Sluzobny poriadok OU SC

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sluzobny poriadok OU SC"

Prepis

1 Obvodný úrad Senec Hurbanova č. 21, Senec S L U Ž O B N Ý P O R I A D O K Obvodného úradu Senec

2 Obvodný úrad Senec, zastúpený vedúcim služobného úradu, (ďalej len služobný úrad ) s predchádzajúcim súhlasom základnej organizácie SLOVES pri Obvodnom úrade Senec (ďalej len odborová organizácia) v y d á v a v súlade s 15 v nadväznosti na 75 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe ) tento SLUŽOBNÝ PORIADOK Časť I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Článok 1 1. Služobný poriadok je záväzný pre služobný úrad a zamestnancov Obvodného úradu Senec, ktorí vykonávajú štátnu službu v zmysle zákona o štátnej službe. 2. Štatutárnym orgánom vo veciach právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby, ktoré upravuje tento služobný poriadok je vedúci služobného úradu, ktorým je prednosta úradu. 3. Tento služobný poriadok v záujme riadneho zabezpečenia všetkých činností, dodržiavania služobnej disciplíny a dobrých vzájomných vzťahov bližšie vymedzuje podmienky výkonu štátnej služby na Obvodnom úrade Senec v súlade s ust. zákona o štátnej službe, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na príslušný rok, podnikovou kolektívnou zmluvou a Zákonníkom práce. Časť II. ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉ VZŤAHY Článok 2 Vznik štátnozamestnaneckého pomeru 1. Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto predpoklady a) dosiahol vek 18 rokov b) má spôsobilosť na právne úkony c) je bezúhonný d) spĺňa kvalifikačné predpoklady e) ovláda štátny jazyk f) úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber na voľné štátnozamestnanecké miesto. 2

3 2. Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá a) služobnou zmluvou, b) zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa zákona o štátnej službe alebo podľa osobitného predpisu, c) vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu, 3. Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve. Štátnozamestnanecký pomer založený zvolením alebo vymenovaním vzniká dňom uvedeným v oznámení o zvolení alebo o vymenovaní do funkcie podľa zákona o štátnej službe alebo podľa osobitného predpisu. 4. Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára vedúci služobného úradu. Služobná zmluva musí byť písomná. Jedno písomné vyhotovenie služobnej zmluvy je služobný úrad povinný vydať štátnemu zamestnancovi. 5. Služobná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú: a) názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu, b) meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu, c) funkcia štátneho zamestnanca podľa 29 zákona o štátnej službe, d) funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, e) deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, f) druh štátnej služby, g) odbor štátnej služby, ak sa určuje, h) stručná charakteristika najnáročnejších činností vykonávaných štátnym zamestnancom, i) označenie pravidelného miesta vykonávania štátnej služby vrátane jeho adresy, j) čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočasnú štátnu službu, k) dĺžka kratšieho týždenného služobného času, ak bol dohodnutý. 6. Opis činností štátnozamestnaneckého miesta sa uvedie v prílohe služobnej zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Opis činností štátnozamestnaneckého miesta bližšie určuje najnáročnejšie činnosti vykonávané štátnym zamestnancom podľa služobnej zmluvy a ďalšie činnosti vykonávané štátnym zamestnancom. 7. Prílohou služobnej zmluvy je tiež písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu. 8. Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis štátneho zamestnanca vedie osobný úrad. 3

4 Článok 3 Zmena štátnozamestnaneckého pomeru 1. Štátnozamestnanecký pomer možno zmeniť len v prípadoch ustanovených zákonom o štátnej službe. 2. Zmena štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou je a) zmena funkcie, b) zmena odboru štátnej služby, c) zmena opisu činností štátnozamestnaneckého miesta, d) zmena najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej zmluve e) zmena služobného úradu, f) zmena sídla služobného úradu, g) zmena pravidelného miesta vykonávania štátnej služby, h) zmena dĺžky týždenného služobného času dohodou, i) zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby. 3. K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 2 písm. a) až h) môže dôjsť dohodou medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom vo forme písomného dodatku k služobnej zmluve. 4. K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 2 môže dôjsť jednostranne služobným úradom, len ak to ustanovuje zákon o štátnej službe. Služobný úrad je povinný zmenu štátnozamestnaneckého pomeru oznámiť štátnemu zamestnancovi písomne. Písomné oznámenie o zmene štátnozamestnaneckého pomeru je dodatkom k služobnej zmluve. 5. K zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť a) dočasným preložením, b) trvalým preložením, c) vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca, d) preložením vedúceho zamestnanca na iné miesto vedúceho zamestnanca, e) vymenovaním na zastupovanie vedúceho zamestnanca, f) skončením zastupovania vedúceho zamestnanca, g) odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca, h) dočasným vyslaním na vykonávanie štátnej služby do cudziny (ďalej len "dočasné vyslanie"), i) zaradením mimo činnej štátnej služby, j) opätovným zaradením štátneho zamestnanca do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej služby, k) na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie podľa 25 ods. 1 písm. b) a c) zákona o štátnej službe alebo na základe odvolania z tejto funkcie, vzdania sa tejto funkcie alebo uplynutím doby vykonávania tejto funkcie, l) na základe poverenia podľa 25 ods. 1 písm. d) zákona o štátnej službe alebo odvolania z tejto funkcie. 6. K zmene štátnozamestnaneckého pomeru vedúceho zamestnanca môže dôjsť aj na základe zákona. 4

