biznis sluzby A JUL.indd

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "biznis sluzby A JUL.indd"

Prepis

1 Príloha k Cenníku služieb platnému od Ceny sú platné od Ostatné sprístupnené služby sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb. Orange biznis služby Biznis paušály Účastnícky program Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,60 SKK/EUR. minúty Oddychové hovory služby dátové služby min. min. Biznis Kontakt 30 8,90 7, ,0 5,3 30 CLIP Biznis Kontakt 70 5,90 3,36 479,00 40,5 70 CLIP Biznis Kontakt 00 8,90 5, ,40 478,47 00 CLIP Biznis Klasik 70 7,90 5,04 539,30 453, Biznis Klasik 00,90 8, ,80 554, Biznis Klasik 50 3,90 6, ,00 807, Biznis Komfort ,90 50, ,60 56, Biznis Komfort ,90 79, ,00 40, Orange World 00 MB Orange World 000 MB K paušálom Biznis Kontakt je možné aktivovať si doplnkové dátové služby (Orange World 00 MB, Orange World 000 MB a Orange World 000 MB). Účastnícke programy Biznis Klasik a Biznis Komfort môžu čerpať predplatené minúty aj do mobilných a pevných sietí EÚ a do Zóny. Pri paušáloch Biznis Komfort je na službu Voľné fi remné hovory aplikovaná 00 % zľava na mesačný poplatok. Službu Jednotné hovory nie je možné aktivovať pre účastnícke programy Biznis Kontakt, Klasik a Komfort. Služba Jednotné hovory je v uvedených účastníckych programoch automaticky aktivovaná. Spoplatňovanie hovorov po vyčerpaní predplatených minút do všetkých slovenských verejných telefónnych sietí Biznis Kontakt 30 0,448 0,057 7,37 6,0 Biznis Kontakt 70 0,73 0,86 6,55 5,50 Biznis Kontakt 00 0,055 0,77 6,9 5,0 Biznis Klasik 70 0,73 0,86 6,55 5,50 Biznis Klasik 00 0,055 0,77 6,9 5,0 Biznis Klasik 50 0,974 0,659 5,95 5,00 Biznis Komfort 300 0,778 0,494 5,36 4,50 Biznis Komfort 600 0,580 0,38 4,76 4,00 Ceny SMS sú totožné s ponukou pre rezidenčných zákazníkov. Špičkové minúty minúty Biznis Komfort 300 6,60 5, ,83 67, Biznis Komfort 600 3,0, ,40 8,0 000 Špičkové minúty je možné aktivovať len k vybraným účastníckym programom, nie je možné ich aktivovať k účastníckym programom Biznis Kontakt a Biznis Klasik. Špičkové minúty v mobilnej telekomunikačnej sieti spoločnosti Orange Slovensko, a.s., platia už pred vyčerpaním predplatených a prenesených minút na účastnícke čísla. Špičkové minúty je možné čerpať počas pracovných dní ( ). Špičkové minúty nie je možné využívať spolu s doplnkovou službou XXL hovory. Oddychové hovory Počet oddychových minút min. Paušál Biznis Kontakt 30 6,00 80,80 90 Paušál Biznis Kontakt 70 6,00 80,80 0 Paušál Biznis Kontakt 00 6,00 80, Oddychové hovory je možné aktivovať len k uvedeným účastníckym programom. Oddychové hovory sú využiteľné na hlasové volania (vrátane videohovorov) na účastnícke čísla v pracovné dni od a celý deň počas sobôt a dní pracovného pokoja, a to od. sekundy bez potreby vyčerpania predplatených minút. Nevyčerpané oddychové minúty sa neprenášajú a cenu nevyčerpaných oddychových minút spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nevracia. Volania, ktoré nespadajú do predplatených ani do oddychových minút, sa spoplatňujú podľa tarify. Po vyčerpaní predplatených minút sa volania spadajúce do kategórie predplatených minút spoplatňujú podľa tarify. Po vyčerpaní oddychových minút sa volania spadajúce do kategórie oddychových minút najprv odpočítajú z predplatených minút (pokiaľ ich účastník ešte nevyčerpal) a až po vyčerpaní aj predplatených minút sa spoplatňujú podľa tarify. Pokiaľ začiatok volania spadá do kategórie predplatených minút a počas volania účastník predplatené minúty vyčerpá, zvyšok volania sa spoplatní podľa tarify. Pokiaľ začiatok volania spadá do kategórie oddychových minút a počas volania účastník oddychové minúty vyčerpá, zvyšok volania sa mu najprv odpočíta z predplatených minút (pokiaľ ich účastník ešte nevyčerpal) a až po vyčerpaní aj predplatených minút sa spoplatní podľa tarify. 0,75,60 0,75,60 Počet prenesených minút môže byť maximálne rovný počtu predplatených minút vo zvolenom účastníckom programe, pričom službu nie je možné aktivovať k účastníckym programom Klasik, Komfort a Kontakt 30. Účastnícke programy Klasik 70, Klasik 00, Klasik 50, Komfort 300 a Komfort 600 majú službu zahrnutú v mesačnom poplatku.

