pni.lt c. zmluvao vydani rvar,rrlkovaneho certrrixaru preelektronictu uzavretdpodl'austanovenia$ 269 ods. 2 zftkonat, Zb. Obchodny

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "pni.lt c. zmluvao vydani rvar,rrlkovaneho certrrixaru preelektronictu uzavretdpodl'austanovenia$ 269 ods. 2 zftkonat, Zb. Obchodny"

Prepis

1 pni.lt c. zmluvao vydani rvar,rrlkovaneho certrrixaru preelektronictu uzavretdpodl'austanovenia$ 269 ods. 2 zftkonat, Zb. Obchodny z6konnik medzi : l,iadatel': Obec Dolnj'Harmanec, IiO: ,zastupenyAlena Necpalovf, 5a Poskytovatel': Disig, a.s.,z6pisv Obchodnomregistri OS BA I, odd. Sa,vloZka (,.31941F,so sidlom Zihradnicka 151, Bratislava,ICO: ,v zastirpeni,monika ImrichovS:,nazirkladeplnej moci zo dia PREDMET ZMLUVY 1.1 Predmetomtejto zmluly je odplatny zilazokposky'tovatel'ar,1'dat'aposkynut' Ziadatel'ovi,na z6kladejeh, Ziadosti,kvalifikovanri ddvi:ryhoanristirzuyr,ydaniakvatifikovan6ho cei'tifikitu pre elektronickri peiat'."v srilades platnym politikami Poskytovatel'a(d alej len,.cp") pre tieto sluzby. 1.2 Na ridely tejto zmluvy sa kvalifikovanou d6veryhodnousluzbourozlrmied6veryhodn6sluzba,ktorri splna po?iadavky pirlamentua Rady(EU) a z23.jula 2014o NariadeniaEur6pskeho uplatnitel'n6 pre elektroniikdtransakcie na vnulorn6mtrhu a o zruseni identifikricii a doveryhodnlich sluzbdch eiektronickei (d'alejlen,.nariadenieeidas"). Kvalifikovanym cerlifik6tom pre elektronickripedat' smernice len..certifikat";jecertifikdlpre elektronickirpecal'.ktory vyd6vakvalifikovanyposkytovatel' 1d'ale.l ddveiyhodnlichsluzieiba ktory spiiia poziadavkystanovendv prit6treiii NariadeniaejDAS (Ctanot 3 bod 30 NariadeniaeIDAS). 2. PNAV,q.A POVINNOSTI ZMLUVNYCTT STRAN. 2"1 Poskytovatel'ga zavazujena zitkladeriadne vyplnenej, dolozeneja overenej Ziadosti o vydanie (d'alej len ""Ziadost'i) wdat' Ziadatefovi certifik6t pripadne'pbskvtriut'inri kvalifikovanf il6vervhodnri-sluzbuatoeez pri poskytovanikvalifikovanejd6very.hodnej zbytocnehocidktadua v sulades platnynicp. Posf<ytovatel'sa. sldzby zavantjedodrzovat'v5etky ziwazkyvypl;ivajricemu zo vsebbecireztlaznych pr6vnychpredprsov,nalm NariadeniaeIDAS. 2.2 Postupna r.ydanieaprevzatieprv6ho certifik6tuje podrobneopisanyv CP. PoskytovatelzabezpeY autentifikaciu identity Liadatelao certifik6t, a to na zitkladepredlozeniaa posrideniadokladov podl'a CP. Po podpisezmluvy Poskytovatel'r,yd6an6slednepo jeho vydani odovzddvydany akceptovajelnych stranypotvrdenieo wdanf cetifik6t Ziadatel'ovi.O odovzdaniaprevzaticertifikdtuspisuzr"icastnene kvalifikovandhocertifikdtupre elektrdnickupedat'ajeho o'dovzdaniziadatefoui. kton-itvori neoddelitel'nri prilohu tejto zmluvy. 2.3 Postupna wdanie a prevzatiendslednehocertifikdtu ie podrobneopisanyv CP. Ziadatel'sa zavdzuiev prfpadeziadostion6sledhycertifik6tpodrobit'sapoziaddvli6m pre rrycianieaprevzatieprvehocertifikitu. je 2.4 Ziadatd' opr6vnenypouzivat'certifik6t.pocasdoby platnosti.na vyhotovovaniea overovanie kvalifikovanejelektronickejpeiate. 2.5 Ziadatel sg zavdzujedodrziavat'ustanoveniacp, bezpednostnejpolitiky Poskyovatefa ako aj ustanovenia tidajovuvedenychr' tejto zmluvy. Ziadatel'je povinnlf ihned'po zfskanfcertifikdtuskonirblovat"spriivriost" zariadeni'e a v fromulozenesfkrohne cdrtifikdte,bodasceleidoby Zivotnostisthrostlivochr6nit'bezpedne kl'udepredich zvereinenini.spristupnenim. stratou.kompromitovanimaleboinym zneuzitim.bezodkladne preuk6zatel"nym.spd-sobom oz'ndmit'poskytovatefovipodozreniealebo skutocnirst'zverejnenia.spristupnenia. straty, kompromitovania alebo in6ho zneulitiasrikromndhokl'rida alebo hesla pripadne ineho zabezpedenia, ktorvm bol'srikromnvkl'rii chr6neny.pouzfvat'vydanv certifikatv srilades rieeloin.naktory ie urcehya d'alei uvddzat'vzdylen prtisne.pravdived Uiltneinformricie-vovzt'ahuk cerrifikatusvojho verejriehokffe;. ako aj" " ihned poziadat'poskytovatel'ao zruseirie certifik6tu.ak zisti"2edosloalebom626d6jst'lineoprdvnendmu pouzitiujeho sukromn6hokl'uda.aleboak nastalizmenyv udajochuvedenychv certifik6te. 2.6 Poskytovatelnezodpoved6za Skoduktor6, 4) vznikla Ziadatetovi alebo tretim osob6mz d6vodu poru5eniazmluvnlfch alebo z6konnychpovinnosti Ziadatelom, b) vznikla Ziadatefoui z d6vodu znemolneniapouzitia rydandho certifik6tu pre nekompatibilitu Liadatefom pouzit;fch hardv6rovych a softv6rovych prostriedkov, c) vznikla po5koden6muz d6vodu spoliehaniasa na certifikrlt,ktor6hoplatnost'skondila,aleboktory bol ZruSENV. d; vznifla Ziadatelovi alebo tretim strandmuvedenim nesprdvnychudajov v Ziadosti, e) vznikla tretim straniim z d6vodu zneulitiacertifikdtu Objedn6vatefom, f) m5 povahu zmaren6hozisku. 2.7 PoskytovateLzodpoved6za SkodyvzniknutdpouZivanimnou vydandhocertifik6tu v zmysleplatnej legislatir,y(napr.obchodnlizdkonnik,obdianskyz6konnik).predpokladompritom je" Zeboli dodrlane prislu5n6ustanoveniacp. 3. CENA ZA POSKYTNUTIE SLUZIEB 3.1 Cena zavydanie certifik6tuje stanoven6dohodoua je vo qi5ke 86,00 bez DPH resp. 103,20 s DPH 20Yo.Cenaza poskytnutie inej doveryhodnejsluzbyje stanoven6cennikom zverejnenymna webovom sidle

