Mailing_BMB_09_2013_de_novela_DPH

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mailing_BMB_09_2013_de_novela_DPH"

Prepis

1 STRANA 1/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 1/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Maßnahmen gegen MWSt-Betrug PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o najdôležitejších zmenách vyplývajúcich z návrhu novely zákona o. Uvádzame stručný prehľad navrhovaných zmien so zameraním na najpodstatnejší nástroj v boji proti podvodom kontrolný výkaz. Dňa 3. septembra 2013 bol parlamentom posunutý do druhého čítania návrh novely zákona o. Pripravovaná novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014 a nadväzuje na prijatý Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až Parlamentom schválené znenie však ešte nie je konečné, o vývoji Vás budeme naďalej informovať. OPATRENIA PROTI PODVODOM KONTROLNÝ VÝKAZ Návrhom novely zákona o sa zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať podrobné údaje o dodávkach tovarov a služieb v novom type výkazu. Kontrolný výkaz sa bude podávať spolu s daňovým priznaním v elektronickej forme. Z tohto dôvodu sa očakáva potreba prispôsobenia účtovných softvérov a zabezpečenie krokov nevyhnutných na elektronickú komunikáciu so správcom dane. Vzor kontrolného výkazu ustanoví Ministerstvo financií SR prostredníctvom opatrenia. Návrh tlačiva kontrolného výkazu je v prílohe tohto Mailing BMB Leitner. ENTWURF DER NOVELLE ZUM MWSTG In dieser Ausgabe des Mailing BMB Leitner möchten wir Sie über die wichtigsten, aus dem Entwurf der Novelle zum MWStG resultierenden Änderungen informieren. Sie finden hier eine kurze Übersicht über die vorgeschlagenen Änderungen mit Fokus auf die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen MWSt-Betrug. Am 3. September 2013 übermittelte das Parlament den Entwurf zum MWStG zur zweiten Lesung. Das Inkrafttreten der Novelle ist zum 1. Januar 2014 vorgesehen. Die Novelle knüpft an den bereits verabschiedeten Aktionsplan gegen Steuerbetrug für die Jahre 2012 bis 2016 an. Die vom Parlament verabschiedete Fassung ist jedoch noch nicht endgültig. Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie informieren. MASSNAHMEN GEGEN MWST- BETRUG DIE KONTROLLMELDUNG Der Entwurf der Novelle zum MWStG führt die Pflicht der für die MWSt erfassten Subjekte ein, detaillierte Angaben über Warenlieferung und Leistungserbringung in einer neuen Meldung vorzulegen. Die Kontrollmeldung ist zusammen mit der Steuererklärung in elektronischer Form einzureichen. Daher steht zu erwarten, dass Buchhaltungssoftware angepasst und Schritte, die für eine elektronische Kommunikation mit der Steuerverwaltung unbedingt notwendig sind, unternommen werden müssen. Die Mustervorlage der Kontrollmeldung wird vom Finanzministerium der SR festgelegt. Der Entwurf des Formulars für die Kontrollmeldung liegt dieser Ausgabe des Mailing BMB Leitner als Anlage bei.

2 STRANA 2/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 2/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Obsah kontrolného výkazu Do kontrolného výkazu budú platitelia povinní uvádzať údaje na základe vyhotovených a prijatých faktúr alebo z iných dokladov (napr. zmluvy) o transakciách, u ktorých majú povinnosť platiť daň v SR, ako aj transakciách, u ktorých si uplatňujú odpočet dane. V prípade zjednodušených faktúr vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou sa budú do kontrolného výkazu uvádzať iba kumulované údaje. Osobitne bude dodávateľ uvádzať údaje k dodaniam, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je ani povinný vystaviť faktúru (napr. diaľničné známky, parkovacie lístky, plnenia voči nezdaniteľnej osobe). Údaje z opravných faktúr sa budú uvádzať v kontrolnom výkaze taktiež osobitne. Plnenia oslobodené od sa nebudú do kontrolného výkazu uvádzať. Z faktúr alebo iných dokladov budú v kontrolnom výkaze uvádzané najmä nasledovné náležitosti: IČ dodávateľa / odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby / dátum prijatia platby Základ dane, suma dane Sadzba dane Výška odpočítanej dane V špeciálnych prípadoch (tuzemský reverse charge u vybraných komodít) aj druh a množstvo tovaru a číselný kód colného sadzobníka Inhalt der Kontrollmeldung Die für die MWSt erfassten Subjekte werden verpflichtet sein, in der Kontrollmeldung Angaben über Transaktionen aus den Ausgangs- sowie Eingangsrechnungen oder aus anderweitigen Unterlagen (z.b. Verträgen) anzuführen, bei denen Sie zur Zahlung der Steuer in der SR verpflichtet sind sowie über Transaktionen, bei denen sie das Recht auf Vorsteuerabzug geltend machen. Bei vereinfachten Rechnungen, die mit einer elektronischen Registrierkasse (ERK) erstellt wurden, werden in der Kontrollmeldung lediglich kumulierte Angaben aufgeführt. Angaben zu Lieferungen, die ein für die MWSt erfasstes Subjekt nicht pflichtgemäß mittels ERK zu erfassen hat und für die es keine Rechnung ausstellen muss (z.b. Autobahnvignetten, Parkscheine, Leistungen an nicht steuerbare Personen), sind künftig gesondert auszuweisen. Die Angaben aus Korrekturrechnungen werden in der Kontrollmeldung ebenfalls gesondert aufgeführt Steuerbefreite Leistungen werden nicht in der Kontrollmeldung angeführt. In der Kontrollmeldung sind vor allem die folgenden, auf Rechnungen oder anderweitigen Unterlagen beruhenden Pflichtangaben anzuführen: MWSt-Nr. des Lieferanten / Abnehmers Ordnungszahl der Rechnung Datum der Warenlieferung/Leistungserbringun g /Datum des Zahlungseingangs Bemessungsgrundlage, Steuerbetrag Steuersatz Vorsteuerabzug in speziellen Fällen (inländisches Reverse-Charge-Verfahren bei bestimmten Wirtschaftsgütern) auch die Art und Menge der Ware sowie der KN-Code gemäß dem gemeinsamen Zolltarif.