2 XXL hovory minúty Biznis paušál 99 Sk Paušál 3 Biznis paušál 399 Sk Biznis Kontakt 70 XXL hovory 3,00 90, Biznis paušál 599 Sk Biznis Klasik 50 Biznis paušál 99 Sk XXL hovory je možné aktivovať len k vybraným účastníckym programom (Klasik 70, Klasik 00, Klasik 50, Komfort 300 a Komfort Biznis Komfort ), nie je možné aktivovať ich k Účastníckym programom Kontakt 30, Kontakt 70 a Kontakt 00. Biznis paušál 899 Sk Biznis Komfort 600 XXL hovory obsahujú 000 minút, ktoré sú využiteľné od. sekundy na hlasové volania (vrátane videohovorov) na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko, v pracovné dni od 8:00 do 8:00 a celý deň počas sobôt a dní pracovného pokoja. V prípade kolízie XXL hovorov a Oddychových hovorov sa ako prvé čerpajú XXL hovory. Pre posúdenie volania ako XXL hovoru je rozhodujúci moment začatia Zvýhodnené hovory do pevnej siete volania. Neprevolané minúty z XXL hovorov sa neprenášajú do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Minúty v XXL hovoroch sa nepovažujú za minúty, ani za Oddychové hovory. Kreditné biznis paušály 3,9 3,86 7,80 99,00,73,904 8,0 69,00 a predplatený kredit Biznis paušál 99 Sk 7,86 6, ,80 99,00 Biznis paušál 399 Sk 5,76 3, ,80 399,00 Biznis paušál 599 Sk 3,66 9,883 7,80 599,00 Biznis paušál 99 Sk 47,36 39, ,80 99,00 Biznis paušál 899 Sk 75,0 63, ,80 899,00 Pri zmene biznis paušálu sú považované nasledujúce prechody za prechody na ekvivalentné účastnícke programy (teda za bezplatné): Zvýhodnené hovory do mobilných sietí EÚ 0,00 0,0000 0,00 0,00 5,89 4, ,30 49,00 Ponuka služby sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí majú v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., aktívnych minimálne 5 SIM kariet. Ponuka služby sa vzťahuje iba na účastníkov, ktorí majú v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., aktívnych minimálne 5 SIM kariet. Pre Biznis paušál 99 Sk, Biznis paušál 399 Sk, Biznis paušál 599 Sk, Biznis paušál 99 Sk, Biznis paušál 899 Sk sú povolené rovnaké služby ako pre Paušál 3. Nevyčerpaný kredit sa prenáša do ďalšieho zúčtovacieho obdobia; maximálna výška preneseného kreditu je 000 Sk [66,39 ]. V prípade prechodu z biznis paušálu na účastnícky program s predplatenými minútami sa nevyčerpaný kredit do minútového paušálu neprenáša. Spoplatňovanie hovorov do všetkých verejných telefónnych sietí v SR a do mobilných sietí v ČR Biznis paušál 99 Sk 0,99 0,660 6,00 5,00 Biznis paušál 399 Sk 0,99 0,660 6,00 5,00 Biznis paušál 599 Sk 0,99 0,660 6,00 5,00 Biznis paušál 99 Sk 0,99 0,660 6,00 5,00 Biznis paušál 899 Sk 0,99 0,660 6,00 5,00 Predplatený kredit je možné čerpať pri hovoroch zo siete Orange Slovensko na účastnícke čísla: do národných verejných telefónnych sietí vrátane videohovorov a na účastnícke čísla do všetkých zahraničných mobilných a pevných sietí, ďalej pri odoslaní SMS alebo MMS správy zo siete Orange Slovensko na účastnícke čísla, pri dátových (cez službu WAP) alebo faxových prenosoch. Zvýhodnené firemné hovory /CN Sk/CN /CN Sk/CN Zvýhodnené firemné hovory 3,9 3,86 7,80 99,00 3,9 3,86 7,80 99,00 Zvýhodnené firemné hovory plus 3,9 3,86 7,80 99,00 3,9 3,86 7,80 99,00 Voľné firemné hovory 3,9 3,86 7,80 99,00 3,9 3,86 7,80 99,00 / SIM karta Zvýhodnené firemné hovory,94,665 58,30 49,00 3,9 3,86 7,80 99,00 Zvýhodnené firemné hovory plus,94,665 58,30 49,00 3,9 3,86 7,80 99,00 Voľné firemné hovory 3,9 3,86 7,80 99,00 5,89 4, ,30 49,00 Cena hovorného Paušál 499 Sk 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Paušál SMS 500 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Paušál SMS 000 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 CN je číslo pridelené účastníkovi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ako základný identifikátor, pod ktorým je účastník alebo jeho špecifická časť vedená v systémoch spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Účastník má zvyčajne jedno CN, avšak z dôvodov akceptovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., môže táto účastníkovi prideliť aj viac CN. Cena hovorného platí v rámci služby Zvýhodnené firemné hovory len pre volania v rámci toho istého CN a v prípade služby Zvýhodnené firemné hovory plus pre volania v rámci skupiny CN, ktoré sú uvedené v príslušnej Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory plus. Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,60 SKK/EUR.

3 Cena hovorného 3G Paušál 50 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 3G Paušál 50 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 3G Paušál 500 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis paušál 99 Sk 0,0465 0,0398,40,0 Biznis paušál 399 Sk 0,0465 0,0398,40,0 Biznis paušál 599 Sk 0,0465 0,0398,40,0 Biznis paušál 99 Sk 0,0465 0,0398,40,0 Biznis paušál 899 Sk 0,0465 0,0398,40,0 Majster Paušál 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Večer 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Večer a Víkend 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Nonstop 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Deň 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Volania do všetkých sietí 50 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Volania do všetkých sietí 00 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Volania do všetkých sietí 00 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Volania do všetkých sietí 400 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Kontakt 70 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Kontakt 00 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Klasik 70 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Klasik 00 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Klasik 50 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Komfort 300 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Biznis Komfort 600 0,0763 0,063,30,90 0,0465 0,0398,40,0 Uvedený paušál nie je možné aktivovať. Manažment zdrojov Balík 50 3,9 3,86 7,8 99,00 39,50 33,939 90,00 000,00 Počet 50 Cena za lokalizáciu po vyčerpaní 5 a viac 0,40 0,339,90 0,00 Balík 500 3,9 3,86 7,8 99,00 79,00 66, ,00 000,00 Počet 500 Cena za lokalizáciu po vyčerpaní ,6 0,38 4,76 4, ,4 0,6 4,7 3, a viac 0, 0,0996 3,57 3,00 Orange biznis mail 3,56 6,50 950,80 799,00 7,6 3,05 83,80 699,00 Správa firemnej komunikácie Správa firemnej komunikácie 3,9 7,80 7,90 38,00 Klasifikácia spotreby 3,45,90 03,93 87,37 39,46 33,607 87,30 999,00 Jednorazový výpis v tlačenej forme 3,95 3,394 9,00 00,00 Jednorazový výpis v elektronickej forme 0,79 0,6639 3,80 0,00 Balík 000 3,9 3,86 7,8 99,00 97,50 65, , ,00 Počet 000 Cena za lokalizáciu po vyčerpaní ,09 0,0763,74, ,08 0,0664,38, ,07 0,0597,4, a viac 0,06 0,0498,79,50 Prechod z vyššieho balíka na nižší 39,50 33,939 90,00 000,00 Prechod z nižšieho balíka na vyšší 0,00 0,0000 0,00 0,00 Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,60 SKK/EUR. 3

