Microsoft Word - 15_ChorvatskaRepublika.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - 15_ChorvatskaRepublika.doc"

Prepis

1 Zmluva 220/1997 Z.z. (ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku) Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR Platnosť od: Účinnosť od: Dátum uzatvorenia zmluvy: Dátum ratifikácie zmluvy: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 97/1997 strana 1965 Periodikum: anglické znenie rozhodujúce pre výklad je k nahliadnutí na MZV SR; OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo 220/1997 Z.z. ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku Slovenská republika a Chorvátska republika, želajúc si uzatvoriť zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, dohodli sa takto: Článok 1 Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v jednom alebo v oboch zmluvných štátoch (rezidenti). Článok 2 Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje 1. Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov a z majetku ukladané v mene niektorého zo zmluvných štátov alebo jeho miestnych orgánov, nech je spôsob ich vyberania akýkoľvek. 2. Za dane z príjmov a z majetku sa považujú všetky dane vyberané z celkového príjmu, z celkového majetku alebo z časti príjmov alebo majetku vrátane daní z prírastku majetku a daní zo zisku zo scudzenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ako aj daní z celkovej sumy miezd alebo platov platených podnikmi. 3. Súčasné dane, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, sú a) v Slovenskej republike i) daň z príjmov fyzických osôb, ii) daň z príjmov právnických osôb (ďalej len "slovenská daň"), b) v Chorvátskej republike i) daň zo zisku, ii) daň z príjmu (ďalej len "chorvátska daň"). 4. Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať po dátume podpisu tejto zmluvy popri súčasných daniach alebo namiesto súčasných daní. Príslušné úrady zmluvných štátov si navzájom oznámia podstatné zmeny, ktoré sa vykonali v ich príslušných daňových zákonoch.

2 Článok 3 Všeobecné definície 1. Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad, a) výraz "Slovensko" označuje Slovenskú republiku a použitý v zemepisnom zmysle označuje jej územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoju suverenitu alebo súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom, b) výraz "Chorvátsko" použitý v zemepisnom zmysle označuje územie Chorvátskej republiky v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj akúkoľvek oblasť priliehajúcu k výsostným vodám Chorvátskej republiky, na ktorej v súlade s medzinárodným právom a so zákonmi Chorvátskej republiky vykonáva Chorvátska republika svoje suverénne práva a súdnu právomoc, c) výrazy "jeden zmluvný štát" a "druhý zmluvný štát" označujú podľa prípadu Slovensko alebo Chorvátsko, d) výraz "daň" označuje podľa prípadu slovenskú daň alebo chorvátsku daň, e) výraz "osoba" zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a všetky iné združenia osôb, f) výraz "spoločnosť" označuje akúkoľvek právnickú osobu alebo akéhokoľvek nositeľa práv považovaného na účely zdanenia za právnickú osobu, g) výrazy "podnik jedného zmluvného štátu" a "podnik druhého zmluvného štátu" označujú podľa okolností podnik prevádzkovaný rezidentom jedného zmluvného štátu a podnik prevádzkovaný rezidentom druhého zmluvného štátu, h) výraz "medzinárodná doprava" označuje akúkoľvek dopravu uskutočňovanú loďou, lietadlom alebo cestným vozidlom prevádzkovanú podnikom, ktorého miesto skutočného vedenia je v jednom zmluvnom štáte, ak takáto loď, lietadlo alebo cestné vozidlo nie sú prevádzkované len medzi miestami v druhom zmluvnom štáte, i) výraz "štátny príslušník" označuje každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom niektorého zmluvného štátu, a každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo združenie zriadené podľa práva platného v niektorom zmluvnom štáte, j) výraz "príslušný úrad" označuje i) v prípade Slovenska ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu, ii) v prípade Chorvátska ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu. 2. Každý výraz, ktorý nie je definovaný inak, bude mať pre aplikáciu tejto zmluvy zmluvným štátom význam podľa práva tohto štátu, ktoré upravuje dane, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad. Článok 4 Rezident 1. Na účely tejto zmluvy výraz "rezident jedného zmluvného štátu" označuje každú osobu, ktorá je podľa práva tohto štátu podrobená v tomto štáte zdaneniu z dôvodu svojho bydliska, stáleho pobytu, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria. Tento výraz však nezahŕňa osobu, ktorá je podrobená zdaneniu v tomto štáte iba z dôvodu príjmu zo zdrojov v tomto štáte alebo majetku umiestneného v tomto štáte. 2. Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom v oboch zmluvných štátoch, jej postavenie sa určí takto: a) predpokladá sa, že táto osoba je rezidentom v tom štáte, v ktorom má stály byt; ak má stály byt v oboch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že je rezidentom v tom štáte, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životne dôležitých záujmov), b) ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životne dôležitých záujmov alebo ak nemá stály byt v žiadnom štáte, predpokladá sa, že je rezidentom v tom štáte, v ktorom sa obvykle zdržiava, c) ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch zmluvných štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, predpokladá sa, že je rezidentom v tom štáte, ktorého je štátnym občanom, d) ak je táto osoba štátnym občanom oboch zmluvných štátov alebo nie je občanom žiadneho z nich, príslušné úrady zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou. 3. Ak je iná než fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom v oboch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že je rezidentom v tom štáte, v ktorom je miesto jej skutočného vedenia.