3 STRANA 3/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 3/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Sankcie Ak platiteľ: nedoručí daňovému úradu, doručí ho oneskorene, uvedie neúplné alebo nesprávne údaje, neodstráni nedostatky v podanom výkaze, hrozí mu pokuta až do výšky 10 tis. EUR. Ak platiteľ opakovane poruší svoje povinnosti v súvislosti s podávaním kontrolného výkazu, hrozí mu pokuta do výšky až 100 tis. EUR. Naviac, ak platiteľ opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať, daňový úrad môže takémuto platiteľovi zrušiť registráciu. Novela okrem iného tiež navrhuje, aby platiteľovi nebol vrátený nadmerný odpočet, ak nepodá a taktiež prerušenie lehoty na vrátenie, ak daňový úrad vyzve platiteľa na odstránenie nedostatkov v dodatočnom kontrolnom výkaze. Upozorňujeme, že platiteľ bude povinný odstrániť nedostatky podaného kontrolného výkazu do piatich pracovných dní od doručenia výzvy daňového úradu. INÉ NAVRHOVANÉ ZMENY V OBLASTI Zmena lehoty na podávanie súhrnného výkazu V súvislosti so zavedením kontrolného výkazu sa navrhuje posunúť lehotu na podávanie súhrnného výkazu na 25. deň po skončení relevantného obdobia. Sanktionen Falls ein für die MWSt erfasstes Subjekt: dem Finanzamt die Kontrollmeldung nicht zustellt, verspätet zustellt, unvollständige oder falsche Angaben anführt, die in der eingereichten Kontrollmeldung aufgetretenen Mängel nicht beseitigt, droht ihm ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10 Tsd. EUR. Falls ein für die MWSt erfasstes Subjekt seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Abgabe der Kontrollmeldung wiederholt nicht nachkommt, droht ihm hierfür ein Bußgeld von bis zu 100 Tsd. EUR. Falls ein für die MWSt erfasstes Subjekt überdies innerhalb eines Kalenderjahres seiner Verpflichtung zur Abgabe der Kontrollmeldung wiederholt nicht nachkommt, kann seine Registrierung vom Finanzamt aufgehoben werden. Die Novelle schlägt überdies vor, einem für die MWSt erfassten Subjekt den Vorsteuerüberschuss nicht zu erstatten, sofern es nicht einreicht, sowie die Erstattungsfrist zu unterbrechen, falls das für die MWSt erfasste Subjekt vom Finanzamt zur Beseitigung der Mängel in der nachträglichen Kontrollmeldung aufgefordert wird. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Frist für die Beseitigung der Mängel fünf Werktage ab Zustellung der Aufforderung des Finanzamts sein wird. WEITERE VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN IM BEREICH MWST Änderung der Abgabefrist für die Zusammenfassende Meldung Im Zusammenhang mit der Einführung der Kontrollmeldung wurde der Vorschlag eingebracht, die Abgabefrist für die Zusammenfassende Meldung auf den 25. Tag na Ablauf des relevanten Zeitraums zu