2 ku diu poskytnutia inej d6veryhodnej sluzby. Ziadatel podpisom tejto zmlury prehlasuje,ze s takto dohodnutym spdsobomurdeniaceny je obozn6meny,srihlasi s nim a zav'azujesa takto urdenf cenuzaplatit. 3.2 N6rok nazaplatenie ceny vznlk momentom r,ydaniacertifikiitu, alebo poskytnutia inej d6veryhodnej sluzby.v pripade, Ze Ziadatel nerykonal rihradu ceny v zmysle bodu 3.1 v hotovosti u Poskytovatefa,tak zaplati tirto cenu, na zhkladelystavenej faktiry, najnesk6rdo 14 dni od d6tumujej vystavenia.v pripade, ak neprebehlaplatba v hotovosti aziadatel nedostanev lehote 14 dni faktriru, je povinn;f o tejto skutodnostiihned informovat' Poskytovatel'a. 3.3 V pripade neuhradeniaceny za poskytnutie sluzbyriadne a vdasje Ziadxet povinny zaplatit Poskytovatelloviiuok z ome5kaniavo vyske 0,050 z dllnej sumy za kaldi dei ome5kania.poskytovatefje opr6vnenyod tejto zmluvy odstirpit',pokial' Ziadatel' nezaplaticenu do 15 dni po lehote splatnosti. 4. VSEOBECNE A ZAVNNndNE USTANOvENIA 4.1 Tato zmluvaj9 vyhotovendauzavrctdnazftkladeziadostiziadatefaaplnf zfroveifunkciupisomneho zaznamuo prijati Ziadosti o vydaniecertifik6tu. 4.2 Ziadatel'prehlasuje, Le predpodpisanim tejto zmluvy bol podrobnea zrozumitelne informovany o politike poskytovaniad6veryhodn;ichsluziebposkytovatel'a,s kto4fmi sa obozndmilvelektronickej forme na w-ebovej g.sk. str6nkehttp://eidas.disi 43 Ziadatel'podpisom tejto zmlur.y potvrdzuje, Leku diu podpisu tejto zmlur,l' je podrobne obozn6meny' s CP, tento mu je znftmy,srihlasis nim azavazujesa ho dodrziavat'. 4.4 Ziadatel'tymto udel'uje v zmysle ustanovenia $ 11 zitkona(, Z. z. o ochraneosobnfch ridajov srihlass tym, aby v5etky osobn6ridaje ZiadatetovauvedendvZiadosti nazftklade,ktorej bola uzavret tifio zmluva, rovnako ako aj jeho osobn6irdaje poskytnut6v sirvislosti s touto zmluvou boli spracov vandv informadnom syst6meposky'tovatefa.osobneudaje Ziadatetabudri spracoviivan6len zaridelom ich vyrzitia pr r,ykon6vani a poskyovani d6veryhodnfch sluziebposkytovateta. Ziadatef udel'uje tento srihlasna dobu, podas ktorej je Poskytovatel'oviziikonom stanovendpovinnost'uchovdvat' Ziadosti o vydanie certifik6tov. Srihlas m6zebyt'odvolany pisomneav5aknajsk6rlen sfdasnes ukondenimtejto zmluvy. 4.5 Zmlwn6 strany prehlasujri, Leudajev Ziadosti o r,ydaniecertifik6tu alebo poskytnutie inej sluzby ako aj ridaje uvedendv zfthlavi tejto zmlur,y pripadnejej dodatkov sf a vzdy budri aktu6lne a pravdivd. Pripadn6 zmeny tychto fdajov sa zmluvnd strany zavazuji oznftmit bezodkladne. 4.6 Tifio zmluva sauzatvftrana dobu urditri, ktor6 je urdenddobou platnosti certifikdtu r,ydan6honazitklade tejto zmlur,y. 4.7 Tato zmluva zanikh dohodou zmluvnych striln alebo odstripenimktoroukofvekzo zmluvnych str6n v pripade podstatn6hoporu5eniazmluvnej alebo zfkonnej povinnosti. Ukondenie azfnikzmlu'r,y nem6 vplyv na r.yrovnaniev5et(fch z vdzkov, ktord medzi zmluvnymi stranamivznikli podasjej platnosti. 4.8 T6to zmluvaje uzavretspodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 Obchodn6hoz6konnika a spraruje sa platnym pr6vnyrn poriadkom Slovenskejrepubliky. 4.9 Zmluvu je mozn6menit'len po vzfijomnejdohode,pisomne,formou odislovanychdodatkovpodpfsan;fch oboma zmluvnymi stranami Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v srilades $262 Obchodn6hoz6konnika sa tiito zmluva spravuje ustanoveniamiobchodn6hozlkonnika. 4.ll Tato zmluva je r,yhotoven6v dvoch rovnopisoch, z ktorych kalditzo zmlwnych str6n dostanepo jednom rovnopise.neoddelitel'nriprilohu tejto zmluvy tvorf Potvrdenieo vydani kvalifikovandho certifik6tu pre elektronickri pedat'a jeho odovzdani Ziadatel'ovi Zmluvnd strany si tfto zmlur,y preditali, jej obsahuporozumeli, sri si vedomi pr6vnych niisledkov, ktor6 vypl;fvajir z jej uzavretia,na znak dohoju slobodne,vdlne,bez omylu, vyhrad, nie za n6padneneqirhodn;fch podmienok podpisujri podpismi opr6vnenychos6b. Ziad a nazftklade plnej moci zo d 9. rr.20t6