3 Článok 5 Stála prevádzkareň 1. Na účely tejto zmluvy výraz "stála prevádzkareň" označuje trvalé zariadenie na podnikanie, ktorého prostredníctvom podnik vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť. 2. Výraz "stála prevádzkareň" zahŕňa najmä a) miesto vedenia, b) závod, c) kanceláriu, d) továreň, e) dielňu, f) baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné miesto, kde sa ťažia prírodné zdroje. 3. Výraz "stála prevádzkareň" rovnako zahŕňa a) stavenisko alebo stavbu, montáž alebo inštalačný projekt alebo dozorné činnosti, ktoré sú s tým spojené, ale len vtedy, ak trvajú dlhšie ako 12 mesiacov, b) poskytovanie služieb vrátane poradenských služieb, ktoré poskytuje podnik jedného zmluvného štátu prostredníctvom zamestnancov alebo iných pracovníkov zamestnaných v druhom zmluvnom štáte, ale iba ak činnosti takéhoto charakteru trvajú pri rovnakom alebo súvisiacom projekte počas jedného alebo viacerých období v úhrne viac ako šesť mesiacov. 4. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku predpokladá sa, že výraz "stála prevádzkareň" nezahŕňa a) zariadenie, ktoré sa využíva iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho podniku, b) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania, c) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba na účely spracovania iným podnikom, d) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa využíva iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik, e) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udržiava iba na účely poskytovania akýchkoľvek iných činností, ktoré majú pre podnik prípravný alebo pomocný charakter, f) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udržiava iba na účely vykonávania akýchkoľvek spojených činností uvedených v písmenách a) až e), ak celková činnosť trvalého zariadenia na podnikanie vyplývajúca z tohto spojenia má prípravný alebo pomocný charakter. 5. Ak bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 osoba - iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku 6 - koná v zmluvnom štáte v mene podniku a má a obvykle používa právomoc na uzatváranie zmlúv v mene podniku, predpokladá sa, že tento podnik má stálu prevádzkareň v tomto štáte vo vzťahu ku všetkým činnostiam, ktoré táto osoba vykonáva pre podnik, ak činnosti tejto osoby nie sú obmedzené na činnosti uvedené v odseku 4, ktoré, ak by sa vykonávali prostredníctvom trvalého zariadenia na podnikanie, by nezakladali existenciu stálej prevádzkarne podľa ustanovení tohto odseku. 6. Nepredpokladá sa, že podnik má stálu prevádzkareň v zmluvnom štáte len preto, že v tomto štáte vykonáva svoju činnosť prostredníctvom makléra, generálneho komisionára alebo iného nezávislého zástupcu, ak tieto osoby konajú v rámci svojej riadnej činnosti. 7. Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, ovláda spoločnosť alebo je ovládaná spoločnosťou, ktorá je rezidentom v druhom zmluvnom štáte alebo ktorá vykonáva svoju činnosť v tomto druhom štáte (či už prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo inak), neurobí sama osebe zo žiadnej tejto spoločnosti stálu prevádzkareň druhej spoločnosti. Článok 6 Príjmy z nehnuteľného majetku 1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov z poľnohospodárstva a lesníctva) umiestneného v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. 2. Výraz "nehnuteľný majetok" má taký význam, aký má podľa zákonov zmluvného štátu, v ktorom je tento majetok umiestnený. Výraz zahŕňa v každom prípade príslušenstvo nehnuteľného majetku, živý a mŕtvy inventár používaný v poľnohospodárstve a lesníctve, práva podľa ustanovení občianskeho práva vzťahujúce sa na pozemky, právo užívať nehnuteľný majetok a práva na premenlivé alebo pevné platby za ťaženie alebo za povolenie na ťažbu nerastných ložísk, prameňov a iných prírodných zdrojov; lode, člny, lietadlá a cestné vozidlá sa nepovažujú za nehnuteľný majetok. 3. Ustanovenia odseku 1 sa použijú na príjmy z priameho užívania, z nájmu alebo z každého iného

