Znalec:

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Znalec:"

Prepis

1 Objednávateľ :. Špitálska Bratislava Slovensko IČO: Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 008/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 25 / 2014 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu s.č.1226 s príslušenstvom a pozemkami, evidovaných na LV č. 1684, v k. ú. Topoľčany, obec Topoľčany, okres Topoľčany, za účelom výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby. Počet strán ( z toho príloh ): 32 (6 ) Počet vypracovaných vyhotovení: 3 x objednávateľ 1 x archív znalca

2 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu rodinného domu č.s.1226 s príslušenstvom a pozemkami - parc. KN č.414, 415 a 416 evidovaných na LV č.1684 v k. ú. Topoľčany, obec Topoľčany, okres Topoľčany. 2. Dátum vyžiadania posudku: Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu): Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: Podklady na vypracovanie posudku: 5.1 Dodané zadávateľom: Objednávka na vypracovanie ZP zo dňa Údaje o stavebnom pozemku, evidované v Štátnom archíve Nitra pobočka Topoľčany Čiastočná pôvodná dokumentácia rodinného domu z roku Získané znalcom : Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č k. ú. Topoľčany, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kópia z katastrálnej mapy, vektorová mapa, k. ú. Topoľčany, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Miestna obhliadka spojená miestnym šetrením za účasti objednávateľa dňa Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľností vykonané dňa Fotodokumentácia vyhotovená dňa Použitý právny predpis: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 605/2008 Z. z. z 23. decembra 2008, ktorou sa mení vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty. 7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 500/2005 Z. z. z 26. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33/2009 Z. z. z 9. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. STN Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 3 Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CU 4. štvrťrok 2013 spracované pomocou indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb Index 2,227 Údaj je použitý z internetovej stránky USI Žilina. 8. Osobitné požiadavky zadávateľa: Neboli vznesené 9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť: Za účelom výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.

4 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 4 II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metódy: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu, nakoľko sa jedná o rozostavanú stavbu, v pokročilom štádiu rozostavanosti. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu porovnateľných nehnuteľností, i keď táto metóda poskytuje najspoľahlivejšie a najobjektívnejšie výsledky. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN ). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 4. štvrťrok b.) Vlastnícke a evidenčné údaje : podľa listu vlastníctva č k.ú. Topoľčany, obec Topoľčany, okres Topoľčany A. Majetková podstata: Parcely registra "C" parc. KN č.414 zastavané plochy a nádvoria o výmere 496 m parc. KN č.415 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m parc. KN č.416 záhrady o výmere 438 m2 4 1 Legenda: Kód spôsobu využívania pozemku 4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 18 - Pozemok, na ktorom je dvor Kód umiestnenia pozemku 1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Stavby súp. č na parc. č rodinný dom Legenda: Kód druhu stavby (budovy) 10 - Rodinný dom Kód umiestnenia stavby 1- Stavby postavené na zemskom povrchu B. Vlastník: 6 ZIPE s.r.o., Čsl. armády 1285/14, Topoľčany, PSČ , SR Spoluvlastnícky podiel 1/1 Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 1411/ /12; Poznámka Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva reg. č. ZZ1 k ÚZ 053/3001/11SU - V 948/11, dražbou Zák. č. 527/2002 Z. z. na nehnuteľnosti: pozemok parc. C č. 414, 415, 416 a stavbu rod. dom s. č na parc. č. 414, záložný veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s. IČO: , Štúrova 5, Bratislava - splnomocnenec: Auctioneer s.r.o., IČO: , Špitálska 61, Bratislava - P 228/14-511/14;

5 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 5 C. Ťarchy: Por.č.:6 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. ZZ1kÚZ 053/3001/11SU na pozemok parc. č. 414, 415, 416 a stavbu rod. dom s. č na parc. č. 414 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. IČO: , Štúrova 5, Bratislava, na sumu podľa zmluvy zo dňa V 948/ /11; Zmena vlastníka podľa V 949/ /11; Zmena vlastníka podľa V 1411/ /12; Exekučný príkaz Ex 249/13 na zriadenie exekučného záložného práva na pozemky parc. č. 414, 415, 416 na rodinný dom súp.č na parc. č. 414 od JUDr. Erik Tóth súdny exekútor Exekútorský úrad Nitra -Z 1106/13-657/13; Iné údaje: Výmaz exekúcie Ex 1826/12 - Z 460/14-250/14; Poznámka: Bez zápisu. c.) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa za účasti vlastníka. Zameranie vykonané dňa Fotodokumentácia vyhotovená dňa d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: Zadávateľom bol poskytnutý ZP č. 23/2011 vypracovaný Ing. Pilátom, čiastočná pôvodná projektová dokumentácia stavby rodinného domu - projekt ÚK, kanalizácie a rozvodu teplej úžitkovej vody zo septembra Skutkový stav bol zistený meraním a je zdokumentovaný v prílohe znaleckého posudku. Pri objektoch poloodkrytých resp. ich častí je zastavaná plocha ohraničená vonkajším obvodom obalovej čiary vonkajšieho okraja zvislých konštrukcií (Zastavaná plocha 1. NP RD). Rodinný dom v čase obhliadky neobývaný, v štádiu rekonštrukcie. Zadávateľ posudku neposkytol doklad o veku stavby ( kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie a pod). Doklad o veku stavby bol zisťovaný v listinách Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany, kde je evidovaná žiadosť o stavebný pozemok v období 7/IX 1968 pre rod. Alexander. e.) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom: Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom zapísanom na liste vlastníctva a zakreslená v kópii katastrálnej mapy. Pozemky parc. KN č. 414, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN č. 416, záhrady, pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Topoľčany Doklady o veku : Čiastočná pôvodná dokumentácia rodinného domu z roku 1968 f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: Rodinný dom č.s na parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany Vonkajšie úpravy na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany Pozemky - parc. KN č. 414, 415 a 416, k.ú. Topoľčany evidované na LV č g.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Neboli zistené. 2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY Rodinný dom s.č.1226, Čsl. armády, na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany POPIS STAVBY Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom na parc. KN č. 414, pod súp. č. 1226, na ulici Československej armády, situovaný v centre mesta Topoľčany. Terén je rovinatý, prístup do domu je priamo z hlavnej cesty. V okolí sa nachádza zástavba samostatne stojacich rodinných domov, bytových domov ako aj kompletná