3 Znuosf o vydanie kvalifikovan6ho certifikitu pre elektronickri peiat' I. Liad,atel'z NSzov org5nu verejnej moci alebo prsvnickej osoby: Obec Dolnf Harmanec, identifikadnf ridaj [eo): Zastupen (Meno a priezvisko, iop, Bydlisko): Alena Necpalovf ; c III. Liadost'o kvalifikovany certifikrit pre elektronickrfi peiat': Ziadamtymto spolodnost'disig, a.s., so sidlom Zithradnicka 151, Bratislava, registrovanri v OR Okresneho sridu Bratislaval, odd. Sa, vlolka (,islo , o vydanie kvalifikovandho certifik6tu pre elektronickri pedat'r) (d'alej len,,kcpe"). Hodnoty poloziek rozlisovacieho mena (Distinguished Name - DN) mojej Ziadosti o KCPe sri nasledovn6: Yyznam polozky Oznaienie, nizov syst6mu, pre ktorj ie certifikft vydivany Nizov orginu verejnej moci alebo prfvnickej osoby N6zov organrza(nejednotky v orsanizflcli Odkaz na identifikainf fdaj org6nu verejnej moci alebo prfvnickei osobv Mesto/obec sidla orgfnu verejnej moci resp. pr6vnickej osoby K6d 5t6tu, v ktorom je sidlo orginu verejnej moc alebo privnickej osoby adresa org6nu verejnej moci resp. priivnickej osoby cn O OU= Serial number L C:SK Udaje polozky Zaru(enil elektronickri peiat'obce Dolny Harmanec Obec Dolnrl Harmanec NTRSK Potvrdzujeme tymto, Ze v5etky ridaje, ktord sme uviedli v Ziadosti o KCPe, sir pravdiv6 a pouzili sme ich opr6vnene. Z\rovei berieme na vedomie, Ze plne zodpoved6me za uvedenie nepravdir,ych ridajov, pripadne za poskodenie pr6v tretich subjektov, neopr6vnenym pouzitfm cudzieho vlastnictva (napr. obchodn6 zna(ka, domdna, adresa a pod.) (ffzickej osoby) E L isig, a.s., v zastirpeni Monika Imrichov6 nazitklade plnej moci zo di'n9.ll. 20t6 r) Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) d o elektronickej identifikiicii a d6veryhodnjzch sluzb6ch pre elektronickd transakcie na vnftornom trhu a o zru5eni smernice E5. dllnok 3. bod 30. s)