4 spôsobu užívania nehnuteľného majetku. 4. Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa takisto použijú na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy z nehnuteľného majetku užívaného na výkon nezávislých povolaní. Článok 7 Zisky podniku 1. Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vykonáva svoju činnosť takýmto spôsobom, môžu byť zisky podniku zdanené v tomto druhom štáte, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. 2. Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, v každom zmluvnom štáte sa tejto stálej prevádzkarni určia s výnimkou ustanovení odseku 3 zisky, ktoré by bola mohla dosiahnuť, keby bola ako samostatný podnik vykonávala rovnaké alebo obdobné činnosti za rovnakých alebo obdobných podmienok a keby bola úplne nezávislá v styku od podniku, ktorého je stálou prevádzkarňou. 3. Pri určovaní ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady podniku vynaložené na ciele sledované touto prevádzkarňou vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych výdavkov takto vynaložených, či už vznikli v štáte, v ktorom je táto stála prevádzkareň umiestnená, alebo inde. Toto ustanovenie sa použije s výnimkou obmedzení podľa domáceho práva. 4. Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanoviť zisky, ktoré majú byť pripočítané stálej prevádzkarni na základe rozdelenia celkových ziskov podniku jeho rôznym častiam, ustanovenie odseku 2 nevylučuje, aby tento zmluvný štát stanovil zisky, ktoré majú byť zdanené takýmto obvyklým rozdelením; použitý spôsob rozdelenia zisku musí byť však taký, aby výsledok bol v súlade so zásadami stanovenými v tomto článku. 5. Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala tovar pre podnik. 6. Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni na účely predchádzajúcich odsekov, sa určia každý rok rovnakým spôsobom, ak neexistujú dostatočné dôvody na iný postup. 7. Ak zisky zahŕňajú časti príjmov uvedených osobitne v iných článkoch tejto zmluvy, nebudú ustanovenia týchto článkov dotknuté ustanoveniami tohto článku. Článok 8 Medzinárodná doprava 1. Zisky z prevádzkovania lodí, lietadiel alebo cestných vozidiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené sídlo skutočného vedenia podniku. 2. Zisky z prevádzkovania člnov vo vnútrozemskej vodnej doprave podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené sídlo skutočného vedenia podniku. 3. Ak sídlo skutočného vedenia podniku lodnej dopravy alebo podniku vnútrozemskej vodnej dopravy je na palube lode alebo člna, považuje sa za umiestnené v zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza domovský prístav tejto lode alebo člna, alebo ak nie je takýto domovský prístav, v zmluvnom štáte, v ktorom je prevádzkovateľ lode alebo člna rezidentom. 4. Ustanovenie odseku 1 platí aj na zisky poberané z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo medzinárodnej prevádzkovej organizácii. Článok 9 Spoločné podniky 1. Ak a) podnik jedného zmluvného štátu sa podieľa priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo na majetku podniku druhého zmluvného štátu, alebo b) tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku jedného zmluvného štátu aj podniku druhého zmluvného štátu, a ak v týchto prípadoch sú oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané podmienkami, ktoré sa dohodli alebo im boli uložené a ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by boli dohodnuté medzi nezávislými podnikmi, môžu byť akékoľvek zisky, ktoré, nebyť týchto podmienok, bol by dosiahol jeden z podnikov, ale vzhľadom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnuté do ziskov

5 tohto podniku a následne zdanené. 2. Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu a následne zdaní zisky, z ktorých bol podnik druhého zmluvného štátu zdanený v tomto druhom štáte, a tieto zisky takto zahrnuté sú zisky, ktoré by bol dosiahol podnik skôr uvedeného štátu, ak by podmienky dohodnuté medzi dvoma podnikmi boli také, ako by boli dohodnuté medzi nezávislými podnikmi, tento druhý štát vhodne upraví sumu dane uloženej z týchto ziskov v tomto štáte. Pri stanovení tejto úpravy sa vezme náležitý ohľad na iné ustanovenia tejto zmluvy a príslušné úrady zmluvných štátov sa môžu navzájom poradiť. Článok 10 Dividendy 1. Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, osobe, ktorá je rezidentom druhého zmluvného štátu, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. 2. Tieto dividendy však môžu byť zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom je spoločnosť, ktorá ich vypláca, rezidentom, a to podľa právnych predpisov tohto štátu; ak je však príjemca skutočným vlastníkom dividend, daň takto stanovená nepresiahne a) 5 % hrubej sumy dividend, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť [iná ako osobná obchodná spoločnosť (partnership)], ktorá vlastní priamo najmenej 25 % majetku spoločnosti vyplácajúcej dividendy, b) 10 % hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch. Príslušné úrady zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob aplikácie týchto obmedzení. Tento odsek sa nedotýka zdanenia ziskov spoločnosti, z ktorých sú dividendy vyplácané. 3. Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií alebo z iných práv s výnimkou pohľadávok, z podielov na zisku, ako aj príjmy z iných práv na spoločnosti, ktoré sú zdaňované rovnakým spôsobom ako príjmy z akcií podľa právnych predpisov štátu, v ktorom je spoločnosť rozdeľujúca zisk rezidentom. 4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom je rezidentom spoločnosť vyplácajúca dividendy, priemyselnú alebo obchodnú činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, alebo ak vykonáva v tomto druhom štáte nezávislé povolanie zo stálej základne tam umiestnenej a ak účasť, pre ktorú sa dividendy vyplácajú, sa skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň alebo na túto stálu základňu. V takom prípade sa použijú ustanovenia článku 7 alebo 14 podľa toho, o aký prípad ide. 5. Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, dosahuje zisky alebo príjmy z druhého zmluvného štátu, nemôže tento druhý štát zdaniť dividendy vyplácané spoločnosťou s výnimkou prípadov, ak sú tieto dividendy vyplácané rezidentovi tohto druhého štátu alebo ak sa účasť, pre ktorú sa dividendy vyplácajú, skutočne viaže na stálu prevádzkareň alebo na stálu základňu, ktorá je umiestnená v tomto druhom štáte, a ani nemôže podrobiť nerozdelené zisky spoločnosti dani z nerozdelených ziskov, aj keď vyplácané dividendy alebo nerozdelené zisky sa skladajú úplne alebo sčasti zo ziskov alebo z príjmov dosiahnutých v tomto druhom štáte. Článok 11 Úroky 1. Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte, ktoré poberá rezident druhého zmluvného štátu, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. 2. Takéto úroky však môžu byť zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však príjemca skutočným vlastníkom úrokov, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy úrokov. Príslušné úrady zmluvných štátov upravia vzájomnou dohodou spôsob aplikácie týchto obmedzení. 3. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu zabezpečených alebo nezabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti a či majú alebo nemajú právo účasti na zisku dlžníka, najmä príjmy z vládnych cenných papierov, a príjmy z obligácií alebo z dlhopisov vrátane prémií a výhier spojených s týmito cennými papiermi, obligáciami alebo dlhopismi. Penále za oneskorenú platbu sa nepovažuje za úroky na účely tohto článku. 4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú úroky zdroj, priemyselnú alebo obchodnú činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, alebo v tomto druhom štáte vykonáva nezávislé povolanie zo stálej základne tam umiestnenej, a ak pohľadávka, z ktorej sú úroky platené, sa skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň alebo na túto stálu základňu. V