6 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 6 sieť obchodov a občianskej vybavenosti. V danej lokalite z hľadiska ponuky a dopytu po obdobných nehnuteľnostiach mierne prevažuje dopyt nad ponukou. Je tu možnosť napojenia na inžinierske siete v rozsahu: verejný vodovod, plynovod, elektrika, kanalizácia, telefón. Stavba určená na celoročné bývanie. Rodinný dom s.č.1226 bol daný do užívania v roku 1969 podľa zistených dostupných údajov od súčasných vlastníkov (rodinný dom sa začal užívať) a údajov zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany, kde bola evidovaná žiadosť o pridelenie stavebného pozemku pôvodného vlastníka rod. Alexander v období 7/IX Ďalej podklady o veku boli znalcovi predložené na zachovanej pôvodnej projektovej dokumentácií ÚK, vody a kanalizácie zo septembra roku Rodinný dom je murovaný z plných pálených tehál s dreveným krovom a škridlovou krytinou. Dom má jedno nadzemné obytné podlažie s čiastočným podpivničením, bez účelne využitého podkrovia. Jedná sa o rodinný dom vilového typu. Dom pozostáva z jednej obytnej časti s hlavným prístupom z dvora od ulice a s vedľajším prístupom cez terasu z bočnej strany od dvora. Dom v čase obhliadky neobývaný, v štádiu pozastavenej rekonštrukcie. Dispozičné riešenie: I.PP - pivnice: 3 * pivnica, kotolňa, schodisko, práčovňa Podzemné podlažie - pivnica je prístupná vnútorným betónovým schodiskom. Osadené je cca 1,30 m pod úrovňou okolitého terénu. Vybavenie podlažia: rozvod plynu, rozvod teplej aj studenej vody, rozvod kanalizácie, elektroinštalácia svetelná aj motorická, omietky vápenné hladké, okná jednoduché kovové, podlahy betónové, vodomer, 1 vaňa I.NP - prízemie : do domu sa vstupuje cez zádverie, po ľavej strane do dvoch čelných izieb, po pravej strane do chodby, v chodbe po ľavej strane je prístup na schodisko na poval a do pivnice, ďalej kuchyňa so špajzou ( pôvodne izba) s vedľajším vstupom cez terasu, po pravej strane samostatné WC, oproti vstupnej chodbe je veľká obývacia izba cez ktorú sa vstupuje do druhej chodby. Po ľavej a pravej strane sú izby a priamo je kúpeľňa s WC. Podlažie je osadené cca 70 cm nad úrovňou okolitého terénu, prístupné cez vonkajšie predložené schody. Vybavenie: kuchyňa - podlaha mozaiková dlažba, ker. obklad okolo kuch. linky a sporáka, 1* elektrický sporák, 1* prietokový ohrievač, 1* vod. batéria, kúpeľňa - 1* vaňa s ker. obkladom, obklad stien do výšky 165 cm, 1* umývadlo, 1* bidet, 1* WC splachovacie s hornou nádržkou, 1* elektrický ohrievač teplej vody, podlaha mozaiková keramická dlažba, 3* vodovodná batéria, samostatné WC - 1* WC splachovacie s hornou nádržkou, ker. obklad stien do výšky 1,35 m, podlaha mozaiková ker. dlažba, 1* umývadlo. Technický popis rodinného domu: Základy betónové s vodorovnou izoláciou, obvodová zvislá nosná konštrukcia je murovaná prevažne z plných pálených tehál hr cm s fasádou na báze umelých vlákien bez povrchovej farebnej úpravy. Priečky sú murované z tehál hr.15 cm s vápennou štukovou omietkou. Strecha je zhotovená z dreveného krovu valbového typu so škridlovou krytinou, vodorovné nosné konštrukcie sú nad pivnicami betónové s rovným podhľadom, nad prízemím sú drevené s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Kúrenie bolo zhotovené lokálne s vykurovacími telesami Gamat v čase obhliadky odstránené, zhotovené sú rozvody zemného plynu, elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami, kanalizácia je zhotovená so zaústením do verejnej kanalizácie, WC je s hornou nádržkou umiestnené v kúpeľni aj samostatne, zdroj teplej vody - centrálny elektrický bojler v kúpeľni a plynový ohrievač v kuchyni, rozvody teplej aj studenej vody, okná drevené dvojité s drevenými roletami, dvere drevené plné a čiastočne zasklené, podlahy v obytných miestnostiach sú parketové odstránené, v ostatných miestnostiach keramická mozaiková dlažba. Objekt bol napojený na verejnú elektrickú sieť NN, kanalizáciu, vodovod a plyn. Rodinný dom sa začal užívať od roku Predpokladaná životnosť murovanej stavby je v zmysle použitej metodiky rokov, vzhľadom na technický stav zistený pri obhliadke predpokladám 110 rokov. Stavba v čase ohodnotenia neužívala. Stavebno - technický stav rodinného domu, dom v čase obhliadky neobývaný, predpokladaná životnosť je 110 rokov. Stav rozostavanosti - rekonštrukcie, vybavenosti, je vyjadrený percentuálne v rozostavanosti. Ďalšie vyhotovenia stavebno-technických konštrukcií sú zohľadnené v tabuľke na výpočet východiskovej hodnoty a zdokumentované v prílohe znaleckého posudku vo fotodokumentácií.