5 Článok 4 Skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru 1. Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť a) dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru, b) výpoveďou, c) okamžitým skončením štátnozamestnaneckého pomeru, d) skončením v skúšobnej dobe. 2. Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho. 3. Služobný úrad vypracuje písomné doklady o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov uvedených v bode 1. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením štátnozamestnaneckého pomeru musí služobný úrad vopred prerokovať so zástupcom odborovej organizácie, inak sa skončenie štátnozamestnaneckého pomeru považuje za neplatné. 4. Štátny zamestnanec je povinný počas plynutia výpovednej doby vykonávať pre Služobný úrad prácu podľa opisu činnosti jeho štátnozamestnaneckého miesta, prípadne inú prácu, na ktorú bol preložený v súlade so zákonom o štátnej službe. Tým nie je dotknutý postup podľa 48 ods. 3 zákona o štátnej službe. 5. Štátny zamestnanec je povinný a) pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru - písomne informovať svojho príslušného vedúceho zamestnanca o stave plnenia služobných úloh, - vykonať vyúčtovanie prípadných poskytnutých preddavkov, - protokolárne odovzdať agendu, - odovzdať pridelené pracovné prostriedky a predmety v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu. b) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru - vrátiť služobný preukaz, - predložiť príslušnými vedúcimi zamestnancami podpísaný výstupný list, - v prípade, ak bola so štátnym zamestnancom uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec vykonanie inventarizácie 6. Pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru vydá služobný úrad v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru štátnemu zamestnancovi písomné potvrdenie o štátnej službe. 7. Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi, ak o to písomne požiada, služobný posudok do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Služobný úrad však nie je povinný vydať štátnemu zamestnancovi služobný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru. Služobný posudok môže obsahovať iba skutočnosti týkajúce sa vykonávania štátnej služby. 8. Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi určiť ďalšie povinnosti v súvislosti so skončením štátnozamestnaneckého pomeru. 5

6 Časť III. SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA Článok 5 Povinnosti a práva štátneho zamestnanca 1. Základné povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca, ako aj vedúceho zamestnanca sú upravené v ustanoveniach 60 až 62 zákona o štátnej službe. Okrem týchto povinností a obmedzení je štátny zamestnanec ďalej povinný: a) bezodkladne oznámiť služobnému úradu, že bolo orgánmi činnými v trestnom konaní vznesené voči nemu obvinenie zo spáchania trestného činu, b) riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi príslušného vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené, c) pri vykonávaní štátnej služby si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodenia majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu, d) upovedomiť bezprostredne príslušného vedúceho zamestnanca, že bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ošetruje chorého člena rodiny a doručiť najneskôr do 3 pracovných dní potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti, resp. žiadosť o ošetrovné e) bezodkladne oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi dôvod inej osobnej prekážky, ktorá mu znemožňuje vykonávať štátnu službu, f) najneskôr do 7 kalendárnych dní oznámiť osobnému úradu zmeny v osobných pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pre posudzovanie nárokov zo štátnozamestnaneckého pomeru, najmä - zmenu bydliska, - zmenu osobného stavu, - narodenie alebo úmrtie člena rodiny, - nadobudnutie vyššieho vzdelania, - výmenu preukazu totožnosti, - ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska nemocenského a dôchodkového poistenia, ako aj zmeny majúce vplyv na daň z príjmu alebo nariadeného výkonu rozhodnutia o zrážkach zo mzdy, g) v úradnom styku vystupovať slušne, h) využívať fond služobného času na plnenie služobných úloh, i) každé opustenie pracoviska mimo budovy nahlásiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi, dôvod opustenia zapísať v knihe dochádzky, j) každé opustenie pracoviska mimo budovy schváliť príslušným vedúcim zamestnancom podpisom na priepustke, k) vedúci zamestnanec hlási každé opustenie pracoviska na sekretariáte prednostu, l) súkromné návštevy prijímať len v nevyhnutných prípadoch, m) bez povolenia služobného úradu nepoužívať priestory alebo majetok úradu na súkromné účely, n) podávať informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 6

7 o) štátni zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom sú povinní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, p) štátni zamestnanci, ktorí vydávajú rozhodnutia v správnom konaní, sú povinní nahlásiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi všetky okolnosti, ktoré by zakladali pochybnosť o ich nezaujatosti, najmä, ak sa konanie týka ich rodinných príslušníkov, v týchto veciach sa zdržať akéhokoľvek konania q) dodržiavať predpisy a pokyny o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane, r) udržiavať poriadok na pracovisku, pred opustením pracoviska uschovať písomnosti a pečiatky, s) kanceláriu pri každom opustení (i krátkodobom) uzamknúť a nenechávať kľúč vo dverách, t) používať súkromné diskety, kompaktné disky (CD) a inštalovať software do počítača je možné iba so súhlasom pracovníka informatiky 2. Základné práva štátneho zamestnanca sú upravené v 59 zákona o štátnej službe. Ďalej štátni zamestnanci majú právo a) na zabezpečenie svojich práv zo strany služobného úradu vymedzených všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto služobným poriadkom a vnútornými predpismi úradu, b) požadovať vytvorenie vhodných podmienok potrebných na plnenie svojich služobných povinností, c) byť pravidelne a včas informovaní o všetkých dôležitých rozhodnutiach služobného úradu a o ďalších opatreniach, ktoré sa týkajú ich práce a funkčného zariadenia, d) na plat, ktorý im prislúcha za vykonanú prácu podľa príslušného právneho predpisu, e) podávať návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky. Článok 6 Porušenie povinností štátneho zamestnanca 1. Porušenie služobnej disciplíny je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností štátneho zamestnanca vyplývajúce zo zákona o štátnej službe, z osobitných predpisov, služobných predpisov vrátane interných smerníc, pokynov a príkazov vydaných služobným úradom. 2. Porušenie služobnej disciplíny štátnym zamestnancom a stupeň závažnosti jej porušenia posúdi príslušný vedúci zamestnanec, s prihliadnutím na závažnosť a následky porušenia služobnej disciplíny, mieru a formu zavinenia, okolnosti prípadu, doterajšie správanie a plnenie si povinností štátneho zamestnanca. 3. Ak príslušný vedúci zamestnanec kvalifikuje porušenie služobnej disciplíny ako menej závažné porušenie, spracuje písomné upozornenie na menej závažné porušenie služobnej disciplíny, v ktorom uvedie skutkovú podstatu porušenia služobnej disciplíny, ďalej uvedie, ktoré konkrétne právne predpisy, resp. interné smernice služobného úradu štátny zamestnanec porušil. Súčasne zabezpečí doručenie tohto písomného upozornenia do vlastných rúk dotknutého štátneho zamestnanca a o tejto skutočnosti písomne upovedomí vedúceho služobného úradu. 4. Ak príslušný vedúci zamestnanec kvalifikuje porušenie služobnej disciplíny štátnym zamestnancom ako závažné porušenie služobnej disciplíny, spracuje písomnú informáciu pre vedúceho služobného úradu, v ktorej uvedie: 7