4 STRANA 4/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 4/7 SEPTEMBER 2013 verschieben. Opatrenia proti podvodom Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti Novelou sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaniach mobilných telefónov a integrovaných obvodov, dodaniach konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín a kovov. Zrušenie úpravy spoločnej registrácie osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení Novelou sa majú vypustiť ustanovenia týkajúce sa spoločnej registrácie osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení. Registrácia v prípade nadobudnutia podniku alebo samostatnej organizačnej zložky Ak subjekt nadobudne podnik alebo samostatnú organizačnú zložku, stane sa platiteľom len za predpokladu, že sa prevádza hmotný a nehmotný majetok. Daňový úrad bude preverovať skutkový stav a predložené doklady. Ak daňový úrad nadobúdateľa nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie, voči ktorému nie je možné podať odvolanie. Nový člen skupiny V prípade pristúpenia nového člena do skupiny bude možné zmenu registrácie vykonať aj v priebehu roka. Zrušenie registrácie skupiny Zástupca skupiny podá žiadosť o zrušenie registrácie v prípade, že skupina prestane spĺňať podmienky pre skupinovú registráciu. Ak tak nespraví, daňový úrad zruší registráciu z úradnej moci. Erweiterter Anwendungsbereich des Reverse-Charge-Verfahrens Die Novelle erweitert den Anwendungsbereich des Reverse-Charge- Verfahrens um Lieferungen von Mobiltelefonen und integrierten Schaltkreisen sowie von konkreten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und Metallen. Aufhebung der gemeinsamen Registrierung von Personen eines Vereins Durch die Novelle werden die Bestimmungen, welche die gemeinsame Registrierung von Personen, die sich zum Zweck ihrer unternehmerischen Tätigkeit in einem Verein zusammengeschlossen haben, aufgehoben. Registrierung im Fall des Erwerbs eines Unternehmens oder Unternehmensteiles Falls ein Subjekt ein Unternehmen oder einen eigenständigen Unternehmensteil erwirbt, so wird es lediglich dann für die MWSt erfasst, wenn materielles und immaterielles Vermögen übertragen wurde. Das Finanzamt wird den tatsächlichen Sachverhalt sowie die vorgelegten Unterlagen überprüfen. Falls das Finanzamt den Erwerber nicht registriert, wird hierüber ein Bescheid erlassen, gegen welchen kein Einspruch zulässig ist. Neues Mitglied in der Gruppe Falls der Gruppe ein neues Mitglied beitritt, kann eine Änderung der Registrierung künftig auch im Laufe des Jahres durchgeführt werden. Aufhebung der Gruppenregistrierung Der Vertreter der Gruppe reicht dann einen Antrag auf Aufhebung der Registrierung ein, wenn die Gruppe nicht länger die Bedingungen für eine gemeinsame Registrierung erfüllt. Falls der Vertreter dies unterlässt, hebt das Finanzamt die Registrierung von Amts wegen auf.

5 STRANA 5/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 5/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje na prípady: ak žiadateľom je právnická osoba, ktorej spoločníkom je právnická osoba s nedoplatkami na EUR a viac, subjekt, ktorý sa stal platiteľom z dôvodu nadobudnutia podniku alebo časti podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku, ak sa zahraničnej osobe zmení registrácia na tuzemskú. Zrušenie povinnosti registrácie pre zahraničné osoby pri dovoze tovaru Zahraničná osoba nebude mať povinnosť registrovať sa pre, ak uskutočnila dovoz tovaru do SR, a zároveň dovezený tovar neplánuje dodať s miestom dodania v SR. Zmena typu registrácie uvedená v osvedčení o registrácii Ak zahraničná osoba prestane spĺňať status zahraničnej osoby, zmena typu registrácie na tuzemskú nie je podmienená dosiahnutím obratu. Daňový úrad v osvedčení vyznačí príslušný paragraf, podľa ktorého bolo osobe pridelené IČ. Oprava základu dane na strane dodávateľa Dodávateľ, ktorý nemal povinnosť vyhotoviť pri oprave základu dane doklad, opravu uvedie do daňového priznania za to zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť vedúca k oprave základu dane. Erweiterung der Pflicht zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Die Pflicht zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wird auf die folgenden Fälle erweitert: auf Antragsteller juristische Personen, zu deren Gesellschaftern eine juristische Person mit einem MWSt-Rückstand von EUR und mehr gehört, auf Subjekte, die aufgrund des Erwerbs eines Unternehmens oder eines eigenständigen Unternehmensteiles für die MWSt erfasst werden, falls es bei einer ausländischen Person zur Änderungen ihrer Registrierung auf eine inländische Person kommt. Aufhebung der Registrierungspflicht für ausländische Personen bei Wareneinfuhr Ausländische Personen werden künftig bei der Wareneinfuhr in die SR nicht mehr zur MWSt-Registrierung verpflichtet sein, sofern sie nicht planen, die eingeführte Ware an einen Bestimmungsort in der SR zu liefern. Änderung der in der Registrierungsbescheinigung angeführten Art der Registrierung Falls eine ausländische Person nicht länger den Status einer ausländischen Person erfüllt, ist die Änderung der Art der Registrierung nicht durch die Erzielung eines bestimmten Umsatzes bedingt. Das Finanzamt kennzeichnet in der Registrierungsbescheinigung den entsprechenden Paragrafen, gemäß welchem der Person die MWSt-Nr. zugeteilt wurde. Berichtigung der Bemessungsgrundlage auf Seiten des Lieferanten Lieferanten, die bei der Berichtigung der Bemessungsgrundlage nicht verpflichtet waren hierüber einen Beleg auszustellen, führen die Berichtigung künftig in der Steuererklärung für denjenigen Zeitraum an, in welchem die zur Berichtigung der Bemessungsgrundlage führenden