4 SMS cez Veľký balík ,9 3,86 7,80 99,00 474,0 398, ,00 000,00 Počet predplatených SMS Cena za odoslanie SMS správy nad rámec predplatených SMS ,0398 0,033,0, a viac 0,0797 0,0664,40,00 čísla ostatných slovenských operátorov čísla zahraničných operátorov Malý balík 000 3,9 3,86 7,80 99,00 8,50 99, , ,00 Počet predplatených SMS Cena za odoslanie SMS správy nad rámec predplatených SMS čísla ostatných slovenských operátorov čísla zahraničných operátorov 0,0996 0,0830 3,00,50 0,394 0,6 4,0 3,50 0,0465 0,0398,40,0 0,0996 0,0830 3,00,50 0,394 0,6 4,0 3,50 Jednorazový administratívny poplatok pri zmene programu z Malého balíka 000 na Veľký balík ,04 0,033,0,00 z Veľkého balíka na Malý balík 000 3,9 3,86 7,80 99,00 Vyskúšajte si naše služby (Skúšobná prevádzka) 0,04 0,033,0,00 Maximálny počet odoslaných SMS počas skúšobnej prevádzky Telemonitor,85 9, ,00 300,00,85 9, ,00 300,00 Zelené číslo 3,9 3,86 7,80 99,00 39,50 33,939 90,00 000,00 Prichádzajúci hovor zo siete Orange Slovensko alebo TCom 0,95 0,67 5,80 4,90 Prichádzajúci hovor zo siete TMobile 0,7 0,90 8,0 6,90 Efektívny biznis balík Dátové paušály Zvýhodnený mesačný poplatok v rámci služby Efektívny biznis balík ZBS od. sekundy Voľné volania v rámci firmy alebo Voľné firemné hovory 4,54 /,96 3,873 /, ,90 / 89,30 5,00 / 75,00 SFK Správa firemnej komunikácie / KFS Kontrola firemnej spotreby 3,95 3,394 9,00 00,00 Klasifikácia spotreby 9,75 6, ,00 500,00 Zľava sa poskytuje za podmienky aktivácie všetkých služieb tvoriacich Efektívny biznis balík a podpísania Zmluvy o poskytovaní služby Efektívny biznis balík. Platí pre účastníkov, ktorí už využívajú službu ZBS od. sekundy. Dátový paušál 0 8,56 69, ,0 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dátový paušál 5 MB 9,36 6, ,0 490,00 3,93 3,30 8,30 99,4 Dátový paušál 50 MB 9,36 6, ,0 490,00,78 9,90 354,9 98,5 Dátový paušál neobmedzene 9,36 6, ,0 490,00 0, 6,90 605,86 509,3 Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,60 SKK/EUR. 4