7 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 7 Ak sú niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom prevedení a vyhotovení, sú ohodnotené hodnotou podľa najbližšieho porovnávateľného prevedenia resp. vyhotovenia. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. PP ,85*9,40 92,59 120/92,59=1, NP ,40*8,25+9,85*9,40+2,70*1,50+5,15*1,8 208, /208,47=0,576 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 1 Osadenie do terénu 1.2.b v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m bez zvislej izolácie Murivo 4.3 z monolitického betónu Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené Stropy 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolit. I prefabrikované Fasádne omietky 14.4.c vápenné a vápenno-cementové hladké do 1/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.5 liate terazzo, betónová, keramická dlažba Dvere 17.3 hladké plné alebo zasklené Okná 18.7 jednoduché drevené alebo oceľové Dlažby a podlahy ost. miestností 23.6 cementový poter, tehlová dlažba Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.1 svetelná, motorická Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 Spolu 4315 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) Vodovodné batérie 38.4 ostatné (1 ks) 15 Spolu NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota Dokon. Vysled. 2 Základy 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou ,0

8 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 8 3 Podmurovka 3.5.b podpivn. do 1/2 ZP - priem. výška cm - omietaná, škárované tehlové murivo ,0 4 Murivo 4.1.c murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm do 50 cm ,0 5 Deliace konštrukcie 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) ,0 6 Vnútorné omietky 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené ,0 7 Stropy 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové ,0 8 Krovy 8.2 väznicové valbové, stanové ,0 10 Krytiny strechy na krove 10.2.c pálené a betónové škridľové obyčajné jednodrážkové ,0 12 Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy ,0 13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.2 z pozinkovaného plechu ,0 14. Fasádne omietky 14.1.a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.8 mäkké drevo bez podstupníc ,0 17 Dvere 17.3 hladké plné alebo zasklené ,0 18 Okná 18.3 dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zaskl ,0 20 Okenice a vonkajšie rolety 20.1 drevené ,0 22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) ,5 23 Dlažby a podlahy ost. miestností 23.2 keramické dlažby ,0 25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 25.2 svetelná ,5 30 Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja ,0 31 Inštalácia plynu 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu ,0 Spolu ,0 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (2 ks) ,0 34 Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) , malé plynové alebo elektrické ohrievače (1 ks) ,0 35 Zdroj vykurovania 35.2.c lokálne - plynové kachle (6 ks) ,0 37 Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) , umývadlo (2 ks) , bidet (1 ks) ,0 38 Vodovodné batérie 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) , pákové nerezové (2 ks) , ostatné (2 ks) ,0 39 Záchod 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) ,0

9 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: splachovací bez umývadla (1 ks) ,0 40 Vnútorné obklady 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) , vane (1 ks) , WC min. do výšky 1 m (1 ks) , kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) ,0 45 Elektrický rozvádzač 45.2 s poistkami (1 ks) ,0 Spolu ,0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP dokončeného podlažia Výpočet RU na m 2 ZP nedokončeného podlažia Hodnota RU dokončeného podlažia [Eur/m 2 ] Hodnota RU nedokončeného podlažia [Eur/m 2 ] 1. PP ( * 1,296)/30,1260 ( * 1,296)/30, ,60 145,60 1. NP ( * 0,576)/30,1260 ( * 0,576)/30, ,92 208,09 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. PP ,91 59,09 1. NP ,91 59,09 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] 1. PP z roku 1969 Východisková hodnota 145,60 Eur/m 2 *92,59 m 2 *2,227*1, ,87 Technická hodnota 59,09% z , ,05 1. NP z roku 1969 Východisková hodnota 231,92 Eur/m 2 *208,47 m 2 *2,227*1, ,24 Východisková hodnota nedokončeného podlažia 208,09 Eur/m 2 *208,47 m 2 *2,227*1, ,59 Technická hodnota 59,09% z , ,63 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota po Východisková hodnota dokončení [Eur] nedokončenej stavby [Eur] Technická hodnota [Eur] 1. podzemné podlažie , , ,05 1. nadzemné podlažie , , ,63 Spolu , , ,68 Dokončenosť stavby: ( ,46Eur / ,11Eur) * 100 % = 91,97 % 2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ Garáž: Garáž na parc. KN č. 412, k.ú. Topoľčany POPIS STAVBY Objekt bol vybudovaný v roku 1969 na základe potrieb vlastníka. Garáž zakreslená v katastrálnej mape na parc. KN č.415 v meste Topoľčany, podľa údajov zistených od vlastníkov nehnuteľností a tiež na základe obhliadky použitého materiálu. Garáž bola postavená spoločne s rodinným domom s.č Garáž je umiestnená za domom, prístupná cez dvor. Jedná sa o nepodpivničený prízemný objekt s pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodový plášť je murovaný hr. do 30 cm, strop drevený trámčekový, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné hladké, podlahy betónové, vráta drevené otváravé v oceľovom ráme, elektroinštalácia svetelná.

10 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 10 ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Budovy pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení Garážové budovy MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] kzp 1. NP ,70*6,00 22,2 18/22,2=0,811 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm Stropy 4.2 trámčekové s podhľadom Krov 5.3 pultové Krytina strechy na krove 6.1.c plechová pozinkovaná Klampiarske konštrukcie 8.4 z pozinkovaného plechu Vonkajšia úprava povrchov 9.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo Vnútorná úprava povrchov 10.2 vápenná hladká omietka Podlahy 14.5 dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter Elektroinštalácia 18.4 len svetelná - poistky 190 Spolu 4440 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 22 Vráta 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295 Spolu 295 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [Eur/m 2 ] 1. NP ( * 0,811)/30, ,32 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,25 43,75 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 155,32 Eur/m 2 *22,20 m 2 *2,227*1, ,51 Technická hodnota 43,75% z 7 832, ,72

