20. 4. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2012 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2012 V Lenartove, máj 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce r. 2014 Záverečný účet obce Lenartov za rok 2014 V Lenartove, máj 2015 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa

Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa Záverečný účet Obce Fintice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Terézia Gmitrová Spracoval: J. Kolinčáková Vo Finticiach dňa 20. 5. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 NÁVRH Záverečného účtu Obce Horňa za rok 2017 Predkladá: Ing. Slavomír Pšak Spracoval: Jana Rybnická V Horni, dňa 26.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.02.2018 Záverečný účet

Podrobnejšie

Záverečný účet obce 2016

Záverečný účet obce 2016 Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2016 Predkladá: Spracoval: Andrašková Stanislava V Mníšku nad Hnilcom, dňa 01.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa Záverečný účet

Podrobnejšie