5 Cena za MB po vyčerpaní predplatených MB MB Dátový paušál 0 0,9750,50 89,6 75,3 Dátový paušál 5 MB 5,78 0,99 35,49 9,8 Dátový paušál 50 MB 50 0,5950 0,50 7,9 5,06 Dátový paušál neobmedzene Dátové paušály sú prístupné pre účastníkov s počtom pridelených SIM kariet 5 a viac. Účtuje sa každý, aj začatý prenesený kb (0,0407 Sk/kB) [0,004 /kb]. Pre účastníkov účastníckeho programu Dátový paušál neobmedzene, ktorým je v prípade opakovaného pre kročenia limitu MB pre objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie spoločnosť Orange Slovensko, a.s., oprávnená znížiť prístupovú rýchlosť, platí nižšie v tabuľke uvedený limit pre objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie. Účastníci účastníckeho programu Data unlimited uvedení v predchádzajúcej vete sú oprávnení aktivovať si tiež Jednorazové zvýšenie limitu pre objem prenesených dát, ako aj Pravidelné zvyšovanie limitu pre objem prenesených dát, a to za cenu a v rozsahu, ako tieto vyplývajú z nasledovnej tabuľky: Limit pre objem prenesených dát na jedno zúčtovacie obdobie MB /MB Sk/MB Jednorazové zvýšenie limitu pre objem prenesených dát 4 7,86/ 000 MB 6,6/ 000 MB 36,80/ 000 MB 99,00/ 000 MB Pravidelné zvyšovanie limitu pre objem prenesených dát 5 5,89/ 000 MB 4,95/ 000 MB 77,30/ 000 MB 49,00/ 000 MB 3 Pri druhom a každom ďalšom prekročení limitu v rozmedzí 4 zúčtovacích období bude prístupová rýchlosť znížená na 3 kb/s. 4 V zúčtovacom období, v ktorom došlo k zníženiu prístupovej rýchlosti, je možné obnoviť si túto na pôvodnú hodnotu jednorazovým zvýšením limitu. Jednorazové zvýšenie limitu je možné v celých násobkoch 000 MB. 5 Ak základný limit nebude postačovať, je možné aktivovať si pravidelné mesačné zvyšovanie limitu. Pravidelné zvyšovanie limitu je možné v celých násobkoch 000 MB. Služby nezahrnuté v dátových paušáloch a ich spoplatňovanie Prenos dát pomocou vytáčaného spojenia Dátové hovory na účastnícke číslo Dátové hovory do ostatných sietí v SR Dátový paušál 0 0,667 0,560 0,0 6,90,04 0, ,80 5,90 Dátový paušál 5 MB 0,34 0,958 7,00 5,90 0,359 0,954 0,60 8,90 Dátový paušál 50 MB 0,95 0,67 5,80 4,90 0,30 0,6 9,40 7,90 Dátový paušál neobmedzene 0,57 0,95 4,60 3,90 0,7 0,90 8,0 6,90 Hlasové hovory do siete Orange Slovensko Pracovný deň Pracovný deň , soboty a dni pracovného pokoja Dátový paušál 0 0,30 0,6 9,40 7,90 0,0830 0,0697,50,0 Dátový paušál 5 MB 0,30 0,6 9,40 7,90 0,0830 0,0697,50,0 Dátový paušál 50 MB 0,30 0,6 9,40 7,90 0,0830 0,0697,50,0 Dátový paušál neobmedzene 0,30 0,6 9,40 7,90 0,0830 0,0697,50,0 Hlasové hovory do ostatných sietí v SR SMS SMS správa do siete Orange Slovensko Dátový paušál 0 0,359 0,954 0,60 8,90 Dátový paušál 5 MB 0,359 0,954 0,60 8,90 Dátový paušál 50 MB 0,359 0,954 0,60 8,90 Dátový paušál neobmedzene 0,359 0,954 0,60 8,90 SMS správa do ostatných sietí v SR Dátový paušál 0 0,99 0,660 6,00 5,00 0,99 0,660 6,00 5,00 SMS správa do zahraničných sietí Dátový paušál 0 0,99 0,660 6,00 5,00 Odoslanie SMS správy v rámci iných dátových paušálov je spoplatnené podľa platného Cenníka služieb. GPRS alebo EDGE prenosy v roamingu sú spoplatňované podľa platného cenníka služieb nad rámec mesačného poplatku. Všetky ceny sú uvádzané v Sk bez DPH. V súlade s dohodou medzi účastníkom a spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., sa zmena cien dátových paušálov vykoná spôsobom uvedeným v platnom znení Všeobecných pod mienok spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na poskytovanie verejnej telefónnej služby. Ceny sú vypočítané podľa konverzného kurzu 30,60 SKK/EUR. 5

Príloha č. 2 k Cenníku služieb Cenník služieb vyradených z ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Služby (resp. ponuky, ďalej v texte len služby )

Príloha č. 2 k Cenníku služieb Cenník služieb vyradených z ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Služby (resp. ponuky, ďalej v texte len služby ) Príloha č. k Cenníku služieb Cenník služieb vyradených z ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Služby (resp. ponuky, ďalej v texte len služby ) uvedené v tejto prílohe spoločnosť Orange Slovensko,

Podrobnejšie

DODATOK 48 k cenniku sluzieb 20x indd

DODATOK 48 k cenniku sluzieb 20x indd Dodatok č. 48 k Cenníku služieb platnému od 5. 5. 009 Tento Dodatok č. 48 (ďalej len Dodatok ) k Cenníku služieb platnému od 5. 5. 009 (ďalej len Cenník ) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. 5. 00. Predmetom

Podrobnejšie

Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od

Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 3. 212 Obsah Cenník mesačných programov Cenník mesačných programov

Podrobnejšie

Microsoft Word - CENNIK SLUZIEB

Microsoft Word - CENNIK SLUZIEB platný od. 7. 09 cenník služieb Aktivačný poplatok Aktivačný/administratívny poplatok Aktivačný/administratívny poplatok verný zákazník 8 Účastnícke programy Účastnícky program Šikovná voľba Účastnícky

Podrobnejšie

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by

Podrobnejšie

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny.

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny. DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od 14. 12. 2018 www.4ka.sk 0950 950 950 Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny. Prečo sú nové paušály SLOBODA práve pre vás: SLOBODA je úplne bez

Podrobnejšie

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA na Slovensku aj v celej EÚ.

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA na Slovensku aj v celej EÚ. DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od 15. 5. 2019 www.4ka.sk 0950 950 950 Nové paušály SLOBODA na Slovensku aj v celej EÚ. Prečo sú nové paušály SLOBODA práve pre vás: SLOBODA je úplne

Podrobnejšie

OR B2B LETAK DL FEBRUAR.indd

OR B2B LETAK DL FEBRUAR.indd PONUKY PRE ŽIVNOSTNÍKOV A PODNIKATEĽOV všetko pre svoje podnikanie nájdete u nás vyberte si z našej aktuálnej ponuky zamerajte sa na biznis, my sa postaráme o vašu komunikáciu Pripravili sme pre vás výhodné

Podrobnejšie

Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ

Strana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná

Podrobnejšie

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny.

DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny. DÁTUJTE A VOLAJTE SLOBODNE V CELEJ EÚ Cenník platný od 22. 06. 2018 www.4ka.sk 0950 950 950 Nové paušály SLOBODA v EÚ za nezmenené ceny. Prečo sú nové paušály SLOBODA práve pre vás: SLOBODA je úplne bez

Podrobnejšie

PRILOHA 03 k cenniku sluzieb NOVÁ.indd

PRILOHA 03 k cenniku sluzieb NOVÁ.indd Príloha č. 3 k Cenníku služieb Cenník osobitných ponúk Predmetom tejto Prílohy č. 3 k Cenníku služieb Cenník osobitných ponúk (ďalej v tejto prílohe tiež ako Príloha ) je stanovenie podmienok aktuálne

Podrobnejšie

Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia č.1/2014

Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia č.1/2014 Pripojenie k internetu v pevnej sieti (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) (Mbit/s) Magio Internet M ADSL 4 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 8 1 300 000 0,25/0,13 Magio Internet XL ADSL 15 (20)