6 takom prípade sa použijú ustanovenia článku 7 alebo 14 podľa toho, o aký prípad ide. 5. Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát sám, jeho miestny orgán alebo rezident tohto štátu. Ak však osoba platiaca úroky, či už je, alebo nie je rezidentom v niektorom zmluvnom štáte, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň alebo stálu základňu, v súvislosti s ktorou došlo k zadĺženiu, z ktorého sú platené úroky, a tieto úroky idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne alebo stálej základne, potom sa za zdroj takýchto úrokov bude považovať štát, v ktorom je stála prevádzkareň alebo stála základňa umiestnená. 6. Ak suma úrokov vzťahujúca sa na pohľadávku, z ktorej sa platia, presahuje v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov alebo ktoré udržiavajú jeden i druhý s treťou osobou sumu, ktorú by bol dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby neboli takéto vzťahy, použijú sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy spomenutú sumu. Suma platieb, ktorá ju presahuje, bude v tomto prípade zdanená podľa právnych predpisov každého zmluvného štátu s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Článok 12 Licenčné poplatky 1. Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. 2. Takéto licenčné poplatky však môžu byť zdanené aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu; ak je však príjemca skutočným vlastníkom licenčných poplatkov, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov. 3. Výraz "licenčné poplatky" použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu platené ako náhrada za použitie alebo za právo na použitie akéhokoľvek autorského práva k literárnemu, umeleckému alebo vedeckému dielu vrátane kinematografických filmov, filmov alebo nahrávok alebo iných prostriedkov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, návrhu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo výrobného postupu, alebo priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, alebo za informácie, ktoré sa vzťahujú na skúsenosti nadobudnuté v priemyselnej, obchodnej alebo vedeckej oblasti (know-how). 4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú licenčné poplatky zdroj, priemyselnú alebo obchodnú činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je tam umiestnená, alebo vykonáva v tomto druhom štáte nezávislé povolanie zo stálej základne tam umiestnenej a ak právo alebo majetok, z ktorého sú licenčné poplatky platené, sa skutočne viažu na túto stálu prevádzkareň alebo na stálu základňu. V tomto prípade sa použijú ustanovenia článku 7 alebo 14 podľa toho, o aký prípad ide. 5. Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát sám, jeho miestny orgán alebo rezident tohto zmluvného štátu. Ak však osoba platiaca licenčné poplatky, či už je, alebo nie je rezidentom v niektorom zmluvnom štáte, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň alebo stálu základňu, v spojení s ktorou vznikla povinnosť platiť licenčné poplatky, ktoré idú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, predpokladá sa, že tieto licenčné poplatky majú zdroj v tom zmluvnom štáte, v ktorom je stála prevádzkareň alebo stála základňa umiestnená. 6. Ak suma licenčných poplatkov vzťahujúcich sa na použitie, právo alebo informáciu, za ktoré sú platené, presahuje v dôsledku osobitných vzťahov, ktoré existujú medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo ktoré jeden aj druhý udržiavajú s treťou osobou, sumu, ktorú by bol dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby neboli tieto vzťahy, použijú sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy uvedenú sumu. Suma platieb, ktorá ju presahuje, bude v tomto prípade zdanená podľa právnych predpisov každého zmluvného štátu s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Článok 13 Zisky zo scudzenia majetku 1. Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 6 a umiestneného v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. 2. Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, alebo hnuteľného majetku, ktorý patrí k stálej základni, ktorú rezident jedného zmluvného štátu má v druhom zmluvnom štáte na výkon nezávislého povolania, vrátane ziskov dosiahnutých zo scudzenia takej stálej prevádzkarne (samostatnej alebo spolu s celým podnikom) alebo takej stálej základne, môžu byť