4 POTVRDENIEi o \ydani kvalifikovan6ho certifikftu pre elektronickrfipeiat'a jeho odovzdani Ziadatel'ovi L Poskytovatelo:Disigoa.s.,z6pisv Obchodnomregistri OS BA I, odd. Sa,vloZka (, ,so sidlom Zfihradnicka151, Bratislava,te O: :S9ZS946,v zastitpeni,monika Imrichov6, na z6kladeplnej moci zo dfla 9.11,2016 III. Liadatelo: Ndzov org6nuverejnej moci alebo pr6vnickej osoby: Obec Dolny Harmanec, identifikadn;iridaj (ICO) : Zastupend(Meno a priezvisko.cop. bydlisko): Alena Necpalovi; ili. Preberatel'- poveren6resp.splnomocnen6osoba(meno a priezvisko.cop, Bydlisko) Monika RafajovS; IV. Kvalifikovany certifik6t pre elektronickf peiato: i i slo 1Serial number): hex : Rozli5ovaciemeno: /CN=Zaruienr{ elektronickri petat'obce Dolny Harmanec/O=Obec Dolnf Harmanec/serialNumber:NTRSK /C:SK Platnost'od :45:35GMT do: :45:35gmt Heslo pre zruseniecertifik6tu V. Informicie Certifik6t r,yd6vajricejcertifikadnejautority CA Disig QCA3 je mozn6nain5talovat'zadresy: http ://cdn.disig.sk/aca3/cert/aca3 disig.der Aktu6lny zoznamzru5en;fchcertifik6tov vyd6vajricej certifikadnej autority CA Disig QCA3 je pristupny na adrese: disis.crl V. ZhvereLn0ustanovenia Ziadatel svojim podpisom potvrdzuje, Ze identifikadn6 ridaje uvedendv dasti II. sa zhodujri so skutodnost'ou uvedenouna origin6lochprislusnychdokladov.zirovei potvrdzujelydanie aprevzatiecertifik6tu,ktordho vlfpis je uvedenyv dastiiv. tohto potvrdenia.toto potvrdenieje v srilades ods. 2.2 Zmluty o lydani a poulivani kvalifikovandho certifik6tu pre elektronickti pedat'(d'alej len "Zmluva") jej neoddelitel'nouprilohou, pridom Zmluva a Potvrdeniemajri v ztthlavi uvedendidentick6 dislo. Poveren6resp.splnomocnen6osobaudel'uje,v zmysle $ 11 z6kona(, z. z. o ochraneosobnych ridajov, strhlass tym, aby vsetkyosobn6ridajesplnomocnenejosobyboli spracov6van6 v informadnomsyst6m Poskytovatel'aalebo informadnom syst6meregistradnejautority Poskytovatel'a.Osobn6ridaje Splnomocnenej osoby budri spracoviivandposkytovatefom len za ridelom ich vyuzitia pri r,ykon6vani a poskytovani d6veryhodnychsluzieb.splnomocnen6osobaudel'ujetento srihlasna dobu, podasktorej je Poskytovatel'ovi zftkonom stanoven6povinnost'uchov6vat'dokument6ciu srivisiacu s vyd6vanim kvalifikovan6ho certifik6tu pre elektronickripedat'.sfhlas m6zebyt' odvolanypisomneav5aknajsk6r len sridasnes ukondenimtejto zmluvy.