11 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: PLOTY Plot: Uličný plot, od ulice a suseda parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany Oplotenie od ulice Československej armády a po ľavej strane od suseda je zhotovené z oceľových profilov, oceľových stĺpikov s betónovými základmi s podmurovkou s celkovou výškou oplotenia od terénu cca 1,50 m, celková dĺžka 46,50 m. Súčasťou oplotenia je vstupná brána a bránička do dvora. Betónové základy vykazujú z časti poškodenie vplyvom vlhkosti. Životnosť vzhľadom na stav konštrukcie predpokladám 60 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 46,50m ,24 Eur/m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 46,50m ,74 Eur/m Spolu: 53,98 Eur/m 3. Výplň plotu: z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 46,50m ,44 Eur/m 4. Plotové vráta: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks ,12 Eur/ks 5. Plotové vrátka: b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks ,12 Eur/ks Dĺžka plotu: 18,00+28,5 = 46,50 m Pohľadová plocha výplne: 46,50*1,00 = 46,50 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Uličný plot, od ulice a suseda parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany ,33 26,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota (46,50m * 53,98 Eur/m + 46,50m 2 * 14,44 Eur/m 2 + 1ks * 249,12 Eur/ks + 1ks * 129,12 Eur/ks) * 2,227 * 1, ,16 Technická hodnota 26,67 % z 8 086,16 Eur 2 156, Plot: Murovaný plot parc. KN č.416, k.ú. Topoľčany Murovaný plot je zhotovený od suseda po ľavej strane za garážou povedľa záhrady. Vymurovaný je z plnej pálenej tehly do výšky 1,50 m bez omietok na betónových základoch a podmurovke. Oplotenie je vplyvom poveternostných vplyvov a veku z časti poškodené. Životnosť predpokladám 50 rokov. ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2 ex Inžinierske stavby

12 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 12 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 12,50m ,24 Eur/m 2. Podmurovka: betónová monolitická alebo prefabrikovaná 12,50m ,74 Eur/m Spolu: 53,98 Eur/m 3. Výplň plotu: murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic 21,25m ,06 Eur/m Dĺžka plotu: 12,50 m Pohľadová plocha výplne: 12,5*1,70 = 21,25 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Murovaný plot parc.kn č.416, k.ú. Topoľčany ,00 12,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota (12,50m * 53,98 Eur/m + 21,25m 2 * 25,06 Eur/m 2 ) * 2,227 * 1, ,37 Technická hodnota 12,00 % z 2 742,37 Eur 329, VONKAJŠIE ÚPRAVY Vonkajšia úprava: Vodovodná prípojka na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany Prípojka vody z verejného vodovodu do domu, DN 25 mm, v dĺžke 6,0 m, vybudovaná v roku 1969, vodomer v pivnici. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 Eur/bm Počet merných jednotiek: 6,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany ,00 25,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 6 bm * 41,49 Eur/bm * 2,227 * 1,02 565,48 Technická hodnota 25,00 % z 565,48 Eur 141, Vonkajšia úprava: Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany Kanalizačná prípojka rodinného domu o dĺžke 35,00 m bola zhotovená pôvodným vlastníkom z kameninových rúr priemeru 150 mm so zaústením do verejnej kanalizácie. Zhotovená bola v roku 1969 pri výstavbe rodinného domu. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

13 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 13 Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové Položka: 2.1.b) Prípojka kanalizácie DN 150 mm Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1060/30,1260 = 35,19 Eur/bm Počet merných jednotiek: 35,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná prípojka na parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany ,25 43,75 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 35 bm * 35,19 Eur/bm * 2,227 * 1, ,74 Technická hodnota 43,75 % z 2 797,74 Eur 1 224, Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka vzdušná na parc. KN č. 414, k. ú. Topoľčany Elektrická prípojka vzdušná vybudovaná v roku ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: 7.1. NN prípojky Položka: 7.1.d) kábelová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 290/30,1260 = 9,63 Eur/bm Počet káblov: 1 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 5,78 Eur/bm Počet merných jednotiek: 5,0+2,0+8,0 = 15 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Elektrická prípojka vzdušná na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany ,00 25,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 15 bm * (9,63 Eur/bm + 0 * 5,78 Eur/bm) * 2,227 * 1,02 328,12 Technická hodnota 25,00 % z 328,12 Eur 82, Vonkajšia úprava: Prípojka plynu na parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany Z verejného plynovodu do domu, DN 40 mm, v dĺžke 6,0 m, vybudovaná v roku ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

14 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 14 Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) Bod: 5.2. Prípojka plynu DN 40 mm Kód KS: 2221 Miestne plynovody Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 460/30,1260 = 15,27 Eur/bm Počet merných jednotiek: 6,0 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Prípojka plynu na parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany ,33 51,67 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 6 bm * 15,27 Eur/bm * 2,227 * 1,02 208,12 Technická hodnota 51,67 % z 208,12 Eur 107, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy na parc. KN č. 414, k. ú. Topoľčany Komunikačný priestor a odstavné plochy. Jedná sa o prístupový chodník do rodinného domu, spevnenú plochu vo dvore a cestu do garáže zhotovenú z betónovej mazaniny hr. do 100 mm. ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu Položka: 8.2.a) Do hrúbky 100 mm Kód KS: 2112 Miestne komunikácie Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 260/30,1260 = 8,63 Eur/m2 ZP Počet merných jednotiek: 7,00*12+3,00*12,00+1,20*7,00 = 128,4 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Spevnené plochy na parc. KN č.414, k.ú. Topoľčany ,00 12,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 128,4 m 2 ZP * 8,63 Eur/m2 ZP * 2,227 * 1, ,08 Technická hodnota 12,00 % z 2 517,08 Eur 302, Vonkajšia úprava: Vonkajšie predložené schody do RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany Vonkajšie predložené schody slúžia ako vstup do rodinného domu a to hlavný vchod z čelnej strany domu a vedľajší vchod z terasy je prístup do kuchyne. Celkový počet schodov je 9. Zhotovené sú z monolitického betónu s povrchom z terazza, vybudované v roku ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