7 zdanené v tomto druhom štáte. 3. Zisky zo scudzenia lodí, lietadiel alebo cestných vozidiel prevádzkovaných v medzinárodnej doprave, člnov vo vnútrozemskej vodnej doprave alebo hnuteľného majetku, ktorý slúži prevádzke týchto lodí, člnov, lietadiel alebo cestných vozidiel, podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené sídlo skutočného vedenia podniku. 4. Zisky zo scudzenia iného majetku, než je uvedený v odsekoch 1 až 3, podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je scudziteľ rezidentom. Článok 14 Nezávislé povolania 1. Príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá zo slobodného povolania alebo z inej nezávislej činnosti podobného charakteru, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte. Takéto príjmy môžu byť rovnako zdanené v druhom zmluvnom štáte, ak má rezident obvykle k dispozícii v druhom zmluvnom štáte stálu základňu na výkon tejto činnosti. V takom prípade môžu byť príjmy zdanené v tomto druhom štáte, ale iba v rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej základni. 2. Výraz "slobodné povolanie" zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské alebo učiteľské činnosti, ako aj samostatné činnosti lekárov, právnikov, inžinierov, architektov, dentistov a účtovných znalcov. Článok 15 Závislá činnosť 1. Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú s výnimkou ustanovení článkov 16, 18 a 19 zdaneniu len v tomto štáte, ak sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa odmeny zaň prijaté zdaniť v tomto druhom štáte. 2. Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom zmluvnom štáte, budú bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 zdanené len v skôr uvedenom štáte, ak a) príjemca sa zdržiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo končí v príslušnom kalendárnom roku, a b) odmeny vypláca zamestnávateľ alebo sa vyplácajú v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom v druhom štáte, a c) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte. 3. Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, môžu sa odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného na palube lode, lietadla alebo cestného vozidla prevádzkovaného v medzinárodnej doprave, alebo na palube člna vo vnútrozemskej vodnej doprave zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je umiestnené sídlo skutočného vedenia podniku. Článok 16 Tantiémy Tantiémy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen správnej rady spoločnosti, ktorá je rezidentom v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte. Článok 17 Umelci a športovci 1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako umelec vystupujúci na verejnosti, ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec z takýchto osobne vykonávaných činností v druhom zmluvnom štáte, môžu byť bez ohľadu na ustanovenia článkov 14 a 15 zdanené v tomto druhom štáte. 2. Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo športovcovi priamo, ale inej osobe, môžu byť tieto príjmy bez ohľadu na ustanovenia článkov 7, 14 a 15 zdanené v zmluvnom štáte, v ktorom umelec alebo športovec vykonáva svoju činnosť.

8 Článok 18 Dôchodky Dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dôvodu predchádzajúceho zamestnania rezidentovi niektorého zmluvného štátu budú s výnimkou ustanovení článku 19 ods. 2 zdanené len v tomto štáte. Článok 19 Verejné funkcie 1. a) Odmeny iné ako dôchodky vyplácané jedným zmluvným štátom alebo miestnym orgánom tohto štátu fyzickej osobe za služby preukázané tomuto štátu alebo miestnemu orgánu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte. b) Takéto odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak sa služby preukazujú v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je rezidentom tohto štátu, i) je štátnym občanom tohto štátu alebo ii) sa nestala rezidentom v tomto štáte len z dôvodov poskytovania týchto služieb. 2. a) Akékoľvek dôchodky vyplácané buď priamo, alebo z fondov, ktoré zriadil niektorý zmluvný štát alebo jeho miestny orgán fyzickej osobe za služby preukázané tomuto štátu alebo miestnemu orgánu, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte. b) Takéto dôchodky však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak fyzická osoba je rezidentom a štátnym občanom tohto štátu. 3. Ustanovenia článkov 15, 16 a 18 sa použijú na odmeny a dôchodky za služby preukázané v súvislosti s priemyselnou alebo obchodnou činnosťou vykonávanou niektorým zmluvným štátom alebo miestnym orgánom tohto štátu. Článok 20 Profesori, učitelia, študenti a žiaci stredných odborných učilíšť 1. Platby, ktoré poberá profesor alebo učiteľ, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svojím príchodom do jedného zmluvného štátu rezidentom v druhom zmluvnom štáte a ktorý sa zdržiava v skôr uvedenom štáte počas obdobia nepresahujúceho dva roky na účely štúdia alebo výskumu alebo výučby na univerzite, vo vysokoškolskej inštitúcii, v škole alebo v inej podobnej vzdelávacej inštitúcii, nebudú zdanené v skôr uvedenom štáte za predpokladu, že takéto platby sa mu vyplácajú zo zdrojov mimo tohto štátu. 2. Fyzická osoba, ktorá je alebo bola bezprostredne pred svojou návštevou jedného zmluvného štátu rezidentom druhého zmluvného štátu a ktorá sa dočasne zdržiava v skôr uvedenom štáte výlučne ako študent na univerzite, vo vysokoškolskej inštitúcii, v škole alebo v inej podobnej vzdelávacej inštitúcii alebo ako žiak stredného odborného učilišťa, bude od dátumu svojho prvého príchodu do tohto štátu v súvislosti s touto návštevou oslobodená od zdanenia v tomto štáte a) zo všetkých platieb, ktoré dostáva na úhradu nákladov na živobytie, štúdium alebo výcvik za predpokladu, že takéto platby sú jej vyplácané zo zdrojov mimo tohto štátu, a b) počas obdobia nepresahujúceho päť rokov zo všetkých platieb nepresahujúcich USD v kalendárnom roku, ktoré poberá zo zamestnania vykonávaného v tomto štáte na doplnenie zdrojov, ktoré má na tieto účely. Článok 21 Iné príjmy 1. Príjmy osoby, ktorá je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, nech majú zdroj kdekoľvek, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy, zdania sa iba v tomto štáte. 2. Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na iné príjmy ako na príjmy z nehnuteľného majetku, ktorý je definovaný v článku 6 ods. 2, ak príjemca takýchto príjmov, ktorý je rezidentom v jednom zmluvnom štáte, vykonáva priemyselnú alebo obchodnú činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne tam umiestnenej, alebo vykonáva v tomto druhom štáte nezávislé povolanie zo stálej základne tam umiestnenej, a ak právo alebo majetok, za ktoré sa príjmy platia, sú skutočne spojené s touto stálou prevádzkarňou alebo stálou základňou. V takom prípade sa použijú ustanovenia článku 7 alebo 14 podľa toho, o aký prípad ide.