Podrobnejšie

O 2 Cenník platný od

O 2 Cenník platný od O 2 Cenník platný od 1. 9. 2017 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorazové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Extra balík dát 6 Datahit 6 Jednorazové

Podrobnejšie

cenník platný od znenie platné od FunFón Férofka

cenník platný od znenie platné od FunFón Férofka cenník platný od 30. 6. 207 znenie platné od 5. 5. 209 FunFón Férofka Základné služby...3 Obnova kreditu... 3 Hovory v SR... 3 SMS správy... 4 MMS správy... 4 FunFón Web... 4 Ďalšie služby...7 FunFón roaming...7

Podrobnejšie

Dodatok c 1_ORANGE HVPS_SOI

Dodatok c  1_ORANGE HVPS_SOI Meno predajcu:tomáš Marcinka ID kód predajcu DS000P0080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 05.04.2007 v zmysle ustanovenia 269 ods.

Podrobnejšie

Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a

Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú a Je super, keď si môžem urobiť každý deň radosť Aplikácia Orange výhody Urobte si radosť každý deň, veď je to jednoduché. Stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu Orange výhody a vy aj vaši blízki si môžete

Podrobnejšie

platný od Prima GO cenník

platný od Prima GO cenník platný od 0. 3. 09 Prima GO cenník Obsah Základné služby Cena Kredit Prima 3 3 štandardný kredit + 3 bonusový kredit 3, 4 Stieracia Prima karta 0 0 štandardný kredit Stieracia Prima karta 5 5 štandardný

Podrobnejšie

O2 Cenník platný od

O2 Cenník platný od O2 Cenník platný od 31. 3. 2015 1 Obsah O 2 Fér O 2 Fér 3 Extra balíčky 4 O 2 Mobil+ pre Účastníkov s programom služieb O 2 Fér s platbou na faktúru 6 Kredit 6 O 2 Paušál 7 O 2 Paušál s mobilným telefónom

Podrobnejšie

Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p

Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p Strana 1 / 7 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2020746101 IČO: 00324329 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0023476310 Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2019 Dátum splatnosti: 05. 04. 2019 Najneskôr tento

Podrobnejšie

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prinášame vám prehľad služieb, ktoré vám pomôžu užiť si ho

Podrobnejšie

Cenník platný od O 2 Paušál Program služieb O 2 Paušál O 2 Paušál Modrý Strieborný Zlatý Platinový Mesačný poplatok Počet voľný

Cenník platný od O 2 Paušál Program služieb O 2 Paušál O 2 Paušál Modrý Strieborný Zlatý Platinový Mesačný poplatok Počet voľný Cenník platný od 8. 4. 2014 O 2 Paušál Program služieb O 2 Paušál O 2 Paušál Modrý Strieborný Zlatý Platinový Mesačný poplatok 15 2 3 45 Počet voľných minút v rámci O 2 Paušálu na účastnícke čísla do všetkých

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog

objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný prog objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Podrobnejšie

biznis_news_maj08.indd

biznis_news_maj08.indd biznis spr@vy apríl 2008 // novinky > máme najlepšiu sieť budúcej generácie str. 2 > dáme vám tisíce voľných minút a vy sa môžete venovať každému detailu str. 3 > hovory v rámci firmy vám nebudeme účtovať

Podrobnejšie

Cenník O 2 Fér, O 2 Paušál, O 2 Moja Firma platný od

Cenník O 2 Fér, O 2 Paušál, O 2 Moja Firma platný od Cenník O 2 Fér, O 2 Paušál, O 2 Moja Firma platný od 5. 2. 2014 Obsah O 2 Paušál... 4 Program služieb O 2 Paušál 4 Program služieb O 2 Mini 4 O 2 Paušál a O 2 Mini s mobilným telefónom a službou O 2 Mobil+

Podrobnejšie

OR_BIZNIS NEWSLETTER_AUGUST-SEPTEMBER_V10.indd

OR_BIZNIS NEWSLETTER_AUGUST-SEPTEMBER_V10.indd august september 2010 biznis spr@vy Vážený zákazník, vďaka najmodernejšej mobilnej a pevnej sieti a širokej ponuke sa fi rmy spoliehajú na Orange a naše služby využíva až 79 % veľkých firiem*. Či už hľadáte

Podrobnejšie

Prima WOW cenník platný od znenie platné od

Prima WOW cenník platný od znenie platné od Prima WOW cenník platný od. 3. 203 znenie platné od 5. 5. 209 Základné služby... 3 Hovory v SR... 3 Obsah Medzinárodné hovory... 6 Prima nekonečné balíky... 8 SMS a MMS správy... 9 Aktivácia a deaktivácia

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

O 2 Cenník platný od

O 2 Cenník platný od O 2 Cenník platný od 1. 2. 2019 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorazové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Datahit 6 Jednorazové navýšenie

Podrobnejšie

JÚL AUGUST 2019 KARTA, KTORÁ MÁ KREDIT BYŤ ONLINE JE EASY! S internetom na deň max. za 0,50 /deň

JÚL AUGUST 2019 KARTA, KTORÁ MÁ KREDIT BYŤ ONLINE JE EASY! S internetom na deň max. za 0,50 /deň JÚL AUGUST 2019 KARTA, KTORÁ MÁ KREDIT BYŤ ONLINE JE EASY! S internetom na deň max. za 0,50 /deň ZAPLATIŤ MAX. 50 CENTOV NA DEŇ? VÝCHOVA DETÍ JE EASY Balíček rodičovských služieb je tu pre vás. ZISTITE,

Podrobnejšie

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. 6X Cenník pre poskytovanie služi

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. 6X Cenník pre poskytovanie služi ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. 6X Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 7. 2019 OBSAH HLASOVÉ