15 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 15 Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) Bod: Na železobet. doske alebo nosníkoch s povrchom z dosiek z prír. terazza Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 830/30,1260 = 27,55 Eur/bm stupňa Počet merných jednotiek: 9*1,20 = 10,8 bm stupňa Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vonkajšie predložené schody do RD s.č.1226, k. ú. Topoľčany ,25 43,75 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 10,8 bm stupňa * 27,55 Eur/bm stupňa * 2,227 * 1,02 675,87 Technická hodnota 43,75 % z 675,87 Eur 295, Vonkajšia úprava: Vonkajšia terasa RD s.č.1226, k. ú. Topoľčany Vonkajšia terasa rodinného domu je betónová z povrchovou úpravou - terazzová dlažba. Terasa bola zhotovená v období výstavby rodinného domu t.j. v roku ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým Položka: 8.3.c) Terazzové dlaždice - kladené do malty na podklad. betón Kód KS: 2112 Miestne komunikácie Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 720/30,1260 = 23,90 Eur/m2 ZP Počet merných jednotiek: 2,15*3,15 = 6,77 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,227 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: km = 1,02 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vonkajšia terasa RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany ,00 25,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [Eur] Východisková hodnota 6,77 m 2 ZP * 23,9 Eur/m2 ZP * 2,227 * 1,02 367,54 Technická hodnota 25,00 % z 367,54 Eur 91, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota [Eur] Technická hodnota [Eur] Rodinný dom s.č.1226, Čsl. armády, na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany , ,68 Garáž na parc. KN č. 412, k.ú. Topoľčany 7 832, ,72 Ploty

16 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 16 Uličný plot, od ulice a suseda parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 8 086, ,58 Murovaný plot parc.kn č.416, k.ú. Topoľčany 2 742,37 329,08 Celkom za Ploty , ,66 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 565,48 141,37 Kanalizačná prípojka na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 2 797, ,01 Elektrická prípojka vzdušná na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany 328,12 82,03 Prípojka plynu na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 208,12 107,54 Spevnené plochy na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 2 517,08 302,05 Vonkajšie predložené schody do RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany 675,87 295,69 Vonkajšia terasa RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany 367,54 91,89 Celkom za Vonkajšie úpravy 7 459, ,58 Celkom: , ,64 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY a) Analýza polohy nehnuteľností: Ohodnocovaný rodinný dom s.č.1226 je situovaný priamo v centre okresného mesta Topoľčany na ulici Československej armády oproti námestiu Ľudovíta Štúra v zastavanom území okresného mesta Topoľčany. Nehnuteľnosť bola v čase ohodnotenia neužívaná - neobývaná. V okolí rodinného domu prevláda zástavba objektov na bývanie, kompletná občianska vybavenosť okresného mesta (obchody, nemocnica, banky, supermarkety, športoviská, bazén, úrady mesta).. Situovaný je priamo v centre mesta, dopravné spojenie je mestskou a prímestskou autobusovou dopravou, vlakom, taxíkom. Rodinné domy a byty sú pre svoju výhodnú polohu v danej lokalite vyhľadávané. Lokalita sa zaraďuje do centra mesta Topoľčany. V okresnom meste Topoľčany je evidovaná nezamestnanosť cca 12,80 %. Možnosť napojenia na všetky inžinierske siete b) Analýza využitia nehnuteľností: Rodinný dom je projektovaný na bývanie vilového typu v centre mesta, v čase obhliadky nebol obývaný v stave pozastavenej rekonštrukcie. Svojim dispozičným riešením, veľkosťou podlahovej a zastavanej plochy, veľkosťou okolitého pozemku ako aj účelom, pre ktorý bol povolený, je predurčený pre celoročné bývanie. Iné využitie je však tiež možné a to vzhľadom na svoju polohu v centre mesta a to hlavne na podnikateľské účely (obchod, kancelárie a pod.) c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: Záložné právo v prospech OTP banka. Neobývaná nehnuteľnosť, rozostavaná, iné riziká spojené s využívaním nehnuteľnosti neboli zistené. V danej lokalite neboli zistené žiadne mimoriadne riziká - zmeny vo využití územia, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľností. 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE Priemerný koeficient polohovej diferenciácie bol stanovený s ohľadom na typ nehnuteľností a sídlo. Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie je vykonaný podľa Metodiky stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydanej Žilinskou univerzitou - Ústavom súdneho inžinierstva. Zdôvodnenie jednotlivých koeficientov je uvedené priamo v tabuľke. Priemerný koeficient predajnosti je stanovený pre obytné budovy nachádzajúce sa v okresných mestách hodnotou 0,50 z intervalu 0,40 až 0,50, vzhľadom na to že sa jedná o neobývaný objekt v stave rozostavanosti. Jeho veľkosť je stanovená vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých materiálov, dopyt po obdobných nehnuteľnostiach v danej lokalite. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,5 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,000) 1,500 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 1,000 III. trieda Priemerný koeficient 0,500

17 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 17 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,275 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,500-0,450) 0,050 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda kpdi Váha vi Výsledok kpdi*vi 1 Trh s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0, , Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce obchodné centrá hlavné ulice a vybrané sídliská I. 1, , Súčasný technický stav nehnuteľností nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu IV. 0, , Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. I. 1, , Príslušenstvo nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti III. 0, , Typ nehnuteľnosti veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným dispozičným riešením. I. 1, , Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % III. 0, , Skladba obyvateľstva v mieste stavby priemerná hustota obyvateľstva II. 1, , Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná III. 0, , Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% I. 1, , Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa II. 1, , Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica, autobus a miestna doprava II. 1, , Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby II. 1, , Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0, , Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 1, , Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. bez zmeny III. 0, , Možnosti ďalšieho rozšírenia rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby IV. 0, , Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, , Názor znalca dobrá nehnuteľnosť II. 1, ,0000 Spolu ,40 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 164,4/ 180 0,913 Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kpd = ,64 Eur * 0, ,91 Eur 3.2 POZEMKY