6 STRANA 6/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 6/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Oprava odpočítanej dane na strane odberateľa Ak odberateľ nemá k dispozícii doklad o oprave základu dane do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť vedúca k zníženiu základu dane, opravu uvedie do daňového priznania za to zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala. Tieto zmeny bude potrebné zabezpečiť nastavením procesov. Vrátenie zahraničnej osobe z iného členského štátu Zahraničná osoba z iného členského štátu môže podať žiadosť o vrátenie dane aj v anglickom jazyku. To platí aj pre súvisiacu komunikáciu s daňovým úradom. Odpočet dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Platiteľ, ktorý nadobudne tovar z iného členského štátu a z dôvodu oneskoreného doručenia faktúry je povinný podať dodatočné daňové priznanie, má právo na odpočet za zdaňovacie obdobie, za ktoré toto dodatočné daňové priznanie podáva. Zároveň musí mať k dispozícii faktúru ku dňu podania daňového priznania. Úprava odpočítanej dane z investičného majetku Ak právny nástupca, ktorý je platiteľom, nadobudne investičný majetok, pokračuje v úprave odpočítanej dane nastavenej predchodcom. Pri predaji podniku alebo jeho časti, prípadne vklade podniku do obchodnej spoločnosti, je vkladateľ povinný oznámiť nadobúdateľovi Sachverhalte eingetreten sind. Berichtigung der abgezogenen Vorsteuer auf Seiten des Abnehmers Falls der Abnehmer innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag, an dem der zur Minderung der Bemessungsgrundlage führende Sachverhalt eingetreten ist, über keinen Beleg betreffend die Berichtigung der Bemessungsgrundlage verfügt, hat er diese Berichtigung in der Steuererklärung für denjenigen Zeitraum anzugeben, in welchem 30 Tage ab demjenigen Tag verstrichen sind, an dem der Sachverhalt eintrat. Diese Änderungen sind notwendigerweise durch Einstellungen der Prozesse sicherzustellen. Vergütungsverfahren für ausländische Personen aus anderen Mitgliedstaaten Ausländische Personen aus anderen Mitgliedstaaten können den Antrag auf Vorsteuervergütung auch in englischer Sprache stellen. Dies gilt auch für die damit verbundene Kommunikation mit dem Finanzamt. Vorsteuerabzug beim i.g. Erwerb Für die MWSt erfasste Subjekte, die i.g. Erwerbe tätigen und aufgrund der verspäteten Rechnungszustellung verpflichtet sind, eine nachträgliche Steuererklärung einzureichen, haben Anrecht auf Vorsteuerabzug für denjenigen Besteuerungszeitraum, für den sie diese nachträgliche Steuererklärung einreichen. Zugleich muss ihnen die Rechnung zum Tag der Abgabe der Steuererklärung vorliegen. Berichtigung der abgezogenen Vorsteuer beim Anlagevermögen Falls ein Rechtsnachfolger, der für die MWSt erfasst ist, Anlagevermögen erwirbt, geht er bei der Berichtigung der abgezogenen Vorsteuer wie sein Vorgänger vor. Beim Verkauf eines Unternehmens oder Unternehmensteiles ggf. bei der Einbringung eines Unternehmens in eine