Podrobnejšie

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna

Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna Meno predajcu: Vaľo Peter ID kód predajcu: DS000P0062 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť uzavretej dňa 15.10.2010 v zmysle ustanovenia

Podrobnejšie

O 2 Cenník platný od

O 2 Cenník platný od O 2 Cenník platný od 18. 7. 2019 Obsah O 2 Voľnosť 4 O 2 Paušál 6 O 2 Dáta 8 O2 ekasa 10 O 2 Internet na doma 12 Digitálna televízia O 2 TV 13 O 2 TV s internetom 14 O 2 Fér 14 Spoločné ustanovenia pre

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV MAGENTA 1 SPOLOČNOSŤOU SLOVAK TELEKOM, A. S. ČASŤ I. PREDMET OSOBITNÝCH PODMIENOK Spoločnosť Slovak Telekom,

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV MAGENTA 1 SPOLOČNOSŤOU SLOVAK TELEKOM, A. S. ČASŤ I. PREDMET OSOBITNÝCH PODMIENOK Spoločnosť Slovak Telekom, OSOBITNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV MAGENTA 1 SPOLOČNOSŤOU SLOVAK TELEKOM, A. S. ČASŤ I. PREDMET OSOBITNÝCH PODMIENOK Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská

Podrobnejšie

OR cennik SLUZIEB 200x indd

OR cennik SLUZIEB 200x indd platný od.. 00 cenník služieb Obsah Hlasové a SMS účastnícke programy...4 Paušál Snov...4 Kreditné účastnícke programy...5 G paušál...5 SMS programy...5 Iné hlasové účastnícke programy...6 Medzinárodné

Podrobnejšie

prima cenník platný od znenie platné od

prima cenník platný od znenie platné od prima cenník platný od. 4. 20 znenie platné od 5. 5. 209 Obsah Základné služby... 3 Hovory v SR... 4 Medzinárodné hovory... 7 Prima variant... 9 Kreditný internet... Programy Twin... 2 SMS a MMS správy...

Podrobnejšie

O 2 Cenník platný od

O 2 Cenník platný od O 2 Cenník platný od 4. 5. 2019 Obsah O 2 Voľnosť 4 Datahit 4 Jednorazové navýšenie voľných dát 5 Zmena programu O 2 Fér s dobíjaním kreditu na O 2 Voľnosť 5 O 2 Paušál 5 Datahit 6 Jednorazové navýšenie

Podrobnejšie

"[KLIKNI SEM PRE ZADANIE TITULKU]"

[KLIKNI SEM PRE ZADANIE TITULKU] DVA ROKY TELEFONOVANIA LEN ZA 90 HALIEROV SO SUPER PAUŠÁLMI ORANGEU Bratislava, 30. septembra 2007 Zákazníci Orangeu si môžu od zajtra 1. októbra 2007 užívať obľúbené Super paušály skutočne naplno. Spolu

Podrobnejšie

cenník platný od znenie platné od predplatená karta profil FunFón Plus

cenník platný od znenie platné od predplatená karta profil FunFón Plus cenník platný od 10. 6. 2011 znenie platné od 15. 5. 2019 predplatená karta profil FunFón Plus Obsah Základné služby Obnova kreditu... 3 Hovory v SR... 4 SMS správy... 4 MMS správy... 5 FunFón Web... 5

Podrobnejšie

o 2 Faktúra č S1 Odberateľ: Firma Bi Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 Firma Dolná Tižina ŕ Firma v y Dolná Tiž

o 2 Faktúra č S1 Odberateľ: Firma Bi Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 Firma Dolná Tižina ŕ Firma v y Dolná Tiž o 2 Faktúra č. 10170711S1 Odberateľ: Firma Bi 6 794 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 Firma 01304 Dolná Tižina ŕ 08.04.2011 Firma v y 01304 Dolná Tižina Obec Dolná Tižina Dolná Tižina 333 01304 Dolná

Podrobnejšie

untitled

untitled cenník predplatených služieb Cenník SWAN MOBILE / Platný od 16. 12. 2009 1 Obsah Program služieb SWAN MOBILE. 3 Bezplatné služby. 3-4 Ostatné služby. 4 Informácie. 5 Kontrola spotreby. 6 Roaming. 7 Prenos

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a ch

Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a ch Dobrý deň, vážený zákazník, blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a chceme potešiť aj Vás. Preto sme Vám túto zimu pripravili

Podrobnejšie

Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa

Strana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento

Podrobnejšie

Cennik pre hlasove sluzby_TP ISDN Volania Optik_2018_01_02

Cennik pre hlasove sluzby_TP ISDN Volania Optik_2018_01_02 Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete časť Cenník pre hlasové služby Č.j : 56212/2017 Účinnosť od 01.01.2018 OBSAH:

Podrobnejšie

Cenník O 2 Partner Špeciál platný od

Cenník O 2 Partner Špeciál platný od Cenník O 2 Partner Špeciál platný od 1. 12. 2011 Program služieb s platbou na faktúru Program služieb O 2 Partner Špeciál Cena za minútu volania na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a zo SR do krajín

Podrobnejšie

Sestava 1

Sestava 1 Cenník produktov Invest EUR JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE platnosť od 1.1.2015 FONDY / INVESTIČNÉ PROGRAMY () Fondy korporátnych Vyvážený Zaslaná 0 3 999 EUR čiastka: 4 000 19 999 EUR 20 000 119 999 EUR 120 000

Podrobnejšie

cennik spolocny 08_09.indd

cennik spolocny 08_09.indd 8/2009 Viac informácií získate na internetovej adrese: www.t-mobile.sk na WAP-e: wap.t-zones.sk na linke Služby zákazníkom: 12345 (zo všetkých sietí na Slovensku) +421 903 903 903 (zo zahraničia) Cenník