18 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU Identifikácia pozemku: podľa LV č. 1684: POPIS Pozemky sa nachádzajú v centre okresného mesta Topoľčany, v uličnej zástavbe rodinných a bytových domov pozdĺž ulice Československej armády, na parcele KN č Zastavané plochy a nádvoria, parcela KN č Zastavané plochy a nádvoria, parcela KN č Záhrady, evidované na LV č v katastrálnom území Topoľčany, okres Topoľčany. Predmetom ohodnotenia je pozemok o celkovej výmere 956,00 m 2, na ktorom je z časti postavený rodinný dom a z časti je zastavaný vonkajšími úpravami a garážou. Pozemok sa nachádza v centre mesta. V predmetnej lokalite je zástavba starších vilových rodinných domov. Pozemok je rovinatého charakteru, s prístupom po hlavnej verejnej komunikácii a chodníku. V meste je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektriny a verejnú kanalizáciu. Ohodnotenie pozemkov je stanovené metódou polohovej diferenciácie. Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera [m 2 ] 414 záhrada ,00 1/1 496, zastavaná plocha a nádvorie 22 22,00 1/1 22, zastavaná plocha a nádvorie ,00 1/1 438,00 Spolu výmera 956,00 Obec: Topoľčany Východisková hodnota: VHMJ = 9,96 Eur/m 2 Označenie a názov koeficientu ks koeficient všeobecnej situácie kv koeficient intenzity využitia kd koeficient dopravných vzťahov kp koeficient obchodnej a priemyselnej polohy ki koeficient technickej infraštruktúry pozemku kz koeficient povyšujúcich faktorov kr koeficient redukujúcich faktorov Hodnotenie 5. centrá miest od do obyvateľov, obytné časti miest nad obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti rekreačných domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, 3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením 5. pozemky na obchodných uliciach miest do obyvateľov, v nákupných centrách väčších predmestí, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy Hodnota koeficientu 1,30 1,00 1,05 2. obchodná poloha a byty 1,40 4. veľmi dobrá vybavenosť inžinierskych sieti 1,40 pozemky v miestach so zvýšeným záujmom, ak to nebolo zohľadnené 2,50 1. nevyskytuje sa 1,00 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie kpd = 1,30 * 1,00 * 1,05 * 1,40 * 1,40 * 2,50 * 1,00 6,6885 Jednotková hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kpd = 9,96 Eur/m 2 * 6, ,62 Eur/m 2 Všeobecná hodnota pozemku VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 956,00 m 2 * 66,62 Eur/m ,72 Eur VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

19 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 19 Názov Všeobecná hodnota pozemku v celosti [Eur] parcela č ,52 parcela č ,64 parcela č ,56 Spolu ,72

20 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 20 III. ZÁVER 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA Všeobecná hodnota pozemkov a stavieb bola stanovená metódou polohovej diferenciácie. Vzhľadom na umiestnenie bytu, prístupnosť, jeho dispozičné, architektonické riešenie, stavebno-technický stav, všeobecná hodnota stanovená metódou polohovej diferenciácie objektívne vystihuje všeobecnú hodnotu predmetnej stavby v danom mieste a čase pri jej prípadnom poctivom predaji v bežnom obchodnom styku. 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY pozemkov a stavieb stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení hodnoty majetku: Názov Všeobecná hodnota 1 [Eur] Stavby Rodinný dom s.č.1226, Čsl. armády, na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany ,61 Garáž na parc. KN č. 412, k.ú. Topoľčany 3 128,60 Ploty Uličný plot, od ulice a suseda parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 1 968,96 Murovaný plot parc.kn č.416, k.ú. Topoľčany 300,45 Spolu za Ploty 2 269,41 Vonkajšie úpravy Vodovodná prípojka na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 129,07 Kanalizačná prípojka na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 1 117,52 Elektrická prípojka vzdušná na parc. KN č. 414, k.ú. Topoľčany 74,89 Prípojka plynu na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 98,18 Spevnené plochy na parc.kn č.414, k.ú. Topoľčany 275,77 Vonkajšie predložené schody do RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany 269,96 Vonkajšia terasa RD s.č.1226, k.ú. Topoľčany 83,90 Spolu za Vonkajšie úpravy 2 049,30 Spolu stavby ,91 Pozemky podľa LV č. 1684: - parc. č. 414 (496 m 2 ) ,52 podľa LV č. 1684: - parc. č. 415 (22 m 2 ) 1 465,64 podľa LV č. 1684: - parc. č. 416 (438 m 2 ) ,56 Spolu pozemky (956,00 m 2 ) ,72 Spolu VŠH ,63 Zaokrúhlená VŠH spolu ,00 Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: ,00 Eur Slovom: Jeden stoštyridsaťjedentisíc Eur V Žiline dňa Ing. Anton Turoň osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti 1 Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

21 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 21 IV.PRÍLOHY Objednávka na vypracovanie ZP zo dňa Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.1684 k. ú. Topoľčany, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Kópia z katastrálnej mapy, vektorová mapa, k. ú. Topoľčany, zo dňa , vytvorený cez katastrálny portál GKÚ Bratislava. Čiastočná pôvodná dokumentácia rodinného domu z roku 1968 Zameranie a zakreslenie rodinného domu súp. č. 1226, na parc. KN č. 414, k. ú. Topoľčany Fotodokumentácia.