8 - skutkovú podstatu závažného porušenia služobnej disciplíny, - uvedie, ktoré právne predpisy, resp. interné smernice služobného úradu boli porušené, - prerokovanie a spracovanie zápisnice s vyjadrením dotknutého štátneho zamestnanca k závažnému porušeniu služobnej disciplíny, - návrh pre vedúceho služobného úradu, akú sankciu uplatniť voči dotknutému štátnemu zamestnancovi. Článok 7 Zodpovednosť štátneho zamestnanca za porušenie povinností 1. Štátny zamestnanec konajúci v rozpore s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo štátnozamestnaneckého pomeru, porušuje služobnú disciplínu. 2. Podľa miery intenzity porušenia služobnej disciplíny u štátneho zamestnanca môže ísť a) o menej závažné porušenie služobnej disciplíny, b) o závažné porušenie služobnej disciplíny. Za menej závažné porušenie služobnej disciplíny sa považuje konanie štátneho zamestnanca, ktorým a) poruší pravidlá slušnosti v priestoroch Obvodného úradu Senec alebo v služobnom styku, b) poruší princíp etiky, na ktorom je budovaná štátna služba podľa 1 ods. 2 písm. f) zákona o štátnej službe, a to najmä nedodržaním všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku (napr.: nevhodné / neslušné oblečenie, nedodržanie zásad hygieny alebo iné zanedbanie náležitej úpravy svojho zovňajšku), c) neodôvodnene odmietne účasť na prehlbovaní kvalifikácie, d) bez vedomia a súhlasu vedúceho zamestnanca opustí pracovisko, e) úmyselne alebo opakovane neúmyselne nedodrží stanovený služobný čas, ustanovenia o evidencii dochádzky (napr. neskoré príchody do zamestnania, nezaznamenaný príchod, odchod a pod.), f) poruší liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, g) poruší zákaz fajčenia vo verejných priestoroch obvodného úradu podľa 7 ods. 1, písm. g) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nedodrží ustanovenia 12 ods. 2, písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, h) nedodrží bezpečnostné opatrenia a smernice pre informačný systém Obvodného úradu Senec, i) poruší povinnosť zastupovať vedúceho zamestnanca, ak to štátnemu zamestnancovi bolo uložené zákonným postupom služobného úradu. Služobný úrad môže štátneho zamestnanca za menej závažné porušenie služobnej disciplíny a) písomne upozorniť na porušenie služobnej disciplíny menej závažným spôsobom s upozornením na možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením služobnej 8

9 disciplíny písomne upozornený na možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou / 47 písm. h) zákona o štátnej službe/ b) skončiť štátnozamestnanecký pomer výpoveďou zo strany služobného úradu (za splnenia podmienky, že dotknutý štátny zamestnanec bol v posledných 6 mesiacoch písomne upozornený na možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru v súvislosti s porušením služobnej disciplíny). Za závažné porušenie služobnej disciplíny sa považuje konanie štátneho zamestnanca, ktorým a) nedodrží Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie štátnej služby alebo služobné predpisy pri vykonávaní štátnej služby, b) fyzicky alebo hrubo verbálne napadne vedúceho zamestnanca, zamestnanca alebo inú osobu v priestoroch služobného úradu, c) oznámi osobe, ktorá na to nebola oprávnená, skutočnosť, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktorú v záujme služobného úradu nemožno oznamovať, d) zneužije informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného, e) príjme dar alebo požaduje dar alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, f) nesplní služobnú úlohu uloženú príslušným vedúcim zamestnancom, ak splnenie takejto úlohy neodmietol v súlade s 59 ods. 1, písm. d až f) zákona g) vykoná činnosť, ktorá ohrozuje dôveru verejnosti, verejného záujmu a služobného úradu v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania, h) opakovane nedodrží stanovený služobný čas (najmä neskoré príchody a predčasné odchody z pracoviska, svojvoľné opustenie pracoviska), alebo úmyselne opakovane nedodrží zásady evidencie dochádzky alebo opakovane zapíše príchod, prerušenie práce a odchod alebo prerušenie práce a odchod za iného zamestnanca, i) neospravedlnene vymešká výkon štátnej služby v trvaní jedného dňa, j) nesplní zákonnú oznamovaciu povinnosť písomnou formou, napr. pri zaraďovaní blízkych osôb, k) uvedie nepravdu v údajoch, ktoré je zo zákona povinný poskytnúť služobnému úradu, alebo úmyselne uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v majetkovom priznaní alebo nesplní povinnosť uloženú podľa 64 zákona o štátnej službe, l) spreneverí zverené finančné prostriedky alebo iné ceniny, odcudzí alebo úmyselne poškodí majetok v správe služobného úradu, alebo taký majetok neoprávnene použije, m) na výkon štátnej služby nastúpi pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky alebo počas výkonu štátnej služby požije alkohol alebo inú omamnú alebo psychotropnú látku, n) bezdôvodne odmietne podrobiť sa kontrole/vyšetreniu alebo vedome zmarí priebeh kontroly/vyšetrenia na zistenie, či je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, o) v rozpore s obmedzujúcimi podmienkami určenými pre výkon štátnej služby podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 9