Podrobnejšie

Cenník programov a služieb platný od Zažime to spolu

Cenník programov a služieb platný od Zažime to spolu Cenník programov a služieb platný od 1. 9. 2009 Zažime to spolu Obsah Paušál pre blízkeho za polovicu na 2 roky 3 Neobmedzený víkend 3 Vyberte si svoj nekonečný paušál! 3 Programy Podľa seba 4 Balíčky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Cenník SAT

Microsoft Word - Cenník SAT Cenník služby Orange TV cez satelit platný od 3. 4. 209 Pojmy používané v Cenníku služby Orange TV cez satelit majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok poskytovania verejnej

Podrobnejšie

OR B2B brozura Panter indd

OR B2B brozura Panter indd ponuka pre podnikateľov a živnostníkov od 31. 1. 2014 do dátumu platnosti uvedeného pri jednotlivých ponukách čo vám prinesie Ideálny biznis paušál? skvelé výhody pre vašu firmu zľava až 800 na ďalší akciový

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon Zmluva o poskytovaní verejných služieb Podľa 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ) medzi spoločnosťou 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova

Podrobnejšie

Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v

Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ

Podrobnejšie

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A SIM karta s prideleným telefónnym číslom ; Ident. kód dodatku:

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A SIM karta s prideleným telefónnym číslom ; Ident. kód dodatku: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A6402694 SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0917421565; Ident. kód dodatku: 6040083 ID predajcu ID367DSP02 Orange Slovensko, a. s. so

Podrobnejšie

Cenník pre predplatené služby Platný od: úsmev od ucha k uchu

Cenník pre predplatené služby Platný od: úsmev od ucha k uchu Cenník pre predplatené služby Platný od: 1. 2. 2011 úsmev od ucha k uchu Program služieb Volaj nay Cena za minútu na účastnícke čísla do všetkých sietí v SR Cena za SMS na účastnícke čísla do všetkých

Podrobnejšie

Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v

Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, v Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ

Podrobnejšie

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 1. 2018

Podrobnejšie

Microsoft Word - Cenník OTT

Microsoft Word - Cenník OTT Cenník poskytovania TV služieb cez internet platný od 4. 5. 209 Pojmy používané v Cenníku poskytovania TV služieb cez internet majú rovnaký význam, aký majú tieto pojmy v zmysle Všeobecných podmienok spoločnosti

Podrobnejšie

ČASŤ B OSTATNÉ ponuk y ČASŤ B OSTATNÉ Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvo

ČASŤ B OSTATNÉ ponuk y ČASŤ B OSTATNÉ Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvo ČASŤ B OSTATNÉ ponuk y ČASŤ B OSTATNÉ Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 8. 2014 SPOLOČNÝ CENNÍK

Podrobnejšie

platný od cenník služieb

platný od cenník služieb platný od 30. 5. 03 cenník služieb Účastnícke programy... 4 Šikovná voľba... 4 Ideálne paušály... 5 Hlasové paušály... 7 3G paušál... 7 Hovory... 8 Medzinárodné hovory... 9 SMS a MMS správy... 0 Roaming...

Podrobnejšie

FashionTV_zmluva

FashionTV_zmluva Cenový výmer č. 06/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Podrobnejšie

MESTO REVÚCA Interná smernica 03/2012 Smernice o prideľovaní a používaní služobných mobilných telefónov zamestnancami Mesta Revúca zo dňa Sch

MESTO REVÚCA Interná smernica 03/2012 Smernice o prideľovaní a používaní služobných mobilných telefónov zamestnancami Mesta Revúca zo dňa Sch MESTO REVÚCA Interná smernica 03/2012 Smernice o prideľovaní a používaní služobných mobilných telefónov zamestnancami Mesta Revúca zo dňa 6.6.2012 Schválil: MVDr. Eva Cireňová, primátorka mesta Účinnosť:

Podrobnejšie

Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa

Strana 1 / 4 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa Strana 1 / 4 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 08. 2018 Dátum splatnosti: 31. 08. 2018 Najneskôr tento

Podrobnejšie

Telefonovanie jún Najlepšie ceny smartfónov na trhu!

Telefonovanie jún Najlepšie ceny smartfónov na trhu! Telefonovanie jún Najlepšie ceny smartfónov na trhu! Obsah Naj lepšie ceny Mobilné telefonovanie Mobilné telefonovanie Paušály Podľa seba Naj 4 Volaj s Fixom bez faktúr a užívaj si extra kredit navyše!

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 SMERNICA č. 5/2011 ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie

Podrobnejšie

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 4. 2018

Podrobnejšie

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 10. 2017

Podrobnejšie

Platný od Cenník služieb Paušál tri100

Platný od Cenník služieb Paušál tri100 Platný od 2. 7. 2019 www.tescomobile.sk Cenník služieb Paušál tri100 TESCO MOBILE PAUŠÁL TRI100 Od 23. 3. 2018 už nie je možná nová aktivácia programu paušál tri100. Zákaznícka starostlivosť pre tento

Podrobnejšie

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A ID predajcu: ID398DSP01 OPIS Ident. kód dodatku: SIM karta s pridele

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A ID predajcu: ID398DSP01 OPIS Ident. kód dodatku: SIM karta s pridele Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: ID predajcu: ID398DSP01 Ident. kód dodatku: 11525754 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0903316111 Dátum: 9. 1. 2019 Orange Slovensko, a.

Podrobnejšie

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A SIM karta s prideleným telefónnym číslonrip9q : Ident. kód dodatku: 64780

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A SIM karta s prideleným telefónnym číslonrip9q : Ident. kód dodatku: 64780 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A6762017 SIM karta s prideleným telefónnym číslonrip9q8757792: Ident. kód dodatku: 6478078 ID predajcu IĎ390ĎŠP03 Orange Slovensko, a. s. so

Podrobnejšie

Predajca (ID kód) : Adela Kokindová : ID392DSP04 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby Zvýhodnené firemné hovory uzatvorená medzi nas

Predajca (ID kód) : Adela Kokindová : ID392DSP04 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby Zvýhodnené firemné hovory uzatvorená medzi nas Predajca (ID kód) : Adela Kokindová : ID392DSP04 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby Zvýhodnené firemné hovory uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami Orange Slovensko, a.s.