22 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 22

23 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 23

24 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 24

25 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 25

26 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 26

27 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 27

28 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 28

29 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 29

30 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 30 Rodinný dom s.č.1226, Čsl. armády, na parc. KN č. 414, k. ú. Topoľčany

31 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 31

32 Znalecký posudok č. 25 / 2014 Strana: 32 V. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudok bol vypracovaný Znaleckou organizáciou PBT, s.r.o. zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbory : Doprava cestná Elektrotechnika Stavebníctvo Strojárstvo Ekonomika a riadenie podnikov Evidenčné číslo znaleckej organizácie Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 25 / 2014 znaleckého denníka č. 3. Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa priloženej faktúry číslo: Ing. Ivan Brezianský konateľ

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E

Dolné Rudiny Žilina Tel./fax: IČO: IČ DPH: SK Znalecká organizácia v odbore E Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 Znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie oceňovanie a

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09

Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: Turnianska 80, Senec; mobil: 09 Ing. Sylvia Piffková Znalec z odboru stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914949 Turnianska 80, 903 01 Senec; mobil: 0903 743 047; e-mail: piffkovas@gmail.com Zadávateľ:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: OTP Factoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008 DIČ:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD

Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DD Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel. 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 468/84, Hlohovec Objednávka: DDr. 095/2016 zo dňa 06.05.2016 ZNALECKÝ POSUDOK číslo:

Podrobnejšie

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA

226 RD Kolonica Roško DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 017/2013 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 65 / 2013 Vo veci : Stanovenie

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Moussona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi@gmail.com www.cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , , 048/ Zadávateľ: Pro Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 6, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/414212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO 4408441

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X DU OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 31/2018 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 13.2.2018 Značka: X001325 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m

Znalec : Ing.Danka Žakarovská, Likavka 34, evidenčné číslo znalca , znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, m Znalec : Ing.Danka Žakarovská, 034 95 Likavka 34, evidenčné číslo znalca 913921, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, mob. 0907 460051 Zadávateľ znaleckého posudku : Občiansky

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:

Znalec: Ing. Milan Marcibál, Nová 48, , LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil: , Nová 48, 966 22, LUTILA znalec v odbore stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností mobil:+421 917 726 958 e-mail: hips@hips.sk Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/14-2019-SJ Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01

Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16, Prievidza evidenčné čísl: č.tel.: Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Znalec: Ing.Hurtišová Jana,Košovská cesta 10/16,971 01 Prievidza evidenčné čísl:914 114 č.tel.:0905 583143 Zadávateľ: auctio,s.r.o.,kmeťkova 30,949 01 Nitra Číslo spisu (objednávky): 18.02.2016 ZNALECKÝ

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37,

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky): zo dňa 18.04.2019,

Podrobnejšie

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality

Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, Banská Bystrica Č.tel.: , pastierovicreality Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 7 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu záhradnej chaty bez súp.č. na parc.č. 710/91 vrátane príslušenstva a pozemkov CKN parc.č. 710/32, 91, k.ú. Malé Kršteňany. 2. Dátum vyžiadania

Podrobnejšie

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353

Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca Rudná 353 Ing.Dionýz Dobos - Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910563 048 01 Rudná 353, okr.rožňava, č.tel.058/7327326 office, 058/7342435

Podrobnejšie

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky)

(Microsoft Word - pos Bansk\341 \212tiavnica byt dra\236ba EP bez obhliadky) Znalec Zadávateľ : Ing. Peter Makóni,Selčianska cesta č. 5E, Selce, tel.0905-656043 : Dom Dražiab s. r.o., Podzámska č. 37, 920 01 Hlohovec Číslo spisu (objednávky) : Objednávka zo dňa 09.04.2016 Z N A

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 247/2017 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 29.12.2017 Značka: X007821 DUPOS dražobná, spol. s r.o. Oznámenie o dobrovoľnej

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail: Zadáv

Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, Michalovce mobil: mail:  Zadáv Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, Senica, , Senica, Ev.č Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo Ing. Ján Piskla, IBV Čáčov 338, 90501 Senica, 0903433928, Senica, Ev.č.912744 Zadávateľ: Ing. Mgr. Pavol Korytár,Správca konkurznej podstaty TAZ š.p., Sladovnícka

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 059/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2019 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 110/2018 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

Znalec : Ing

Znalec :  Ing Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79

Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 79 Znalec: Ing. Štefan M i š k o v i č, Š a ľ a ul. Tulipánová č. s. 1995/1 evidenčné číslo 912364 Zadávateľ: WEMOVE INVESTMEN a. s. Žilina, Tvrdého č 793/21 v zastúpení Advokátska kancelária Patajová Pataj,

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru

Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca , oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Podrobnejšie

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r.

Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, Pezinok mobil: , ev.č. znalca: DUPOS dražobná, spol. s r. Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Podrobnejšie

ZNALECKÝ POSUDOK

ZNALECKÝ POSUDOK Meno, adresa znalca: Ing. František Nekoranec, J. Halašu 2711/12,911 08 Trenčín Evid. číslo znalca: 912481 Telefón, e-mail: 032/6529 829, 0907/776 991, f.nekoranec@orangemail.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná,

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail :

Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, Nitra, tel. / fax. 037 / , mobil , e mail : Znalec : Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, tel. / fax. 037 / 77 352 88, mobil 0905 703 804, e mail : oliver.stollar@mail.t-com.sk Zadávateľ : fi. DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova

Podrobnejšie

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden

Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností eviden Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 912431 tel. 035/6400 318, 035/6418

Podrobnejšie

AB SNV_2018

AB SNV_2018 Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO : 36 211 222 Ponuka na odpredaj Administratívna

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad

Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany , tel znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Podrobnejšie

Znalec:

Znalec: Znalec: Zadávateľ:, M.Matunáka 11, 940 01 Nové Zámky, mobil: 0907 373 500, e-mail: viera.katonova@katona.sk Znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Projektovanie v stavebníctve a odhad