10 p) dopustí sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s jeho osobnými záujmami, q) nevykonáva štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a nezdržiava sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, r) konaním čo aj z nedbanlivosti umožní, aby sa osoba, ktorá na to nebola oprávnená oboznámila so skutočnosťami, o ktorých sa štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby dozvedel s) poruší ustanovenia zákonov a iných záväzne právnych predpisov, z dikcie ktorých má štátny zamestnanec povinnosť ich dodržiavať a zabezpečiť plnenie z nich vyplývajúcich úloh, najmä ak mu táto povinnosť vyplýva z jeho služobného zaradenia podľa platného organizačného poriadku Obvodného úradu Senec, alebo je vymedzená v opise činnosti jeho štátnozamestnaneckého miesta, t) poruší ustanovenia zákonov a iných záväzne právnych predpisov, z dikcie ktorých má štátny zamestnanec povinnosť ich dodržiavať a zabezpečiť plnenie z nich vyplývajúcich úloh napr. ochrana osobných údajov, slobodný prístup k informáciám a pod., u) svojim konaním alebo správaním zadá príčinu na oprávnenú sťažnosť občana. Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi za závažné porušenie služobnej disciplíny uložiť niektorú z týchto sankcií a) krátenie dovolenky o 1 až 2 dni za každý neospravedlnený vymeškaný deň, b) výpoveď zo strany služobného úradu ( 47 písm. i) zákona o štátnej službe), c) okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru ( 51 ods. 1 zákona o štátnej službe). Článok 8 Náhrada škody 1. Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predošlého stavu. 2. Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o zodpovednosť štátneho zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je štátny zamestnanec povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť štátneho zamestnanca za stratu zverených predmetov alebo ak štátny zamestnanec spôsobil škodu pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psychotropnej látky. 3. Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu štátneho zamestnanca. Suma náhrady škody však musí byť najmenej jedna štvrtina skutočnej škody, a ak škoda presahuje štvornásobok funkčného platu štátneho zamestnanca pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu, suma náhrady škody musí byť najmenej jeden funkčný plat. 4. Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej náhrady škody, môže služob- 10

11 ný úrad upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psychotropnej látky, alebo ak bola škoda spôsobená na zverených hodnotách, ktoré je štátny zamestnanec povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov. Časť IV. PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY Článok 9 Dĺžka a využitie služobného času 1. Služobný čas je časový úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu a je k dispozícii služobnému úradu. 2. Služobný úrad bližšie upravuje služobný čas štátneho zamestnanca smernicou obvodného úradu o úprave služobného a pracovného času. 3. Služobný úrad je povinný poskytnúť štátnemu zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút po odpracovaní 4 hodín služobného času. Prestávky na odpočinok sú povinné a nezapočítavajú sa do služobného času. 4. Prestávku na odpočinok a jedenie si štátni zamestnanci môžu čerpať v rozpätí od 11,00 hod. do 13,30 hod. 5. Na začiatku služobného času je štátny zamestnanec povinný byť pripravený k výkonu práce na svojom pracovisku a pracovať až do skončenia služobného času s výnimkou prestávky určenej na odpočinok a jedenie. Článok 10 Štátna služba nadčas, pohotovosť, služobná pohotovosť 1. Štátna služba nadčas je štátna služba vykonávaná štátnym zamestnancom na písomný príkaz vedúceho služobného úradu alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný služobný čas. Za štátnu službu nadčas sa nepovažuje tá práca, ktorá nebola štátnemu zamestnancovi nariadená ani schválená. 2. Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi nariadiť štátnu službu nadčas v prípadoch prechodnej a naliehavej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku v týždni a na deň pracovného pokoja, za podmienok ustanovených v 94 a 97 Zákonníka práce. 3. Príslušný vedúci zamestnanec je povinný viesť evidenciu štátnej služby nadčas svojich podriadených zamestnancov. O nariadení štátnej služby nadčas upovedomí vedúci služobného úradu osobný úrad. 4. Po vykonaní štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi náhradné voľno, ktoré mu služobný úrad poskytne, ak tomu nebráni naliehavý záujem služobného úradu v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. Náhradné voľno sa poskytne najneskôr do 11