5 22.rr.2016 Poskvtovatel r v,.rj rvvsf!. Ziadatel' Disig, a.s., v zastirpeni Monika Imrichov6 nazitklade plnej moci zo dirag.lf.2016

ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANf,HO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICKU PEiAi i uzavret6 podfa ustanovenia $ 269 ods. 2 zi/r.ona d Zb. Obcho

ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANf,HO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICKU PEiAi i uzavret6 podfa ustanovenia $ 269 ods. 2 zi/r.ona d Zb. Obcho ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANf,HO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICKU PEiAi i. 201607709 uzavret6 podfa ustanovenia $ 269 ods. 2 zi/r.ona d. 51311991Zb. Obchodnf z6konnik medzi : Liadatel': obec Lackov6, IeO:

Podrobnejšie

zmluvao vydanixv.q.r,rrrrovlnnho certrnrraru preelektronrcrupntnf t uzavret6podl'austanoveniae269 ods.2 zikonai 5I3lI99lZb.Obchodn'!z6konni

zmluvao vydanixv.q.r,rrrrovlnnho certrnrraru preelektronrcrupntnf t uzavret6podl'austanoveniae269 ods.2 zikonai 5I3lI99lZb.Obchodn'!z6konni zmluvao vydanixv.q.r,rrrrovlnnho certrnrraru preelektronrcrupntnf t. 201607624 uzavret6podl'austanoveniae269 ods.2 zikonai 5I3lI99lZb.Obchodn'!z6konnikmedzi: atel': Obec Litavany, fco: SZSOg45l,zastipenyJuraj

Podrobnejšie

zmluva o vydani rv.q.rrrlkovaneho certrrrraru preelektronictupnd.q.fr uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zitkonat,. 5l3ll99l Zb. Obchod

zmluva o vydani rv.q.rrrlkovaneho certrrrraru preelektronictupnd.q.fr uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zitkonat,. 5l3ll99l Zb. Obchod zmluva o vydani rv.q.rrrlkovaneho certrrrraru preelektronictupnd.q.fr. 201608119 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zitkonat,. 5l3ll99l Zb. Obchodny zikonnik medzi : i,iadatel': Mesto Turiianske Teplice,

Podrobnejšie

zmluvao vydani rva.r-rrmov,tnfho certirrraru preelektronictupbi,q,f r uzawett podl'austanoveniae269 ods. 2 z6kona().5i3/i99i Zb. Obchodnyzd

zmluvao vydani rva.r-rrmov,tnfho certirrraru preelektronictupbi,q,f r uzawett podl'austanoveniae269 ods. 2 z6kona().5i3/i99i Zb. Obchodnyzd zmluvao vydani rva.r-rrmov,tnfho certirrraru preelektronictupbi,q,f r. 201607648 uzawett podl'austanoveniae269 ods. 2 z6kona().5i3/i99i Zb. Obchodnyzdkonnft medzi : l,iadatel' Obec Vel'k6 Lovce, ICO: OOSO9354,zastipeny

Podrobnejšie

znnluva o vydani d,pov itivani KVALTFTKovANEHo svsrbvrovnho cnrrrnrraru (KSC).q. sluzrnbca Drsrc i.20r6047s6 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zi

znnluva o vydani d,pov itivani KVALTFTKovANEHo svsrbvrovnho cnrrrnrraru (KSC).q. sluzrnbca Drsrc i.20r6047s6 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zi znnluva o vydani d,pov itivani KVALTFTKovANEHo svsrbvrovnho cnrrrnrraru (KSC).q. sluzrnbca Drsrc i.20r6047s6 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zitkonad. 51311991Zb. Obchodny zhkonnik medzi : IdO:

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

zlnlrjva o vydani a,pou i,iv.tt ti KVALIFIrov.q.NnHosysrEMovnHo certifrxaru (KSC).q.sLuZIrB ca DISIG 8.20r60s329 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods.

zlnlrjva o vydani a,pou i,iv.tt ti KVALIFIrov.q.NnHosysrEMovnHo certifrxaru (KSC).q.sLuZIrB ca DISIG 8.20r60s329 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. zlnlrjva o vydani a,pou i,iv.tt ti KVALIFIrov.q.NnHosysrEMovnHo certifrxaru (KSC).q.sLuZIrB ca DISIG 8.20r60s329 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zilkonal 5l3ll99I Zb. Obchodny zftkonnik medzi :