9 Článok 22 Majetok 1. Nehnuteľný majetok uvedený v článku 6, ktorý vlastní rezident jedného zmluvného štátu a ktorý je umiestnený v druhom zmluvnom štáte, môže byť zdanený v tomto druhom štáte. 2. Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, alebo hnuteľný majetok, ktorý patrí k stálej základni, ktorú má rezident jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte na účely vykonávania nezávislého povolania, môže byť zdanený v tomto druhom štáte. 3. Lode, lietadlá a cestné vozidlá, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave, člny vo vnútrozemskej vodnej doprave a hnuteľný majetok slúžiaci prevádzkovaniu týchto lodí, člnov, lietadiel a cestných vozidiel podliehajú zdaneniu len v zmluvnom štáte, v ktorom je miesto skutočného vedenia podniku. 4. Všetky ostatné časti majetku rezidenta zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte. Článok 23 Vylúčenie dvojakého zdanenia 1. V prípade rezidenta Slovenska bude dvojaké zdanenie vylúčené takto: Slovensko môže pri ukladaní daní svojim rezidentom zahrnúť do základu, z ktorého sa takéto dane ukladajú, príjmy, ktoré môžu byť podľa ustanovení tejto zmluvy rovnako zdanené v Chorvátsku, povolí však znížiť sumu dane vypočítanú z takéhoto základu o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej v Chorvátsku. Suma, o ktorú sa daň zníži, však nepresiahne tú časť slovenskej dane vypočítanej pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá na príjmy, ktoré môžu byť podľa ustanovení tejto zmluvy zdanené v Chorvátsku. 2. V prípade rezidenta Chorvátska bude dvojaké zdanenie vylúčené takto: ak rezident Chorvátska poberá príjem alebo vlastní majetok, ktorý v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy môže byť zdanený na Slovensku, Chorvátsko povolí a) znížiť daň z príjmu tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmu zaplatenej na Slovensku, b) znížiť daň z majetku tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej na Slovensku. Suma, o ktorú sa daň zníži v oboch prípadoch, však nepresiahne tú časť dane z príjmu alebo dane z majetku vypočítanej pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá na príjem alebo majetok, ktoré môžu byť zdanené na Slovensku podľa toho, o aký prípad ide. 3. Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením zmluvy príjem, ktorý poberá, alebo majetok, ktorý vlastní rezident jedného zmluvného štátu, je oslobodený od dane v tomto štáte, tento štát napriek tomu pri vypočítaní sumy dane na zvyšný príjem alebo majetok tohto rezidenta môže vziať do úvahy oslobodený príjem alebo majetok. Článok 24 Zásada rovnakého zaobchádzania 1. Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nebudú podliehať v druhom zmluvnom štáte žiadnemu zdaneniu alebo povinnostiam s ním spojenými, ktoré sú iné alebo ťaživejšie ako zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým podliehajú alebo môžu podliehať štátni príslušníci tohto druhého štátu nachádzajúci sa v rovnakej situácii. Toto ustanovenie sa bez ohľadu na ustanovenia článku 1 uplatní rovnako na osoby, ktoré nie sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov. 2. Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, nebude v tomto druhom štáte nepriaznivejšie ako zdanenie podnikov tohto druhého štátu vykonávajúcich rovnaké činnosti. 3. Toto ustanovenie sa nebude vykladať ako záväzok jedného zmluvného štátu, že rezidentom druhého zmluvného štátu prizná osobné úľavy, zľavy a zníženie dane z dôvodu osobného postavenia alebo rodinných záväzkov, ktoré priznáva svojim vlastným rezidentom. 4. Ak sa nebudú aplikovať ustanovenia článku 9 ods. 1, článku 11 ods. 6 alebo článku 12 ods. 6, budú úroky, licenčné poplatky a iné výdavky platené podnikom jedného zmluvného štátu rezidentovi v druhom zmluvnom štáte odpočítateľné na účely stanovenia zdaniteľných ziskov tohto podniku za rovnakých podmienok, ako keby boli platené rezidentovi v skôr uvedenom štáte. Podobne akékoľvek dlhy podniku jedného zmluvného štátu voči rezidentovi druhého zmluvného štátu budú na účely stanovenia zdaniteľného majetku takéhoto podniku odpočítateľné za rovnakých podmienok ako dlhy voči rezidentovi v skôr uvedenom štáte. 5. Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo

10 vlastní alebo kontroluje rezident alebo rezidenti v druhom zmluvnom štáte, nebudú podliehať v skôr uvedenom zmluvnom štáte žiadnemu zdaneniu ani povinnostiam s ním spojenými, ktoré sú iné alebo ťaživejšie ako zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým podliehajú alebo môžu podliehať iné podobné podniky skôr uvedeného štátu. Článok 25 Riešenie prípadov dohodou 1. Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo povedú u nej k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, môže nezávisle od opravných prostriedkov, ktoré poskytuje vnútroštátne právo týchto štátov, predložiť svoj prípad príslušnému úradu zmluvného štátu, ktorého je rezidentom, alebo ak sa na prípad vzťahuje článok 24 ods. 1, úradu zmluvného štátu, ktorého je štátnym občanom. Prípad sa musí predložiť do troch rokov od prvého oznámenia opatrenia smerujúceho k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 2. Ak bude príslušný úrad považovať námietku za oprávnenú a ak nebude sám schopný nájsť uspokojivé riešenie, bude sa snažiť, aby prípad vyriešil po vzájomnej dohode s príslušným úradom druhého zmluvného štátu tak, aby sa vylúčilo zdanenie, ktoré nie je v súlade s touto zmluvou. Dosiahnutá dohoda sa vykoná bez ohľadu na lehoty podľa vnútroštátnych zákonov zmluvných štátov. 3. Príslušné úrady zmluvných štátov sa vynasnažia vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ťažkosti alebo pochybnosti, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo aplikácii tejto zmluvy. Môžu vzájomne konzultovať, aby sa zamedzilo dvojakému zdaneniu v prípadoch, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené. 4. Príslušné úrady zmluvných štátov môžu priamo komunikovať, aby sa dosiahla dohoda podľa predchádzajúcich odsekov. Ak sa ústna výmena názorov javí na dosiahnutie dohody účelnou, môže sa takáto výmena názorov uskutočniť prostredníctvom komisie zloženej zo zástupcov príslušných úradov zmluvných štátov. Článok 26 Výmena informácií 1. Príslušné úrady zmluvných štátov si budú vymieňať informácie potrebné na aplikáciu ustanovení tejto zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných štátov vzťahujúcich sa na dane, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ak zdanenie, ktoré upravujú, nie je v rozpore s touto zmluvou. Výmena informácií nie je obmedzená článkom 1. Všetky informácie, ktoré zmluvný štát dostal, budú sa udržiavať v tajnosti rovnakým spôsobom ako informácie prijaté podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto štátu a oznámia sa len osobám alebo úradom (vrátane súdov a správnych orgánov), ktoré sa zaoberajú vymeriavaním alebo vyberaním daní, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, trestným stíhaním vo veci týchto daní alebo rozhodovaním o opravných prostriedkoch. Tieto osoby alebo úrady použijú takéto informácie len na uvedené účely. Tieto informácie môžu oznámiť pri súdnych konaniach alebo v právnych rozhodnutiach. 2. Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v žiadnom prípade vykladať tak, že niektorému zmluvnému štátu ukladajú povinnosť a) vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy alebo správnu prax tohto alebo druhého zmluvného štátu, b) poskytnúť informácie, ktoré by sa nemohli získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom správnom konaní tohto alebo druhého zmluvného štátu, c) poskytnúť informácie, ktoré by odhalili obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné alebo profesijné tajomstvo alebo obchodný postup, alebo informácie, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s verejným poriadkom. Článok 27 Diplomati a konzulárni úradníci Žiadne ustanovenia tejto zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú diplomatom alebo konzulárnym úradníkom podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo na základe ustanovení osobitných dohôd. Článok 28 Nadobudnutie platnosti Táto zmluva nadobudne platnosť odo dňa neskoršieho oznámenia diplomatickou cestou, že boli

11 splnené požadované vnútroštátne právne postupy na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy v každom zmluvnom štáte. Táto zmluva sa bude uplatňovať, ak ide o poberaný príjem a o majetok vo vlastníctve, v zdaňovacom období začínajúcom sa 1. januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom zmluva nadobudne platnosť. Článok 29 Táto zmluva zostane v platnosti na dobu neurčitú, ale každý zo zmluvných štátov môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou 30. júna alebo pred týmto dňom každého kalendárneho roku. V takom prípade sa zmluva prestane uplatňovať, ak ide o poberaný príjem a o majetok vo vlastníctve, v zdaňovacom období začínajúcom sa 1. januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola daná výpoveď. Dané v Záhrebe 16. februára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a chorvátskeho textu bude rozhodujúci anglický text. Za Slovenskú republiku: Vladimír Mečiar v. r. Za Chorvátsku republiku: Zlatko Mateša v. r.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1979 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1979 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1979 Vyhlásené: 28.04.1979 Časová verzia predpisu účinná od: 28.04.1979 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 46 V Y H L Á Š K A ministra zahraničných

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 04.04.1980 Časová verzia predpisu účinná od: 04.04.1980 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 35 V Y H L Á Š K A ministra zahraničných

Podrobnejšie

Strana 2634 Zbierka zákonov č. 269/2002 Čiastka OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí S

Strana 2634 Zbierka zákonov č. 269/2002 Čiastka OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí S Strana 2634 Zbierka zákonov č. 269/2002 Čiastka 118 269 OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: 19.05.2000 Časová verzia predpisu účinná od: 19.05.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 157 O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných

Podrobnejšie

MNOHOSTRANNÝ DOHOVOR NA ZAVEDENIE OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE NARÚŠANIA ZÁKLADOV DANE A PRESUNOV ZISKU SÚVISIACICH S DAŇOVÝMI ZMLUVAMI

MNOHOSTRANNÝ DOHOVOR NA ZAVEDENIE OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE NARÚŠANIA ZÁKLADOV DANE A PRESUNOV ZISKU SÚVISIACICH S DAŇOVÝMI ZMLUVAMI MNOHOSTRANNÝ DOHOVOR NA ZAVEDENIE OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE NARÚŠANIA ZÁKLADOV DANE A PRESUNOV ZISKU SÚVISIACICH S DAŇOVÝMI ZMLUVAMI Zmluvné strany tohto dohovoru, uvedomujúc si, že vlády strácajú značný