12 dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní štátnej služby nadčas. Za čas čerpania náhradného voľna patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat. 5. Príslušný vedúci zamestnanec je povinný viesť evidenciu poskytnutého náhradného voľna podriadeným zamestnancom. 6. V prípade neposkytnutia náhradného voľna za štátnu službu nadčas podrobnosti o plate štátneho zamestnanca za štátnu službu nadčas upravuje 94 a nasl. zákona o štátnej službe. 7. Pohotovosť je zaradenie štátneho zamestnanca do Plánu vyrozumenia obvodného úradu, ktorého povinnosťou je dostaviť sa na pracovisko stanoveným spôsobom a vykonať vyrozumenie určených osôb o vyhlásení vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie v určenej časovej norme. Štátny zamestnanec, ktorý bol služobným úradom zaradený do plánu vyrozumenia je povinný hlásiť vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu mimo služobného času vykonávania štátnej služby a byť pripravený dostaviť sa určeným spôsobom na plnenie osobitných úloh pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie vojnového stavu. Podrobnosti o zaradení do pohotovosti a náhrady za pohotovosť upravuje Smernica obvodného úradu na organizovanie a výkon služobnej pohotovosti, zaraďovanie osôb do plánu vyrozumenia a náhrady za pohotovosť. 8. Služobná pohotovosť je zaradenie štátneho zamestnanca mimo služobného času, mimo miesta výkonu štátnej služby príkazom prednostu Obvodného úradu Senec na príslušný mesiac, ktorý zabezpečuje koordináciu plnenia úloh súvisiacich s mimoriadnou udalosťou, spohotovením krízového štábu obvodného úradu a sekretariátu krízového štábu obvodného úradu a koordináciu činností z prechodu plnenia mierových úloh na vojnový stav. Štátny zamestnanec, ktorý bol príkazom prednostu zaradený na príslušný mesiac do služobnej pohotovosti je povinný sa dostaviť na pracovisko v mimopracovnú dobu najneskôr do 120 minút od vyrozumenia KS IZS, alebo prednostu. Podrobnosti o zaradení do služobnej pohotovosti upravuje smernica. Článok 11 Dovolenka na zotavenie 1. Štátnemu zamestnancovi vznikne za podmienok ustanovených v zákone o štátnej Službe a Zákonníku práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, pomernú časť dovolenky alebo dovolenku za odpracované dni, pokiaľ kolektívna zmluva neustanoví jej výmeru inak. 2. Základnú výmeru dovolenky a jej zostatok eviduje osobný úrad. 3. Služobný úrad určuje čerpanie dovolenky podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie tak, aby si štátny zamestnanec do konca kalendárneho roka mohol vyčerpať dovolenku spravidla v celku, pričom jedna časť dovolenky musí byť najmenej 2 týždne, ak sa zamestnanec so služobným úradom nedohodne inak. Do ďalšieho kalendárneho roka je možné preniesť najviac 1/3 z nároku na dovolenku v predchádzajúcom roku. 12

13 Pri určovaní čerpania dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy služobného úradu a na oprávnené záujmy zamestnanca. Štátny zamestnanec pred nástupom na dovolenku vyplní tlačivo Dovolenka a odovzdá ho nadriadenému vedúcemu zamestnancovi. 5. Žiadosť o dovolenku podpisom schvaľuje štátnemu zamestnancovi príslušný vedúci Zamestnanec, ktorý následne zabezpečí doručenie tlačiva osobnému úradu. Ak dovolenka je na rozhraní dvoch mesiacov, štátny zamestnanec vypíše dovolenkový lístok zvlášť na každý mesiac. 5. Dovolenku za kalendárny rok si štátni zamestnanci vyčerpajú najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Článok 12 Odmeňovanie štátneho zamestnanca 1. V súvislosti s vykonávaním štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi plat. Plat je peňažné plnenie poskytované služobným úradom. Podrobnosti o platových náležitostiach, príplatkoch a príp. odmenách upravuje zákon o štátnej službe. 2. Výplatný termín je desiaty deň v mesiaci. 3. Vyúčtovanie platu je vyplácané bezhotovostne poukázaním na osobný účet štátneho zamestnanca v peňažnom ústave, ktorý si štátny zamestnanec zvolí. Časť V. PREKÁŽKY V PRÁCI Článok Podrobnosti o prekážkach v práci upravujú ustanovenia 136 až 145 Zákonníka práce. 2. Ak štátny zamestnanec má vedomosť o prekážke v práci vopred, požiada o služobné voľno bez zbytočného odkladu bezprostredne príslušného vedúceho zamestnanca. Ak vedomosť o prekážke vopred nemal, je povinný o tom upovedomiť bezprostredne príslušného vedúceho zamestnanca, najneskôr do konca služobného času príslušného dňa. 3. Prekážku v práci a jej trvanie je štátny zamestnanec povinný preukázať príslušnému vedúcemu zamestnancovi. 4. V prípade ošetrenia štátneho zamestnanca v zdravotníckom zariadení je potvrdenie od lekára preukázaním prekážky v práci. Štátny zamestnanec je povinný odovzdať potvrdenie o prekážke v práci alebo potvrdenú priepustku osobnému úradu. 5. Pri nástupe na dočasnú pracovnú neschopnosť je štátny zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní, odovzdať III. diel potvrdenia dočasnej 13

14 pracovnej neschopnosti na osobný úrad. II. diel odovzdáva po skončení pracovnej neschopnosti. Pri prekročení pracovnej neschopnosti z príslušného mesiaca do nasledujúceho mesiaca je štátny zamestnanec povinný odovzdať na osobný úrad potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti najneskôr v posledný pracovný deň príslušného mesiaca. 6. Potvrdenie o ošetrovaní člena rodiny štátny zamestnanec odovzdá na osobný úrad. Časť VI. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI Článok 14 Povinnosti štátneho zamestnanca na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 1. Ochrana práce je systém opatrení upravených v ustanoveniach 146 až 149 Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a interných predpisoch služobného úradu. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou štátnozamestnaneckých vzťahov. 2. Za plnenie úloh služobného úradu v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len BOZP ) zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich funkcií. Plnenie úloh na úseku BOZP služobný úrad zabezpečuje prostredníctvom externej autorizovanej spoločnosti. 3. Štátny zamestnanec je v záujme BOZP povinný a) oboznámiť sa s predpismi, ako aj ich neskoršími dodatkami na zaistenie BOZP, dodržiavať právne predpisy a interné predpisy služobného úradu o BOZP, pokyny, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určeného pracovného postupu a správať sa tak, aby nedochádzalo k vzniku nežiadúcej situácie z hľadiska BOZP (napr. pracovný úraz), b) zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočňovanom služobným úradom v záujme BOZP, c) oznamovať príslušnému vedúcemu zamestnancovi chyby, nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností sa zúčastňovať na ich odstraňovaní, d) neodkladne oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi pracovný úraz, chorobu z povolania, prevádzkovú nehodu, poruchu technických zariadení, e) dodržiavať ďalšie povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ako aj v interných predpisoch služobného úradu. Článok 15 Zákaz používania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok 1. Štátnemu zamestnancovi je zakázané používať alkoholické nápoje a iné omamné 14