Podrobnejšie

znnluva o vydafu t poaitivani KVALIFIKovANEHo sysremovehocertifixatu (Ksc)a sr,uzrnbca Drsrc s72 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 ziil<o

znnluva o vydafu t poaitivani KVALIFIKovANEHo sysremovehocertifixatu (Ksc)a sr,uzrnbca Drsrc s72 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 ziil<o znnluva o vydafu t poaitivani KVALIFIKovANEHo sysremovehocertifixatu (Ksc)a sr,uzrnbca Drsrc 8.201604s72 uzavret podl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 ziil

Podrobnejšie

zmluva o \rydani t poai,fv,q.nikvalifirov.q.nehosysremovnho CERTIFIxATU (KSC).q. sluzrnbca Drsrc L20rn0s729 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zik

zmluva o \rydani t poai,fv,q.nikvalifirov.q.nehosysremovnho CERTIFIxATU (KSC).q. sluzrnbca Drsrc L20rn0s729 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zik zmluva o \rydani t poai,fv,q.nikvalifirov.q.nehosysremovnho CERTIFIxATU (KSC).q. sluzrnbca Drsrc L20rn0s729 uzavrethpodl'a ustanovenia$ 269 ods. 2 zikona (,. 5I3lI99l Zb. Obchodny z6konnik medzi : c Horn6

Podrobnejšie

zlnlavlo vydani rv.q.lrrkov.q.neho certrrrraru r pre ELEKTRoNICTU pninf t. tzavreth podl'a ustanovenia $ 269 ods. 2 zftkonae Zb. Obch

zlnlavlo vydani rv.q.lrrkov.q.neho certrrrraru r pre ELEKTRoNICTU pninf t. tzavreth podl'a ustanovenia $ 269 ods. 2 zftkonae Zb. Obch zlnlavlo vydani rv.q.lrrkov.q.neho certrrrraru 20160746r pre ELEKTRoNICTU pninf t. tzavreth podl'a ustanovenia $ 269 ods. 2 zftkonae. 51311991Zb. Obchodn;fz6konnik medzi : Liadatel' Obec Lipov6, IiO: OO:Z22&8ozastupeny

Podrobnejšie

ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRON*ICKU PEEAf i uzavretii podl'a ustanovenia { 269 ods. 2 zirkona d. 513/1991 Zb. Obc

ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRON*ICKU PEEAf i uzavretii podl'a ustanovenia { 269 ods. 2 zirkona d. 513/1991 Zb. Obc ZMLUVA O VYDANi KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRON*ICKU PEEAf i. 201607892 uzavretii podl'a ustanovenia { 269 ods. 2 zirkona d. 513/1991 Zb. Obchodn! ziikonnik medzi : Lindatel' Obec Hvozdnica, ICO:

Podrobnejšie

zmluva o \rydanin poui,ivani KvALrFrKovANEHosysrEMovEgo certifixatu (KSC)a sruzmb ca DISIGr..20r603s76 uzavrethpodl'austanovenia $ 269 ods. 2 zilkonae

zmluva o \rydanin poui,ivani KvALrFrKovANEHosysrEMovEgo certifixatu (KSC)a sruzmb ca DISIGr..20r603s76 uzavrethpodl'austanovenia $ 269 ods. 2 zilkonae zmluva o \rydanin poui,ivani KvALrFrKovANEHosysrEMovEgo certifixatu (KSC)a sruzmb ca DISIGr..20r603s76 uzavrethpodl'austanovenia $ 269 ods. 2 zilkonae. 5l3ll99l Zb. Obchodny zikonnik medzi : bec Hosti5ovce,ICO:

Podrobnejšie

ZMLUVA O VYDANI KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICK{] PEiAf i uzavretii podla ustanovenia \ 269 ods. 2 ziikona d. 513/1991 Zb. Obch

ZMLUVA O VYDANI KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICK{] PEiAf i uzavretii podla ustanovenia \ 269 ods. 2 ziikona d. 513/1991 Zb. Obch ZMLUVA O VYDANI KVALIFIKOVANEHO CERTIFIKATU PRE ELEKTRONICK{] PEiAf i. 201607901 uzavretii podla ustanovenia \ 269 ods. 2 ziikona d. 513/1991 Zb. Obchodnj zrikonnik medzi : Liadatel': Obec MaL{ Mata, IiO:

Podrobnejšie

zmluvao vydani d,pou i,iv.q.nikvalifikovanehosystemove Ho certrfrxaru (KSC),q,sLuZIaBcA DISIGi.2am04545 a $ 269ods.2 zftkona(,. 5l3ll99l Zb. Obchodnyz

zmluvao vydani d,pou i,iv.q.nikvalifikovanehosystemove Ho certrfrxaru (KSC),q,sLuZIaBcA DISIGi.2am04545 a $ 269ods.2 zftkona(,. 5l3ll99l Zb. Obchodnyz zmluvao vydani d,pou i,iv.q.nikvalifikovanehosystemove Ho certrfrxaru (KSC),q,sLuZIaBcA DISIGi.2am04545 a $ 269ods.2 zftkona(,. 5l3ll99l Zb. Obchodnyz6konnikmedzi : uzavret podliaustanoveni DanielTejkal

Podrobnejšie

I Zmluva o poskytovani sluzieb uzatvoreni podloa $ 269 ods.2 Obchodn6ho zikonnika (dal{ len,zmluva") itlnot< I. Zmluvn6 strany 1.1 Objedndr-ate1' Obch

I Zmluva o poskytovani sluzieb uzatvoreni podloa $ 269 ods.2 Obchodn6ho zikonnika (dal{ len,zmluva) itlnot< I. Zmluvn6 strany 1.1 Objedndr-ate1' Obch I Zmluva o poskytovani sluzieb uzatvoreni podloa $ 269 ods.2 Obchodn6ho zikonnika (dal{ len,zmluva") itlnot< I. Zmluvn6 strany 1.1 Objedndr-ate1' Obchodnd meno: Dom pokojnej staroby n.o., Gbely Sidlo:

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších pre

I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších pre I Číslo zmluvy:. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" uzatvorená podľa 51 zákona Č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len" OZ") medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

10

10 KÚPNA ZMLUVA, ktorú v zmysle 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany Obec Kamienka Sídlo: Kamienka 143,06783 IČO: 00323110 Zast.: Ing. Benjamín Blaha starosta obce ďalej

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ 1. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba ( ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA A. Žiadateľ. INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI Právnická osoba (PO) - Obchodné meno Fyzická osoba (FO) Obchodné meno Evidenčné číslo žiadateľa: Dátum doručenia

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job Zmluva o nájme obytnej miestnosti uzatvorená podľa 717 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb.-Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) medzi prenajímateľom - Mesto Senica : sídlo : zastúpený

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ) medzi spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova

Podrobnejšie

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len Dodatok) NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV KÓDITMS: 24110110053

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc

Microsoft Word - Akzent Media spol. s r.o..doc Z m l u v a o nájme pozemku č.... uzatvorená podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava zastúpená : Ing. Jánom S a n d t n e r o m, starostom

Podrobnejšie

Zmluva nepomenovaná

Zmluva nepomenovaná Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona

Podrobnejšie

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI

ZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonní ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník ) Objednávateľ: Názov: Základná škola Zastúpené:

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

CONTRACT No __________

CONTRACT No __________ SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM DOHODA O GRANTE č. PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV NÁZOV PROJEKTU [SKRATKA] (uveďte SCHÉMU FINANCOVANIA/AKCIU) Európske spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo ), zastúpené Komisiou Európskych

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl'a 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z.

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva")

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") 1.1. Poskytovateľ: Heldis, s. r. o. Adresa sídla uchádzača:

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie am Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 PODMIENKY výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zverejnené na

Podrobnejšie

ZMLUVA č PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a

ZMLUVA č PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a ZMLUVA č. 0102-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zmluva") medzi týmito

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA  O  SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 2017/13/17 Partner 1: Bratislavská organizácia cestovného ruchu Sídlo: Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 349, 810 00 Bratislava

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel.,  (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme pozemku č. 1660/6463/2014 uzatvorená podľa ustanovení 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Z m l uv n é s t ra n y: Prenajímateľ : Mesto Zlaté

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy

2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Podrobnejšie

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č

Evidencia subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č Evidencia subjektov podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z. ) Usmernenie

Podrobnejšie

Szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat Dobrovoľníctvo - spôsob aktivity v seniorskom veku Prihláška dobrovoľníka Výmenný dobrovoľnícky program pre seniorov ľudí nad 50 rokov Dotazník pre uchádzačov Dobrovoľníci zo Slovenska do Čiech Termín

Podrobnejšie

Pravidla pre predaj pozemkov v priemyselnej zone

Pravidla pre predaj pozemkov v priemyselnej zone Materiál MsZ č. 28/2012 Mestská rada: 17.4.2012 Mestské zastupiteľstvo: 24.4.2012 Návrh Pravidlá pre predaj pozemkov v priemyselnej zóne Prievidza Západ I. Prievidza Invest, s.r.o. Prerokované: JUDr. Katarína

Podrobnejšie

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č E. č. 50/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra

1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné stra 1 Kúpna zmluva č.predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 1. Kupujúci: Článok 1 Zmluvné strany &!stnev -:-7qr;qC)~!1Ie?rt:. S~t7/0íOV O 2/ il ;