Podrobnejšie

Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, Čadca, Tel. 041/ (90), Fax 041/ , IČO , IČ DPH SK , Obchodn

Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, Čadca, Tel. 041/ (90), Fax 041/ , IČO , IČ DPH SK , Obchodn Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Podrobnejšie

Cenník služby Lite TV platný a účinný od Dodatok č. 1 k Cenníku služby Lite TV platný od Dodatok č. 2 k Cenníku služby Lite TV

Cenník služby Lite TV platný a účinný od Dodatok č. 1 k Cenníku služby Lite TV platný od Dodatok č. 2 k Cenníku služby Lite TV Cenník služby Lite TV platný a účinný od 3. 9. 203 Dodatok č. k Cenníku služby Lite TV platný od 5.. 205 Dodatok č. 2 k Cenníku služby Lite TV platný od. 4. 205 Dodatok č. 3 k Cenníku služby Lite TV platný

Podrobnejšie

Starosta Obce

Starosta Obce INTERNÁ SMERNICA MESTA REVÚCA č. 5/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Mesta Revúca F40 Verzia: platné znenie Rok vydania: 2016 Výtlačok č.: 1 INTERNÁ SMERNICA MESTA REVÚCA č. 5/2016

Podrobnejšie

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb

ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY Magenta ČASŤ A AKCIOVÉ PONUKY CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platný od 1. 8. 2017

Podrobnejšie

Platný od Cenník služieb Karta na dobíjanie kreditu

Platný od Cenník služieb Karta na dobíjanie kreditu Platný od 18. 7. 2019 www.tescomobile.sk Cenník služieb Karta na dobíjanie kreditu TESCO MOBILE KARTA NA DOBÍJANIE KREDITU Volania Volania zo SR na účastnícke čísla Tesco mobile 0,01 Volania na ostatné

Podrobnejšie

Tarifa internetového pripojenia SURFER platná od Zriaďovacie poplatky (jednorázový poplatok, alebo mesačný poplatok za prenájom) Jednorázova

Tarifa internetového pripojenia SURFER platná od Zriaďovacie poplatky (jednorázový poplatok, alebo mesačný poplatok za prenájom) Jednorázova internetového pripojenia SURFER platná od 1.5.2012 Zriaďovacie poplatky (jednorázový poplatok, alebo mesačný poplatok za prenájom) Jednorázova úhrada za zriadenie 59 ALEBO prenájom zariadenia mesačne počas

Podrobnejšie

Microsoft Word - Cennik Pevny internet DSL

Microsoft Word - Cennik Pevny internet DSL platný od 11. 7. 2019 cenník služby Pevný internet DSL Účastnícke programy Názov účastníckeho programu Home Basic adsl 1 Home Optimal adsl 1 Home Premium adsl 1 Home Basic vdsl 1 Home Optimal vdsl 1 Home

Podrobnejšie

Sadzobník poplatkov mlinka: platný od Transakcie/služby Internet Banking Poplatok Zriadenie účtu 0 Vedenie účtu

Sadzobník poplatkov   mlinka: platný od Transakcie/služby Internet Banking Poplatok Zriadenie účtu 0 Vedenie účtu I mkonto Prevodný príkaz vnútrobankový Prevodný príkaz medzibankový Trvalý príkaz vnútrobankový Trvalý príkaz medzibankový Zadanie, zmena a zrušenie trvalého Výzva na inkaso vnútrobanková Platba inkasa

Podrobnejšie

tb pos stredne a velke firmy 100x indd

tb pos stredne a velke firmy 100x indd balíky služieb pre stredné a veľké firmy Všetko, čo potrebujete Balíky služieb pre vašu firmu Balíky služieb od Tatra banky predstavujú moderný a jednoduchý spôsob, ako môže vaša firma získať jediným úkonom

Podrobnejšie

4* A J)F - 104/zon Strana 1 /7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Kultúrne a spoločenské stredi

4* A J)F - 104/zon Strana 1 /7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Kultúrne a spoločenské stredi 4*054399881-1-4-4 111111111111111111111111111111111111111 A J)F - 104/zon Strana 1 /7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Kultúrne a spoločenské stredisko IČO: 00145254 Adresa platitela úhrad: Kultúrne

Podrobnejšie

ST BSA

ST BSA Príloha 4 Cenník na poskytovanie služby ADSL Partner OBSAH BSA_IP Príloha 4 Dátum vydania: 29.04.2013 strana 1 z 45 ČASŤ A) CENNÍKA... 4 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 4 2. ZRIADENIE PRÍSTUPU ADSL PARTNER

Podrobnejšie

Katalóg služieb OTPdirekt-retail

Katalóg služieb OTPdirekt-retail ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Katalóg služieb systému OTPdirekt (individuálni klienti) OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje služby elektronického bankovníctva prostredníctvom systému OTPdirekt v moduloch: Call

Podrobnejšie

BSA ETHERNET METALLIC

BSA ETHERNET METALLIC Príloha 15 Cenník na poskytovanie služby INTERNET PARTNER Príloha 15 Cenník na poskytovanie služby INTERNET PARTNER strana 1 z 25 OBSAH 1. ČASŤ A) CENNÍKA... 3 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA... 3 3. DOPLNKOVÉ

Podrobnejšie

orange Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A ID predajcu: ID390GPB02 Ident. kód dodatku: SIM karta s pridele

orange Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A ID predajcu: ID390GPB02 Ident. kód dodatku: SIM karta s pridele orange Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A0868233 ID predajcu: ID390GPB02 Ident. kód dodatku: 7262135 SIM karta s prideleným tel. číslom: 0907749925 Dátum: 30.1.2014 Orange

Podrobnejšie