7 STRANA 7/7 SEPTEMBER 2013 SEITE 7/7 SEPTEMBER 2013 Opatrenia proti podvodom Elektronische Kommunikation mit údaj o odpočítanej dani a vykonaných úpravách. Ak tak neurobí, platí fikcia, že pri nadobudnutí bola daň odpočítaná v plnej výške. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU O vývoji zavedenia povinnej elektronickej komunikácie sme Vás informovali v predchádzajúcich číslach Mailingu BMB Leitner. Účinnosť elektronickej komunikácie bola niekoľkokrát posunutá, ale v súčasnosti všetko nasvedčuje tomu, že sa elektronická komunikácia spustí od Kapitalgesellschaft ist der Einbringende verpflichtet, dem Erwerber alle Angaben über die abgezogene Vorsteuer sowie über die durchgeführten Berichtigungen mitzuteilen. Falls der Einbringende dies unterlässt, gilt die Annahme, dass die Vorsteuer beim Erwerb in voller Höhe abgezogen wurde. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKTION MIT DER FINANZBEHÖRDE Über die Entwicklung der Einführung einer pflichtgemäßen elektronischen Kommunikation haben wir Sie in unseren vorigen Ausgaben des Mailings BMB Leitner informiert. Das Inkrafttreten der elektronischen Kommunikation wurde mehrfach verschoben, jedoch stehen derzeit alle Anzeichen dafür, dass die elektronische Kommunikation ab dem eingeleitet wird. Autori/Autoren: Barbora Sečová, LL. M Partner Martin Jakubec Tax Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M office@bmbleitner.sk Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMBLeitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMBLeitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fall empfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

8 Anlage MWStNr: SK A. Angaben aus jeder Ausgangsrechnung für Warenlieferung und Leistungserbringung A.1. Angaben aus jeder Ausgangsrechnung für Warenlieferung und Leistungserbringung, zur Erstellung welcher der registrierte Steuerpflichtige gemäß 71 bis 75 Gesetz verpflichtet war und bei welcher die Steuerschuldnerschaft bei ihm liegt (ausgenommen vereinfachte Rechnungen und Rechnungen für steuerbefreite Leistungen/Lieferungen) Abnehmers Rechnung Datum der Warenlieferung/Leistungserbringung oder Datum des Zahlungseingangs Bemessungsgrundlage MWSt Steuersatz A.2. Angaben aus jeder Ausgangsrechnung für Warenlieferung, zur Erstellung welcher der registrierte Steuerpflichtige gemäß 71 bis 75 Gesetz verpflichtet war und bei welcher die Steuerschuldnerschaft beim Empfänger gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) bis i) Gesetz liegt Abnehmers Rechnung Datum der Warenlieferung oder Datum des Zahlungseingangs Bemessungsgrundlage KN-Code gemäß dem Gemeinsamen Zolltarif [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) und g) Art der Ware [Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. h) und i) Menge der Ware [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) bis i) B. Angaben aus jeder Eingangsrechnung für Warenlieferung und Leistungserbringung B.1. Angaben aus jeder Eingangsrechnung, bei welcher die Steuerschuldnerschaft beim Leistungsempfänger gemäß 69 Abs. 2, 3, 6, 7 und 9 bis 12 liegt Lieferanten Rechnung oder nummerische Identifizierung des Beleges Datum der Warenlieferung/Leistungserbringung oder Datum des Zahlungseingangs Bemessungsgrundlage MWSt Steuersatz Vorsteuerabzug KN-Code gemäß dem Gemeinsamen Zolltarif [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) und g) Art der Ware [Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. h) und i) Menge der Ware [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) bis i) B.2. Angaben aus jeder Eingangsrechnung, bei welcher der Empfänger den Vorsteuerabzug im betreffenden Besteuerungszeitraum geltend macht und die vom registrierten Steuerpflichtigen erstellt wurde, bei dem die Steuerschuldnerschaft gemäß 69 Abs. 1 Gesetz liegt Lieferanten Rechnung Datum der Warenlieferung/Leistungserbringung oder Datum des Zahlungseingangs Bemessungsgrundlage MWSt Steuersatz Vorsteuerabzug

9 Anlage C. Angaben aus jeder Rechnung gemäß 71 Abs. 2 Gesetz (im Weiteren nur Korrekturrechnung ) C.1. Angaben aus jeder ausgegangenen Korrekturrechnung Abnehmers Korrekturrechnung ursprünglichen Ausgangsrechnung der Bemessungsgrundlage der MWSt Steuersatz KN-Code gemäß dem Gemeinsamen Zolltarif [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) und g) Art der Ware [Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. h) und i) der Menge der Ware [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) bis i) C.2. Angaben aus jeder eingegangenen Korrekturrechnung Lieferanten Korrekturrechnung ursprünglichen Eingangsrechnung der Bemessungsgrundlage der MWSt Steuersatz Vorsteuerabzug KN-Code gemäß dem Gemeinsamen Zolltarif [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) und g) Art der Ware [Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. h) und i) der Menge der Ware [nur Ware gemäß 69 Abs. 12 Buchst. f) bis i) D. Angaben über Lieferung von Waren/Erbringung von Dienstleistungen, die nicht im Teil A angegeben sind und bei welchen die Steuerschuldnerschaft beim registrierten Steuerpflichtigen liegt D.1. Angaben über durch elektronische Registrierkasse erfasste Umsätze Steuercode der elektronischen Registrierkasse Gesamtbetrag der durch die elektronische Registrierkasse erfassten Umsätze Summe der Umsätze (allgemeiner Satz) MWSt (allgemeiner Satz) Summe der Umsätze (ermäßigter Satz) MWSt (ermäßigter Satz) D.2. Angabe über Lieferung von Waren/Erbringung von Dienstleistungen, die nicht durch elektronische Registrierkasse erfasst werden Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen einschließlich Korrekturen (allgemeiner Satz) Gesamtbetrag der MWSt (allgemeiner Satz) Gesamtbetrag der Bemessungsgrundlagen einschließlich Korrekturen (ermäßigter Satz) Gesamtbetrag der MWSt (ermäßigter Satz)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/23118/2011-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň

Podrobnejšie

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH Podľa zákona o DPH má povinnosť registrovať sa na účely DPH každá zdaniteľná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 03.12.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 03.12.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 439 O Z N Á M E N I E Ministerstva financií

Podrobnejšie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov... 1 2. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku...

Podrobnejšie

224_03 MN_York Typ 06.dft

224_03 MN_York Typ 06.dft 224_03 MN_York Typ 06 YORK 06 1044 422 2066 R T Q S U Y 332 Y 332 362 H Y W G 361 M 362 H X 332 J F V N O K P L A B C D E -1- 1 ø8x35 x32 2 3 4 ø15 ø8 ø5 x50 x22 x24 5 M4x20 x8 x4 x6 ø3,5x15 ø3,5x20 6

Podrobnejšie

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH?

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH? V prípade, ak by ste potrebovali zlúčiť jednotlivé DP DPH, Súhrnný či Kontrolný výkaz DPH jednotlivých členov, tak nás prosím kontaktujte na hotline na t.č. 041/7071021. Skupinovú registráciu upravuje:

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platit

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platit FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 16/2013/MP Vec: Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia a fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa 83 zákonaa č. 222/2004 Z. z. o dani

Podrobnejšie

ABSCHNITT

ABSCHNITT STRANA 1/7 AUGUST 2018 SEITE 1/7 AUGUST 2018 ČO NÁS ČAKÁ V OBLASTI DPH V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o plánovaných zmenách v oblasti DPH na úrovni Európskej únie. Keďže

Podrobnejšie

Online knižnica DPH ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ pre čitateľov ZADARMO NOVEMBER DECEMBER SPRAVODAJ ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ 1 Vážený zákazník

Online knižnica DPH ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ pre čitateľov  ZADARMO NOVEMBER DECEMBER SPRAVODAJ ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ 1 Vážený zákazník Online knižnica DPH ZADARMO NOVEMBER DECEMBER2014 10-11 SPRAVODAJ ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ 1 Vážený zákazník / Vážená zákazníčka, pár mesiacov sme pravidelne prichádzali so spravodajmi v podobe, akú práve

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 22.10.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 268 Z Á K O N z 1. októbra 2015, ktorým

Podrobnejšie

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Programové zmeny v PS ODBYT ver. 1.230 1. Zápis dokladov 1.1. Výdaj externý 1.2. Zápis VS v hlavičke faktúry 1.3. Prenos daňovej povinnosti Novelou zákona s účinnosťou od 1.1.2018

Podrobnejšie

N O [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovk

N O [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovk N O 20450 [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovky pripraví pre Vašich hostí praktickú posteľ. Poťah:

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint 2017 TAXparency Report Kto platí štát Wer finanziert den Staat Renáta Bláhová, FCCA, LL.M. Údaje / Angaben Zo štátneho rozpočtu SR za rok 2017 predstavovali daňové príjmy / Das Steueraufkommen im Rahmen

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0 INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, 2016 3.-4.9.2016 Naskladnenie koní: 2.9.2016 (piatok) od 8,00 hod. 19,00 hod. Ustajnenie koní: Jazdiareň Národného žrebčína,

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

N á v r h ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Národná rada Slovens

N á v r h ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Národná rada Slovens N á v r h ZÁKON z... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 10.12.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2005 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 651 Z Á K O N z 26. októbra 2004, ktorým

Podrobnejšie

Ako vystaviť faktúru za službu pre občana (nezdaniteľnú osobu) s bydliskom v ČR, keď miestom dodania služby je ČR (tzv. Mini One Stop Shop)?