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

OS VZN č účinné od

OS  VZN č účinné od Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 1/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Obecné zastupiteľstvo Kolárovice na základe ustanovenia

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č VÝZVA NA PREDKLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou pre zákazku podľa 7 zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia

Podrobnejšie

P15.vp

P15.vp Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA PODNIKU ZAHRANI NEJ OSOBY ORGANIZA NEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANI NEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PS íslo NAVRHOVATE MENO

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx MINISTERSTVO OBRANY SR Č.p.: ÚIA-781-3/2012- OdOITaKT V Bratislave dňa: 13. augusta 2012 Ing. Miroslav Petrovič Schvaľujem:... riaditeľ VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 SMERNICA č. 5/2011 ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220220105 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej

Podrobnejšie

Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže Získaj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials - SR bonus za prvý nákup u vybraných partn

Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže Získaj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials - SR bonus za prvý nákup u vybraných partn Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže Získaj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials - SR bonus za prvý nákup u vybraných partnerov programu (ďalej v texte len ako Súťažný poriadok

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 7/2017 Nar. o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa Mestské zastupiteľstv

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 7/2017 Nar. o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa Mestské zastupiteľstv Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 7/2017 Nar. o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 14.12.2017,

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom 3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Príloha

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA

ZÁMENNÁ  ZMLUVA medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Zmluva na dodanie predm etu zikazky CT prfstroja uzavreti podlh zdkona d.513 I l99l Zb. Obcho&rf z6konnik v zneni neskor5fch predpisov a zdkona d). 34

Zmluva na dodanie predm etu zikazky CT prfstroja uzavreti podlh zdkona d.513 I l99l Zb. Obcho&rf z6konnik v zneni neskor5fch predpisov a zdkona d). 34 Zmluva na dodanie predm etu zikazky CT prfstroja uzavreti podlh zdkona d.513 I l99l Zb. Obcho&rf z6konnik v zneni neskor5fch predpisov a zdkona d). 343 12015 Z. z. o verejnom obstar6vani a o znene a doplneni

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie Príloha č. 1. OBEC ČASTÁ Obecný úrad Hlavná 168 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

Podrobnejšie

Info_o_5naj_miestach_vykonu_11_04_18

Info_o_5naj_miestach_vykonu_11_04_18 Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa

Podrobnejšie

PROJECT DOCUMENT COVER PAGE

PROJECT DOCUMENT COVER PAGE ZMLUVA O DIELO č. 2015007 uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Hurbanova Ves Hurbanova Ves 48, 903 01 Zastúpený: Ing. Ľubomír Petrák,

Podrobnejšie

Číslo: 3012/9/2009

Číslo: 3012/9/2009 Strana 1 z 9 Príloha č. 1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU Žiadateľ: Priezvisko: Dátum narodenia: Rodinný stav: Trvalý pobyt: Meno: Rodné číslo: Telefón: Vzťah k dieťaťu: Údaje o ďalších spoločne

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 1. 1.1 Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba

Podrobnejšie

Kúpna zmluva Ċ

Kúpna zmluva Ċ Kúpna zmluva centr. č. 189 / 2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Mesto Nová Dubnica so sídlom : ul. Trenčianska 45/41,

Podrobnejšie

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú

1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujú 1 Kúpna zmluva č. predávajúceho č. kupujúceho uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka Článok 1 Zmluvné strany 1. Kupujúci: Sídlo: Zastúpený: IČO: DIČ: IČDPH Bankové spojenie:

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie

IT NEWS

IT NEWS Objednávanie cez e-shop pre firmy (B2B) Jún 2019 Vypracoval: RNDr. Andrea Allárová, e-commerce manager Prihlásenie na stránku Pred prvým prihlásením na stránku www.hagard.sk kontaktujte svojho prideleného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: 14.10.1995 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1999 do: 03.10.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 212 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov

Smernica kvestora Číslo: 2/ SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financov Smernica kvestora Číslo: 2/2016 - SK Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financovaných súčastiach Slovenskej technickej univerzity v

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: 6330/2016 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY ' vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich s

Číslo zmluvy: 6330/2016 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY ' vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich s Číslo zmluvy: 6330/2016 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY ' vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY pre zákazku podľa 9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY pre zákazku podľa 9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 1. Identifikácia verejného obstarávateľa 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Obec Babinec Sídlo organizácie: Babinec č. 6, 980 26 Babinec IČO: 00649678 Zastúpená: Bc. Jaroslavom Bendom, starostom obce Kontaktná adresa

Podrobnejšie