Podrobnejšie

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia 1993-2003 Z dividend za účtovné obdobia 1993 až 2003 sa neplatia zdravotné odvody Daň z dividend : Dividendy plynúce od spoločnosti

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: 13.04.2000 Časová verzia predpisu účinná od: 13.04.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 123 O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných

Podrobnejšie

ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A JAPONSKOM O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ

ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A JAPONSKOM O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A JAPONSKOM O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ Slovenská republika a Japonsko so želaním upraviť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia dohodli sa takto: Prvá časť Všeobecné

Podrobnejšie

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Podrobnejšie

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Preddavky na daň PO

Preddavky na daň PO Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia ustanovenia 54a ods.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: 14.10.1995 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1999 do: 03.10.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 212 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1995 Vyhlásené: 14.10.1995 Časová verzia predpisu účinná od: 12.07.2007 do: 31.03.2008 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 212 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

TA

TA 21.4.2017 A8-0134/ 001-042 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-042 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Olle Ludvigsson Hybridné nesúlady s tretími krajinami A8-0134/2017 (COM(2016)0687 C8-0464/2016

Podrobnejšie

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ( (Návrh 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (1 Tento zákon upravuje 1 Predmet úpravy a daň z príjmov

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn DRSR k určeniu miesta dodania služieb a k registrácii zdaniteľných osôb podľa 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 zo

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová

Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Vnútorný predpis o cestovných náhradách. Názov a sídlo organizácie : Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu : 3 Vypracovala : Ivana Cintulová Schválil : Pavol Kuba Dátum vyhotovenia vnútorného

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

FINANČNÉRIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉRIADITEĽSTVO  SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Príjmy z podnikania, z inej

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka Úplné znenia 2016 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony.eu Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o miestnych daniach Zákon o dani z motorových vozidiel Daňový poriadok Ukázka

Podrobnejšie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov... 1 2. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku...

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14 811 08 Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava, 29. október

Podrobnejšie

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady …

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc

Microsoft Word - vzn_3_2010.doc OBEC KAMENEC POD VTÁČ NIKOM Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2010 o miestnych daniach ČASŤ 1 Čl. 1 Predmet úpravy Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1 / 2019 Č. spisu:.../2018 1 Obec Horný Pial

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁJME BYTU

ZMLUVA  O NÁJME  BYTU ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU uzatvorená podľa 685 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 189/1992 Zb.o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predp

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predp Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia 54 ods. 4 zákona č. 222/2004

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 28. 4. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2019 do: 30. 9.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 222 ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motorového vozidla Informácia sa týka určenia daňovníka a

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

CONTRACT No __________

CONTRACT No __________ SIEDMY RÁMCOVÝ PROGRAM DOHODA O GRANTE č. PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV NÁZOV PROJEKTU [SKRATKA] (uveďte SCHÉMU FINANCOVANIA/AKCIU) Európske spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo ), zastúpené Komisiou Európskych

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/23118/2011-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0339 (CNS) 13733/16 FISC 173 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 26. ok

Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0339 (CNS) 13733/16 FISC 173 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 26. ok Rada Európskej únie V Bruseli 26. októbra 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0339 (CNS) 13733/16 FISC 173 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 26. októbra 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 687 final

Podrobnejšie

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018 Účinnosť od: 01.01.2019

Podrobnejšie

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave Predmet konzultácie Predmetom verejnej konzultácie je

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Najom_zmluva_ASO-VENDING_

Najom_zmluva_ASO-VENDING_ Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociá

MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociá MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 26.07.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 26.07.2006 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 468 O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) pracovný dokument Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov Najprv je potrebné overiť, či sú splnené všeobecné podmienky

Podrobnejšie

vzn_2011_2

vzn_2011_2 Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe ustanovenia 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom

Podrobnejšie

OS VZN č účinné od

OS  VZN č účinné od Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolárovice č. 1/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Obecné zastupiteľstvo Kolárovice na základe ustanovenia

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Bretejovce v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods.2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2, 3, 4 a 6, 20

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob

V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku podľa 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.11.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.1990 do: 31.12.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 173 Z Á K O N z 8. novembra

Podrobnejšie

DPPOv15 v1.17

DPPOv15 v1.17 DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Obchodné právo prednášky k predmetu Právo 2/7 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Obchodno - záväzkové vzťahy Obsah právnej úpravy : účastníci obchodno

Podrobnejšie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Microsoft Word - vzn0407.DOC

Microsoft Word - vzn0407.DOC doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 1- doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Liptovský Mikuláš na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Táto brožúra vychádza z daňových zákonov platných a účinných k 1. januáru 2019. Je to všeobecný sprievodca slovenskou daňovou legislatívou

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

Správa PDI 2015

Správa PDI 2015 Materiál č. 51/16 Mestská rada: 21.6.2016 Mestské zastupiteľstvo: 27.6.2016 Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konateľ Vypracoval:

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU Reg. zn:... Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Prechodný pobyt (súčasný pobyt): Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: Zamestnávateľ:

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2019 Obecné zastupiteľstvo PICHNE podľa 6

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 21.12.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1991 do: 31.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 533 V Y H L Á Š K A Federálneho

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok Verlag Dashöfer Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková novela zákona o dani z príjmov zmeny od 1.7.2013 Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok OBSAH Úvod Zjednotenie spôsobu zdaňovania

Podrobnejšie