Ako vystaviť faktúru za službu pre občana (nezdaniteľnú osobu) s bydliskom v ČR, keď miestom dodania služby je ČR (tzv. Mini One Stop Shop)? Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike, faktúru za elektronickú službu ( 68 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.). Miestom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 21.03.1994 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 55 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energetická efektívnosť a automatizácia v priemysle Slovensko nemecká konferencia a kooperačné rozhovory Förderung der Energieeffizienz in der Industrie, ÚVOD SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 28. 4. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2019 do: 30. 9.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 222 ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Kontrola koeficientovanej DPH Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH ( 49) nastať tieto tri možnosti: nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb plnenia oslobodené od dane účtujeme

Podrobnejšie

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Kaufvertrag abgeschlossen gemäß 409 und folg. des Handelsgesetzbuches Kúpna zml

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Kaufvertrag abgeschlossen gemäß 409 und folg. des Handelsgesetzbuches Kúpna zml Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Kaufvertrag abgeschlossen gemäß 409 und folg. des Handelsgesetzbuches Kúpna zmluva č.: Kaufvertrag Nr.: medzi Zmluvné strany: zwischen

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

ABSCHNITT

ABSCHNITT /5 September 2018 náklady, výpočet úľavy na k investičnej i NOVÉ PRAVIDLÁ PRE INVESTIČNÚ POMOC 2018 Od júla 2018 platia v SR nové pravidlá pre investičnú na základe nových právnych predpisov, predovšetkým:

Podrobnejšie

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP

2015_07_17_zmena_doplnenie_zakona_ERP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: 30.12.1993 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2000 do: 31.07.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 310 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

Das HolzSchaBe Projekt. N Aktivität Projekt Vývoj technológie zhotovenia a aplikácie drevoštiepko-penobetónovej zmesi pre monolitické níz

Das HolzSchaBe Projekt. N Aktivität Projekt Vývoj technológie zhotovenia a aplikácie drevoštiepko-penobetónovej zmesi pre monolitické níz Projekt Vývoj technológie zhotovenia a aplikácie drevoštiepko-penobetónovej zmesi pre monolitické nízkoenergetické stavby HolzSchaBe v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko Rakúsko 2007-2013

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 29.12.2010 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 535 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

OBAL01-ZZ.vp

OBAL01-ZZ.vp SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1993 Vyhlásené: 30.12.1993 Časová verzia predpisu účinná od: 01.08.2000 do: 31.12.2002 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 310 Z Á K O N NÁRODNEJ

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT OBSAH POZNÁMKY Oblúk 90 s predĺženými stranami, nerez... 4 T-kus, nerez... 5 Odbočka 30, nerez... 5 Nerezové rúry kruhové... 5 Rohový

Podrobnejšie

(Návrh) 609 ZÁKON z 28. novembra 2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej d

(Návrh) 609 ZÁKON z 28. novembra 2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej d (Návrh) 609 ZÁKON z 28. novembra 2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

M Overený preklad z nemeckého do slovenského jazyka Beglaubigte Übersetzung aus dem Slowakischen ins Deutsche Súdna prekladateľka/gerichtlich beeidete

M Overený preklad z nemeckého do slovenského jazyka Beglaubigte Übersetzung aus dem Slowakischen ins Deutsche Súdna prekladateľka/gerichtlich beeidete M Overený preklad z nemeckého do slovenského jazyka Beglaubigte Übersetzung aus dem Slowakischen ins Deutsche Súdna prekladateľka/gerichtlich beeidete Übersetzerin: Mgr. Drahoslava Kovárová Zadávateľ/Auftraggeber:

Podrobnejšie

ABSCHNITT

ABSCHNITT /5 December 2018 Daň z NAJVÝZNAMNEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2018 Z POHĽADU PRIAMYCH DANÍ V tomto vydaní Mailingu BMB Partners by sme Vám chceli ponúknuť prehľad najvýznamnejších legislatívnych z so

Podrobnejšie

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

Podrobnejšie

DPH aktuálne Ročník: XII 14. marec 2016 BRATISLAVA OBSAH TÉMA Náležitosti faktúry v roku Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od

DPH aktuálne Ročník: XII 14. marec 2016 BRATISLAVA OBSAH TÉMA Náležitosti faktúry v roku Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od DPH aktuálne 5 2016 Ročník: XII 14. marec 2016 BRATISLAVA OBSAH TÉMA Náležitosti faktúry v roku 2016 2 Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od 1. 1. 2016 3 OTÁZKY A ODPOVEDE Zatriedenie stavebných

Podrobnejšie

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1111715 ( ďalej len Zmluva" ) uzavretá v zmysle 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

(MP k fakturácii _3_)

(MP k fakturácii _3_) Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov S účinnosťou od 1. januára 2013 Slovenská republika preberá do zákona č. 222/2004 Z. z.