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb, s.r.o.,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: Značka: X Pl OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 125/2015 Kapitola: Dražby Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby Deň vydania: 2.7.2015 Značka: X004795 Platiť sa oplatí s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, Bratislava, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Radlinského 36/A, 811 07 Bratislava, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu (objednávky):

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č , Zadávateľ: DUPOS

Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo Tel.č ,  Zadávateľ: DUPOS Znalec: Dana Piatková Ing., Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, evidenčné číslo 912731. Tel.č. 0903509275, email: piatka@lmx-net.sk Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol.s.r.o., Tomaškovičova č.17, 917 01

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 187/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word - Posudok

Microsoft Word - Posudok Znalecká organizácia: FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 811 05 Bratislava, ev.č.: 900266 Spracovateľ: Ing. Peter Skákala, PhD., znalec v odbore stavebníctvo Telefón/mobil: +421 903 221841, e-mail: peter@skakala.sk

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo

Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo Znalec: Ing. Dana Tatarkovičová, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre znalec v odbore stavebníctvo a odvetví odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca 915 358, tel. 0910 991 767 Zadávateľ: FINLEGAL

Podrobnejšie

Súťažné podklady OVS

Súťažné podklady OVS Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach Košice... 1115/2015/OMP-19608 JUDr. Zdenko

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: , ev. č. znalca: Zadá

Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, Bratislava, tel.: ,  ev. č. znalca: Zadá Znalec: Ing. Iveta ENGELMANOVÁ, Na pasekách 10, 831 06 Bratislava, tel.: 0902 492 382, e-mail: iveta.engelmanova@gmail.com, ev. č. znalca: 914857 Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie

Podrobnejšie

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák

Obchodný vestník 166/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zák X014017 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ

Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľ Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore konaného dňa 27.02.2017 Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore zvolal a viedol starosta obce

Podrobnejšie

012 Byt Strážske Balog Dražba

012 Byt Strážske Balog Dražba Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes

~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení nes ~~ DRAŽBY & SPRÁVA POHEADÁ VOK OZNÁMENIE O OPAKOVANE] DRAŽBE č. 012/2019 v zmysle ust. 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o DD") Označenie

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 115/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

O z n á m e n i e o d r a ž b e

O z n á m e n i e  o  d r a ž b e Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č 527/2002 Z.z.) DD 42/2019 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Adventuris, s.r.o. Zámocká 3 811 01 Bratislava IČO: 43 933 742 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Posudok

Posudok Znalec: Ing. Miroslav VAŠKO, Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov, tel. +421 905 901 846, znalec pre odbor - 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby a 37 10 02 Odhady hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 010/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť

Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, Nové Zámky, mobil , Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť Znalec: Ing. Miroslav Tokár, Bratov Baldigarovcov 13, 940 54 Nové Zámky, mobil 0903 100 626, 0949 272 847 Zadávateľ: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Číslo spisu

Podrobnejšie

, OVS Čierna nT SP, VI-2015

, OVS Čierna nT SP, VI-2015 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou Košice... 368/2015/OMP-18721 JUDr. Zdenko Trebuľa

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text)

(Microsoft Word - ZP OTS Bratislava NP Pansk\341 2 text) PATRIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel./fax: 041-5002273 E-mail: patria@patriazilina.sk IČO: 31 590 705 IČ DPH: SK2020443821 evidenčné číslo znaleckej organizácie : 900162 Znalecká organizácia

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko

Obchodný vestník 65/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 záko X003598 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie

NS1_sut_podklady_august_2014

NS1_sut_podklady_august_2014 Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Súťažné podklady obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (celok č. 1) v k. ú. Nižná Slaná v obci Nižná Slaná Košice... 480/2014/OSM-20031

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach

I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č vr. podielu na spoločných častiach I. ÚVODNÁ ČASŤ 1. Úloha znalca: Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 16, vchod 56, byt. domu č.s. 975 na parc.č. 4567 vr. podielu na spoločných častiach a zar. domu a na pozemku, k. ú. Partizánske 2. Dátum

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po

Obchodný vestník 24/2018 Dražby dobrovoľní dražobníci Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (po X000977 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Podrobnejšie

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA

008 Byt Michalovce Iškyová Štefánikova DRAŽBA Znalec: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, tel. 0905 465 770, e-mail: dutkomiro@stonline.sk, odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica

Microsoft Word - Oznámenie o dražbe - byt č 3 - polovica OZNÁMENIE O DRAŽBE Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: Miroslav Kocúr, nar. 16.08.1974, Hajnáčka 202, 980 33 Hajnáčka,

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : , znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi

Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, Bratislava mobil : ,  znalec v odbore stavebníctvo, odvetvi , Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o.

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

OZNÁMENIE O DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 181/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Podrobnejšie

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe

PDS, s.r.o. - oznámenie o dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 041/11-2018 Označenie dražobníka: Navrhovateľ dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice IČO: 36 583 936 zapísaná v Obchodnom registri

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Z M L U V A o p r e v o d e v l a s t n í c t v a b y t u č. 102017msbp uzavretá podľa 5 ods. 1 zák. NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Predávajúci

Podrobnejšie

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok

Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:  EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, ok Lukáš Thomka Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0948171800 URL: www.dodomceka.sk EXKLUZÍVNE - Rodinný dom, obec Slovenská Ľupča, okres Cena - Predaj: 255 000,00 Kraj: Okres: Obec: Ulica:

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č.

Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, Košice, tel.: , ev. č. Znalec: Ing. Eva HAKAJOVÁ, znalec z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, Trieda SNP 77, 04011 Košice, tel.: 0904 932 423, ev. č. znalca : 915070 Zadávateľ posudku: Dom Dražieb s.r.o.,

Podrobnejšie

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O

Obchodný vestník 31/2017 Dražby Deň vydania: X Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) O X000783 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Podrobnejšie