15 a psychotropné látky počas výkonu práce a nastupovať pod ich vplyvom do práce. 2. Služobný úrad je povinný kontrolovať, či štátny zamestnanec nie je v služobnom čase pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok. 3. Oprávnenou osobou, ktorá môže dať štátnemu zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil testu dychovej skúšky je - vedúci služobného úradu všetkým podriadeným zamestnancom - vedúci zamestnanec priamo podriadeným zamestnancom 4. Štátnemu zamestnancovi, u ktorého bolo preukázané, že je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok, príslušný vedúci zamestnanec zabráni v ďalšom výkone práce za účasti zástupcu odborovej organizácie a spíše o tom záznam a takúto skutočnosť kvalifikuje ako závažné porušenie služobnej disciplíny. Časť VII. STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV Článok Služobný úrad vytvára podmienky na vykonávanie štátnej služby v zmysle 70 zákona o štátnej službe. 2. Podrobnosti v súvislosti so štátnozamestnaneckými vzťahmi, stravovaním, zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie, možnostiach vzdelávania upravuje zákon o štátnej službe a Zákonník práce, ako aj interné predpisy služobného úradu. Časť VIII. SŤAŽNOSTI ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV Článok Štátny zamestnanec môže podať vo veciach vykonávania štátnej služby sťažnosť, ak predpokladá, že jeho práva sú alebo boli vo veciach vykonávania štátnej služby porušené. 2. Štátny zamestnanec podáva sťažnosť písomne a doručí ju služobnému úradu. 3. Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu, ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu úradu, na jej vybavenie je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva vo vzťahu k služobnému úradu zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného zákona. 4. Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností sa použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 15

16 Časť IX. SPOLUPRÁCA S ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU Článok Služobný úrad vopred s odborovou organizáciou prerokuje a) návrhy služobných predpisov, b) skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou a okamžitým skončením c) návrhy kolektívnej zmluvy d) zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu e) plán čerpania dovoleniek f) vytváranie podmienok pre štátnych zamestnancov v súvislosti so štátnozamestnaneckými vzťahmi 3. Služobný úrad umožní účasť jedného člena odborovej organizácie ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných orgánoch zriaďovaných vedúcim úradu podľa služobného predpisu, ak prerokúva veci týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru. Časť X. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Článok V prípadoch neuvedených v tomto služobnom poriadku sa postupuje v súlade so zákonom o štátnej službe, Zákonníkom práce, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a podnikovou kolektívnou zmluvou podpísanou na príslušný rok. 2. Všetci štátni zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s týmto služobným poriadkom preukázateľným spôsobom. Služobný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke úradu, na osobnom úrade, u vedúcich zamestnancov a predsedu odborovej organizácie. 3. Porušovanie a nedodržanie tohto služobného poriadku sa považuje za porušenie služobnej disciplíny. 4. Zmeny, dodatky, výnimky zo služobného poriadku schvaľuje vedúci služobného úradu s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. 5. Tento služobný poriadok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu vedúcim služobného úradu. V Senci dňa Mgr. Milan Stranovský vedúci služobného úradu v.r. 16

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

(rozkaz-pru\236n\375 \350as)

(rozkaz-pru\236n\375 \350as) Z B I E R K A P O K Y N O V RIADITEĽA KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Ročník: 2011 Prešov 17.05.2011 Číslo: 35 O b s a h I. časť 35. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

KM_C

KM_C Časť I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI Článok 1 Účel 1. Pracovný poriadok je interný organizačný predpis zamestnávateľa, ktorý v oblasti pracovnoprávnych vzťahov bližšie špecifikuje ustanovenia zákona NR SR č.

Podrobnejšie

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové číslo smernice: Dátum vyhotovenia internej smernice:

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom: 26.8. 2016 Návrh VZN zvesený: 14. 9. 2016 s pripomienkami VZN schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pukanci dňa 14. septembra 2016 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pracovný poriadok

Microsoft Word - Pracovný poriadok Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni na základe 84 Zákonníka práce číslo 311/2001 Z.z. a 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších doplnkov a zmien schválilo tento P R

Podrobnejšie

Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej le

Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej le Kolektívna zmluva V súlade s ustanovením 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o odmeňovaní), 231 Zákonníka práce č. 311/2001

Podrobnejšie

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov

Podrobnejšie

V súlade s ustanovením 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa uzatvára táto KOLEKTÍVNA Z

V súlade s ustanovením 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa uzatvára táto KOLEKTÍVNA Z V súlade s ustanovením 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa uzatvára táto KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019 medzi zamestnávateľom: Obec Kolárovice

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA O NÁJME BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Rožkovany 190, okr. Sabinov Smernica 02/2015 Vnútorný predpis riaditeľky školy dodatok k Školskému poriadku Z

Základná škola s materskou školou Rožkovany 190, okr. Sabinov Smernica 02/2015 Vnútorný predpis riaditeľky školy dodatok k Školskému poriadku Z Smernica 02/2015 Vnútorný predpis riaditeľky školy dodatok k Školskému poriadku Zvýšenie bezpečnosti v škole a plnenie povinnej školskej dochádzky 2015 Názov organizácie Základná škola materskou školou

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Pravidlá doktorandského štúdia na STU Smernica rektora č. 1/2012 N ČASŤ A DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len STU ) poskytuje,

Podrobnejšie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe 4 ods.3 písm. p/ a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa číslo 133/2011

Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa číslo 133/2011 Mestské zastupiteľstvo v T r e b i š o v e U Z N E S E N I E z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove zo dňa 28. 09. 2011 číslo 133/2011 K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta

Podrobnejšie

OS VZN č účinné od

OS VZN č účinné od Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 1/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Obecné zastupiteľstvo Kolárovice na základe ustanovenia

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016 KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2016 V súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 231 Zákonníka práce, 3 písm. f) Zákona č. 2/91 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pracovný poriadok obce

Microsoft Word - Pracovný poriadok obce Pracovný poriadok obce Sady nad Torysou Starosta obce Sady nad Torysou v súlade s 13, ods. 4, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Pracovný poriadok

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD STROPKOV

OBVODNÝ ÚRAD STROPKOV OBVODNÝ ÚRAD STROPKOV Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov Č.j.: ObU-SP-OEO-2012/00902 KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2012 pre zamestnancov štátnej služby Január 2012 V súlade s ustanovením 2 ods. 3 písm. a) zákona

Podrobnejšie

Pracovný poriadok zamestnancov mesta Levice 1 Účastníci pracovnoprávnych vzťahov 1. Subjektom práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch t.j. zames

Pracovný poriadok zamestnancov mesta Levice 1 Účastníci pracovnoprávnych vzťahov 1. Subjektom práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch t.j. zames Pracovný poriadok zamestnancov mesta Levice 1 Účastníci pracovnoprávnych vzťahov 1. Subjektom práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch t.j. zamestnávateľom v zmysle 7ods. 1 ZP je mesto Levice. 2.

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZOR 10 - ZMLUVA Mathia.doc

Microsoft Word - VZOR 10 - ZMLUVA Mathia.doc Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.z. 17551/2011/OS uzatvorená v zmysle 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

Podrobnejšie

_praca_nadcas_usmernenie

_praca_nadcas_usmernenie 1 Krajským školským úradom v SR Samosprávnym krajom v SR Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava CD 2006- Ing Belešová 27012006 2122/4706-1:14 Mgr Dudáková Vec Usmernenie k práci nadčas

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obecné zastupiteľstvo v O b y c i a c h na základe 11 ods. 4 písm. j) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word _Pracovný poriadok.doc

Microsoft Word _Pracovný poriadok.doc 1 P R A C O V N Ý P O R I A D O K Obce J A C O V C E V zmysle ust. 84 zákona NRSR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce,(ďalej len ZP) a 13 ods.4 písm. d) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018 KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2018 V súlade s ustanovením 31 zákona č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 231 Zákonníka práce, zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

vzn99

vzn99 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 99/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci PORIADOK O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 01.09.2019 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ... 3 3. PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTI... 4 4. EVIDENCIA SŤAŽNOSTI...

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú slu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krasňany č. 2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD V T R E N Č Í N E

OKRESNÝ ÚRAD V  T R E N Č Í N E ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVAZ VEREJNEJ SPRÁVY SLOVES PRI OBECNOM ÚRADE V TRENČIANSKEJ TURNEJ KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2014 V súlade s ustanovením 31 zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: 23. 7. 1996 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 219 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1.

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14 811 08 Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava, 29. október

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kód kvalifikácie U2149008-01016 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Administratíva, ekonomika a manažment SK ISCO-08 2149008 / Špecialista

Podrobnejšie

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. PRACOVNÝ PORIADOK 2018 OBSAH PRACOVNÝ PORIADOK I. ČASŤ Čl. I Základné ustanovenia 3 Čl. II Rozsah pôsobnosti 3 Čl. III Doručovanie 3 Čl. IV Podriadenosť

Podrobnejšie

Zmluva_013_2018

Zmluva_013_2018 Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12

Podrobnejšie

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok Pracovný poriadok Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Podľa 84 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákonníka práce, 12 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v

Podrobnejšie

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Schválil : Pavol Kuba Dátum vyhotovenia vnútorného

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedag

Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedag Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec Riaditeľ Základnej školy s materskou

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov

Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 nov Novely zákonov Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne pracovnoprávne vzťahy 97 odst. 13 novely ZP hovorí o tom, že : Zamestnancovi, ktorý vykonáva

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 41 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25.9.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odmeňovania zástupcu primátora mesta

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 SMERNICA č. 5/2011 ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov tel.: 051/ , mob.0918/ Interná

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov   tel.: 051/ , mob.0918/ Interná Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov http://www.zsgmik.sk/, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465 401, mob.0918/732441 Interná smernica IS 09/2015 o sťažnostiach Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o odmeňovaní ), 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom

Podrobnejšie

Reedukačné centrum Čerenčany Samuela Kollára 72, Čerenčany Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogi

Reedukačné centrum Čerenčany Samuela Kollára 72, Čerenčany Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogi Reedukačné centrum Čerenčany Samuela Kollára 72, 97901 Čerenčany Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov Reedukačného centra Čerenčany Čerenčany,

Podrobnejšie

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz

Zmluva č. 06/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa uz ďalej len ( Zmluva ) medzi Prevádzkovateľ: Obchodné meno/názov: Obec Plechotice Sídlo: Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Štatutárny orgán: PaedDr. Marek Andráš, starosta IČO: 00331821 (ďalej len Prevádzkovateľ

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Sverepec, Sverepec 240, Považská Bystrica

Základná škola s materskou školou Sverepec, Sverepec 240, Považská Bystrica Základná škola s materskou školou, Sverepec 240 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Sverepec 240

Podrobnejšie

, KOLEKTIVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 V súlade so zákonom Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam

, KOLEKTIVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 V súlade so zákonom Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam , KOLEKTIVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 V súlade so zákonom Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej

Podrobnejšie

2016_Disciplinarny_poriadok

2016_Disciplinarny_poriadok Vnútorný predpis Ekonomickej univerzity v Bratislave [vydaný podľa 15 ods. 1 písm. j) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Microsoft Word - SM_15 ETICKY KODEX ZAMESTNANCOV.doc

Microsoft Word - SM_15  ETICKY KODEX ZAMESTNANCOV.doc Strana 1 z 6 Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Ing. Eva Kudasová JUDr. Peter Petko MUDr. Marián Petko, MPH Funkcia Vedúca Právnik Riaditeľ Organizačná jednotka Odbor ľudských zdrojov Právny

Podrobnejšie

35_2010[1]

35_2010[1] KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2010 V Prešove 2. novembra 2010 Číslo:

Podrobnejšie

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký

Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe taký Zmluva o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

Podrobnejšie

Informačná povinnosť_webové sídlo_aktualizácia

Informačná povinnosť_webové sídlo_aktualizácia Informácie týkajúce sa a ochrany osobných údajov v Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len kancelária ) spracúva osobné údaje v súlade

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 841 01 Bratislava SMERNICA č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad 2016 Čl. I Vymedzenie pôsobnosti smernice Smernica o poskytovaní cestovných náhrad je vypracovaná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1991 do: 22.07.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 431 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Pracovný poriadok Špeciálnej základnej školy, Hviezdoslavova 164, Hrabušice PRACOVNÝ PORIADOK č. 2/2017 Organizácia Špeciálna základná škola Identifik

Pracovný poriadok Špeciálnej základnej školy, Hviezdoslavova 164, Hrabušice PRACOVNÝ PORIADOK č. 2/2017 Organizácia Špeciálna základná škola Identifik PRACOVNÝ PORIADOK č. 2/2017 Organizácia Špeciálna základná škola Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35540915 Obec a PSČ 053 15 Ulica a číslo Hviezdoslavova 164 Štát Slovenská republika Právna forma

Podrobnejšie

Zmluvné strany :

Zmluvné strany : V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnancov zboru vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra odmeňovaných podľa

Podrobnejšie

strana č. 1/3 1. Poistenie sa vzťahuje na: a) zodpovednosť právníckej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činno

strana č. 1/3 1. Poistenie sa vzťahuje na: a) zodpovednosť právníckej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činno strana č. 1/3 1. Poistenie sa vzťahuje na: a) zodpovednosť právníckej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na poistnú sumu 15 000,00

Podrobnejšie

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

210

210 Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V. volebné obdobie 475 VLÁDNY NÁVRH ZÁKON z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

M E S T O T R E N Č Í N Smernica primátora mesta Trenčín č.15/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach

M E S T O T R E N Č Í N Smernica primátora mesta Trenčín č.15/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach M E S T O T R E N Č Í N Smernica primátora mesta Trenčín č.15/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta Trenčín č.10/2012 o sťažnostiach (úplné znenie) V súlade s 11 ods.1 a 26 ods.3 zákona

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky SŠ Nižná PRACOVNÝ PORIADOK Strana: 1-42 Spojená škola Hattalova 471 027 43 Nižná IČO: 0017050448 Tabuľka č. 1 Titul, meno a priezvisko Podpis Dátum vypracovania Dátum schválenia Účinnosť Vypracoval: Ing.

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e Reg. číslo: 2982/2014-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

Podrobnejšie

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení n Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217112018 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Podrobnejšie

Základná umelecká škola široké č

Základná umelecká škola široké č ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, 082 37 ŠIROKÉ 353 O B S A H I. Všeobecné nariadenia II. III. IV. Dochádzka žiakov, práva a ich povinnosti Povinnosti zamestnancov školy Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci V.

Podrobnejšie

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68

N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 68 N Á J O M N Á Z M L U V A o nájme bytu podľa 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá bola uzatvorená

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej školy Cesta na vŕšku 1, Marcelová Platný od 02. 09. 2010 Materiál bol spracovaný

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 2017/13/17 Partner 1: Bratislavská organizácia cestovného ruchu Sídlo: Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 349, 810 00 Bratislava

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx

Microsoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné

Podrobnejšie

ZŠ Šmeralova - Pracovný poriadok 2015

ZŠ Šmeralova - Pracovný poriadok 2015 Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov Tel/fax: ++421 051 771 78 70, e-mail: spravca@zssmeralpo.edu.sk, www.zssmeralpo.edu.sk P r a c o v n ý p o r i a d o k Riaditeľ Základnej školy, Šmeralova 25,

Podrobnejšie

vzn_2011_2

vzn_2011_2 Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskejsamospráve a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

1

1 Pracovný poriadok zamestnancov obce ALEKŠINCE Na základe ust. 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z z v znení neskorších predpisov, v zmysle ust. 12 zákona č. 552/2003 Z z o výkone práce vo verejnom záujme

Podrobnejšie

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči

číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Prenajímateľom: Základná škola

Podrobnejšie