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

Manuál k napísaniu zamestnaneckého projektu (intra

Manuál k napísaniu zamestnaneckého projektu   (intra Manuál k napísaniu zamestnaneckého http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-zamestnancov/ http://www/index.php?id=139 (intranet) Kto môže žiadať o podporu? MŠ, ZŠ, SŠ, občianske združenia

Podrobnejšie

Allgemeine Verbraucherfragen | Vertragsrecht (AGB)

Allgemeine Verbraucherfragen | Vertragsrecht (AGB) Rozsudok Krajinského súdu Berlín z 8. februára 2011 (15 O 268/10) Poskytovatelia internetových služieb musia na svojich webových stránkach jasne a jednoznačne uvádzať ceny poskytovaných služieb. To platí

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk

REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa Spoločnosť HomePro Správcovsk REKLAMAČNÝ PORIADOK HomePro Správcovská,s.r.o., Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava, správcovská spoločnosť zo dňa 01.03.2017 Spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 931 03 Bratislava,

Podrobnejšie

LOM a sluižby 2014

LOM a sluižby 2014 SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia ustanovenia 54a ods.

Podrobnejšie

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak

MÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn DRSR k určeniu miesta dodania služieb a k registrácii zdaniteľných osôb podľa 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 zo

Podrobnejšie

PhDr

PhDr PhDr. ALENA HOFMANOVÁ NEMECKÁ GRAMATIKA KOMPLETNÝ PREHĽAD GRAMATIKY NEMECKÉHO JAZYKA 292 strán skvelého vysvetlenia a precvičenia všetko v systéme, logicky, polopate v 97 kapitolách množstvo farebných

Podrobnejšie

EN :2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 SikaFume HR/TU č JEDINEČNÝ ID

EN :2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 SikaFume HR/TU č JEDINEČNÝ ID EN 13263-1:2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: EN 13263-1:2005+A1:2009

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 21.04.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.2006 do: 30.06.2006 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 223 Z Á K O N z 15. marca

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 21.03.1994 Časová verzia predpisu účinná od: 30.03.1995 do: 31.12.1996 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 55 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi

Príloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 27.07.1994 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N NÁRODNEJ RADY

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci PORIADOK O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 01.09.2019 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ... 3 3. PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTI... 4 4. EVIDENCIA SŤAŽNOSTI...

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Slovensko-Žilina: Autobusy verejnej dopravy

Slovensko-Žilina: Autobusy verejnej dopravy 1 / 5 Toto oznámenie na webovej stránke : udl?uri=:notice:327005-2019:text:sk:html -Žilina: Autobusy verejnej dopravy 2019/S 133-327005 Oznámenie o úprave Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Podrobnejšie

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predp

Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predp Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia 54 ods. 4 zákona č. 222/2004

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Vzor VZN

Vzor VZN Obec Borčany VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Borčany Schválené VZN dňa 11.12.2015. Vyvesené dňa: 15.12.2015 Zvesené dňa: 31.12.2015 1 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

untitled

untitled ST 180 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ

Podrobnejšie

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Čísl

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Čísl (http://www.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo transakcie: THOR-B9JDTL-1148 Údaje o regulovanom subjekte:: Obchodné meno:* Sídlo

Podrobnejšie

Slovenčina... 2 Deutsch V 1.42

Slovenčina... 2 Deutsch V 1.42 Slovenčina... 2 Deutsch... 28 V 1.42 Obsah 1. Informácie k ochranným známkam... 4 2. Používanie v súlade s určením... 5 3. Obsah balenia... 6 4. Obslužné prvky... 7 5. Technické údaje... 8 5.1 Prístroj

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo (http://www.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo transakcie: THOR-B94FTL-124632 Údaje o regulovanom subjekte:: Obchodné meno:* KORD

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informat ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 21. 11. 2009 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 466 Z Á K O N z 22. októbra 2009 o

Podrobnejšie

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ KLIENTOV Vlastník: Klasifikácia: Číslo: Názov: Účinnosť: Pôsobnosť: Schválil: R Collectors s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava IČO: 50 094 297 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) pracovný dokument Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov Najprv je potrebné overiť, či sú splnené všeobecné podmienky

Podrobnejšie

DR Majetkové priznanie v2.4 (14

DR Majetkové priznanie v2.4 (14 MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"

Výzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133

Podrobnejšie

ODBOR:právny

ODBOR:právny VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom

Podrobnejšie

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie

609_2007_SpotrebnaDan

609_2007_SpotrebnaDan ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA 609/2007 Z. z. z 28. novembra 2007 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení č. 283/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 493/2009 Z. z., 485/2010 Z. z. Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Preddavky na daň PO

Preddavky na daň PO Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie